جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره6692/ت 150 12/3/1367

وزارت دفاع
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1367بنابه پیشنهاد شماره 7/7/07/202/67/م مورخ 3/2/1367وزارت دفاع وتأیید شماره1259/64/1003-1 مورخ21/2/1367وزارت برنامه وبودجه آئین نامه اجرائی جزء «الف» بند13تبصره12قانون بودجه سال1367را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده1-عواید موضوع جزء«الف»بند13تبصره12قانون بودجه سال1367عبارتست از:
الف ـ فروش ضایعات غیرقابل مصرف جیره غذائی پرسنل شامل نان خشک وچربی اضافی گوشت وغذا وحلب وگونی وکارتون خالی از هرقبیل.
ب ـ روغن سوخته وضایعات غیرقابل استفاده از سرویس وسائل نقلیه موتوری وقوطی وحلب وبشکه های خالی غیرقابل مصرف مربوطه.
پ ـ فضولات پادگانی از قبیل پهن وفضله کبوتران وسایرفضولات حیوانی.
ت ـ درآمدهائیکه طبق مقررات مربوطه از فعالیتهای رفاهی از قبیل آرایشگاه وبوفه وباشگاه وخیاط خانه وسینما وعکاسی وخشک شوئی ومهمانسرا واردوگاههای استراحت ودکاکین عاید میگردد.
ماده2-عواید موضوع ماده 1این آئینننامه به حسابهائبکه بنابه تقاضای وزارت دفاع توسط خزانه بهمین منظور افتتاح شده ویامیشود واریز خواهدشد،حسابهای مذکور غیرقابل برداشت بوده وموجودی آن در پانزدهم وپایان هر ماه بحساب تمرکز وجوه خزانه که بهمین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویا میشود منتقل خواهد شدتابه ترتیبی که خزانه معین میکند بحساب درآمد عمومی واریز گردد.
ماده3-اعتبار موضوع این آئین نامه حداکثرتا میزان 50%وجوه واریز شده بحساب تمرکزوجوه خزانه موضوع ماده 2این آئین نامه وسقف اعتبار جزء«الف»بند13تبصره12قانون بودجه سال67بنابه پیشنهادوزیردفاع واعلام نظر وزارت برنامه وبودجه ازاعتبار ردیف503116قانون بودجه سالجاری تعیین وابلاغ خواهد شد.
ماده4-وجه لازم برای هزینه های این آئین نامه از محل اعتبار موضوع ماده 3بادرخواست وجه ذیحسابی وزارت دفاع بحسابی که بهمین منظور از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویا میشود واریز خواهد شد استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک وزیر دفاع یا مقام مجاز از طرف ایشان وذیحساب وزارت مذکور مجاز میباشد.
ماده5-سهمیه نیروها،یگانها،پایگاهها،وپادگانهای ارتش جمهری اسلامی ایران از محل اعتبار موضوع این آئین نامه با توجه به وجوه واریزی آنها بحساب تمرکز وجوه خزانه بنابه پیشنهاد ستاد مشترک وموافقت وزیر دفاع تعیین وبحساب دارائیهای مربوطه واریزخواهدشد.
ماده6-اعتبار موضوع این آئین نامه جهت کمک به پرسنل وظیفه بی بضاعت یا پرسنل وظیفه ای که ترخیص میگردند وبضاعت تهیه لباس را ندارند ونیز جهت تأمین سایر هزینه های ضروری واجتناب ناپذیر در رابطه بانگهداری وراه اندازی منابع درآمدی موضوع این آئین نامه به تشخیص وزیر یامقام مجاز از طرف ایشان بارعایت قانون محاسبات عمومی ومفاد بند20تبصره12قانون بودجه سال1367قابل مصرف خواهد بود.
تبصره-حداکثر کمک موضوع این ماده به هر یک از افراد مشمول این ماده معادل40000ریال خواهد بود.
نخست وزیرـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12607
تاریخ تصویب :
1367/02/21
تاریخ ابلاغ :
1367/03/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :