جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 5814 / ت 158 14 /3/1367
وزارت دفاع

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1367 بنابه پیشنهاد مشترک شماره 1413-64/1799-1 مورخ وزارتین دفاع و برنامه وبودجه آئین نامه اجرائی جزء «د» بند 12 قانون بودجه سال 1367 را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده1- کلیه درآمدهای حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاه فنی مکانیک خاک اداره مهندسی نزاجا به حسابی که بنا به تقاضای وزارت دفاع به همین منظور توسط خزانه افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد. حساب مزبور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه بحساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور توسط خزانه انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویا میشود منتقل خواهد شد تا به ترتیبی که خزانه تعیین میکند بحساب درآمد عمومی واریز گردد.
ماده2- وجوه لازم برای انجام هزینههای موضوع این آئین نامه معادل 50% وجوه واریز شده بحساب تمرکز وجوه موضوع ماده1 این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزیر دفاع و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف 503116 قانون بودجه سالجاری تعیین و با درخواست وجه ذیحساب وزارت دفاع به حسابهائیکه به همین منظور از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضاء مسترک وزیر دفاع یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب وزارت مذکور یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز میباشد. وجوه مذکور با رعایت مفاد این آئین نامه براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و مقررات عمومی دولت هزینه خواهد شد.
ماده 3- اعتبار موضوع این آئین نامه بنا به پیشنهاد ستاد مشترک و موافقت وزیر دفاع در اختیار نیروی زمینی قرار خواهد گرفت.
ماده 4- اعتبارات دریافتی موضوع این آئین نامه قابل مصرف در موارد زیر خواهد بود:
الف- خرید دستگاهها و وسائل و مصالح مورد نیاز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نظیر دستگاه حفاری محول برخوردرو دستگاه کشش آرماتور مصالح جهت آزمایشات مربوط و سایر هزینههای ضروری در رابطه با ارائه خدمات مورد نیاز مندرج در این آئین نامه.
ب- پرداخت اضافه کاری به کارمندان غیرنظامی براساس مقررات مربوطه.
پ- پرداخت حقالزحمه کارشناسان دعوت شده از خارج ارتش و همچنین پرداخت دستمزد کارگران روزمزد موقت در رابطه با ارائه خدمات مندرج در این آئین نامه.
ت- پرداخت ارزش خدمات به سایر مؤسسات در رابطه با مواردیکه در جهت تکمیل خدمات مندرج در این آئین نامه انجام میشود.
ماده 5 - وزارت دفاع مکلف است گزارش عملکرد درآمد و هزینههای موضوع این آئین نامه و شرح عملیات انجام شده را هر جهارماه یکبار برای اطلاع مجلس شورای اسلامی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12608
تاریخ تصویب :
1367/03/01
تاریخ ابلاغ :
1367/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :