جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 6412/ ت 160 10/3/1367
وزارت راه و ترابری- وزارت اموراقتصادی و دارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/67 به استناد مجوز موضوع نامه شماره 5072مورخ 29/2/67 نخست وزیری آئین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از کشور را بشرح ذیل تصویب نمودند

1 - کلیه مسافرین ایرانی هنگام ابتیاع بلیط هواپیما برای سفرهای خارج از کشور موظفند مبلغ دویست هزار ریال تحت عنوان ( عوارض فرودگاهی ) به حسابهای غیرقابل بردات که توسط شرکتهای هواپیمائی با اطلاع قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد، واریز نمایند و شرکتهای هواپیمائی ملزم خواهند بود اعلامیه بانکی مربوط را در موقع فروش بلیط جمعآوری نموده، وجوه حاصله را در پایان هر پانزده روز بحساب خاص تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هماهنگی خزانه افتتاح میشود، واریز نمایند.
شرکتهای هواپیمائی خارجی در موقع تحویل مدارک جهت انتقال درآمد خود، ملزم میباشند اعلامههای بانکی مذکور را ضمیمه نمایند. موجودی حسابهای بانکی فوقالذکر منحصراً قابل انتقال بحساب تمرکز وجوه مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامس ایران میباشد.
تبصره- افراد ذیل از پرداخت دویست هزار ریال عوارض فرودگاهی معاف میباشند
الف- افراد ماده 2 و بندهای الف، ب، ه، و، ز، ح از ماده 5 موضوع تصویبنامة شماره 6414 / ت 159 مورخ 10/3/1367 هیأت وزیران.
ب- مسافرینی که بصورت ترانزیت وارد کشور شده و سپس بخارج عزیمت مینمایند، مشروط بر اینکه توقف آنها در داخل کشور بیش از 7 روز نباشد.
ج- آن دسته از مسافراتهای حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام میپذیرد.
2- اطفال و کودکانیکه بلیط آنها بصورت نیمهبهاء یا 10 درصد صادر میگردد، بترتیب مبلغ یکصد هزار ریال و بیشت هزار ریال بابت عوارض فرودگاهی پرداخت خواهند کرد.
3 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران ضمن معافیت از پرداخت عوارض موضوع این آئین نامه مکلفند معادل بهای ریالی بلیط هواپیما به مقصد مسافرت بخارج از کشور را طبق تعرفه های بین المللی ( یاتا ) ، ارز قابل قبول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از بانکهای کشور که از طرف بانک مذکور نمایندگی دارند، به نرخ رسمی که روزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، بفروش رسانده و شرکتهای هواپیمائی مکلفند صرفاً در قبال ارائه اعلامیه بانکی مبنی برفروش ارز بمبلغ تعیین شده، بلیط بنام ذینفع نمایند.
سازمان هواپیمائی کشوری مسئول حسن اجرای این آئین نامه خواهد بود.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12608
تاریخ تصویب :
1367/03/08
تاریخ ابلاغ :
1367/03/22
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :