جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

شماره6696/ت 156 12/3/1367

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1367بنابه پیشنهاد مشترک شماره1490-64/2374-1مورخ2/3/1367وزارتین کشور وبرنامه وبودجه وبه استناد بند20تبصره12قانون بودجه سال1367کل کشور،آئین نامه اجرائی موضوع بند19تبصره مذکور در رابطه بااجرای قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده1-اجازه داده میشود از مبلغ یک میلیارد وپانصدمیلیون(000/000/500/1)ریال اعتبار موضوع بند 19تبصره12قانون بودجه سال 1367،مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)ریال در اختیار شهربانی جمهوری اسلامی ایران ومبلغ پانصدمیلیون(000/000/500)ریال در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرارگیرد تا جهت اجرای قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362مجلس شورای اسلامی اختصاص یابد.
ماده2-اعتبار موضوع ماده 1این آئین نامه از محل اعتبار ردیف503001(هزینه های پیش بینی نشده)قانون بودجه سال 1367تأمین و بشرح زیر هزینه خواهد شد:
الف ـ خرید لوازم وتجهیزات اداری وفنی مورد نیاز برای انجام طرح انگشت نگاری عمومی در تهران وشهرستانها وروستاها،
ب ـ خرید ویا اجاره ساختمان مناسب جهت اجرای طرح.
ج ـ پرداخت حقوق ومزایای پرسنل شاغل در طرح
د ـ خرید ونگهداری تجهیزات وخودروهای مورد جهت انجام طرح،
هـ ـ پرداخت هزینه سفر وفوق العاده مأموریت پرسنل ومأمورین اجرای طرح،
و ـ پرداخت سایر هزینه های مربوط به اجرای طرح.
ماده3-چناچه در محل اجرای طرح انگشت نگاری عمومی به موارد پیش بینی نشده برخورد شود کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور سازمان ثبت احوال وشهربانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل ومسئول رسیدگی و حل قانونی مشکلات مربوط میباشد.تصمیمات متخذه توسط کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده4-سازمان ثبت احوال کشور وشهربانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در قالب اعتبارات مندرج در ماده1این آئین نامه موافقتنامه شرح عملیات اجرائی تنظیم وجهت بررسی ومبادله به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند،
ماده5-سازمان ثبت احوال کشور وشهربانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد هزینه ها وعملیات موضوع این آئین نامه را از طریق وزارت کشور به وزارت برنامه وبودجه ارسال تا جهت اطلاع کمیسیونهای برنامه وبودجه وسایر کمیسیونها مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
نخست وزیرـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12607
تاریخ تصویب :
1367/03/04
تاریخ ابلاغ :
1367/03/21
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :