جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 7014/ ت/ 163 16/3/6713
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1367 بنا به پیشنهاد دادگستری جمهوری اسلامی ایران و تأییدیه شماره 1254-64/1792-1 مورخ 21/2/1367 وزارت برنامه و بودجه باستناد بند (20) تبصره (12) قانون بودجه سال 1367 کل کشور آئین نامه اجرائی بند (16) تبصره (12) قانون مزبور موضوع نحوه مصرف اعتبارات ردیف (108502) قانون بودجه سال 67 را بشرح زیر تصویب نموند:

بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اعتبارات تخصیص داده شده از محل ردیف(108502) قانون بودجه سال 1367 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) را در حدود وجوه مأخذه از خزانه «موضوع ردیف (14)بند (الف) تیصره 15 قانون بودجه سال 1367 و آئین نامه اجرائی آن» و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصارف مشروحه ذیل برساند:
1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با استفاده از خودیاری مردم و کمک سایر مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و شهرداریهاو همچنین با استفاده از اعتبارات تخصیص یافته ردیف (108502) قانون بودجه سال 1367 بمنظور افزایش سطح کارائی و درآمدهای وصولی و ایجاد تسهیل و تسریع در کار مراجعین و زمینه مساعد جهت ارائه خدمات ثبتی بمردم اقصی نقاط کشور، خارج از سایر مقررات عمومی دولت نسبت به توسعه تشکیلات و تدارک و تأسیس واحدهای ثبتی جدید و مستقل در نقاطی که مصلحت و متقضی بداند و نیز تشکیل هئیتهای رسیدگی بدرخواستهای مالکیت (موضوع قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه 1365) و گسترش هیئتهای مذکور اقدام و مخارج مربوط بخرید یا اجاره ساختمان جهت استقرار واحدهای ثبتی و مأمورین اعزامی و همچنین خرید وسائط نقلیه مناسب و وسائل و تجهیزات و تأسیسات و ملزومات و ابزار کار مورد حاجت برای واحدهای جدیدالتأسیس و یا برای تکمیل و تجهیز واحدهای دائر موجود و هزینههای مربوط به هیئتها را از محل اعتبار تخصیص یافته ردیف (108502) قانون بودجه سال 1367 و کمکهای مردم و ارگانهاتأمین و پرداخت و اسناد آن را در چهار چوب آئین نامه اجرائی ردیف (14) بند الف تبصره (15) قانون بودجه سال 1367 به هزینه قطعی منظور نماید.
2- بمنظور ایجاد تحرک و فعالیت بیشتر و پیشرفت سریع کارها و انجام امور معوقه دستگاه و تسهیل و تسریع کار مراجعین و افزایش سطح درآمد و عوائد وصولی و کارآئی دستگاه و جبران مضایق پرسنلی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند با بسیج و تجهیز کادر متخصص و ماهر و فعال دستگاه، امور مختلف ثبتی و اجرائی و ثبت خلاصه معاملات و اسناد و در دفتاتر املاک و تحریر دفترچه سند مالکیت و تعقیب پروندههای اجرائی تا مرحله وصول و ایصال نیمعشر دولتی و مختومه نمودن پروندهها و نیز ثبت تغییرات و اظهارنامههای شرکتهای تجارتی و غیر تجاری و اظهارنامه علائم و اختراعات و نام تجارتی و پلمپ دفاتر و بازرسی دفترخانههای اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تهیه و تنظیم حسابها ترازنامهها- و فرهست عملیات مالی و امور مربوط به آزمون و انتخاب سردفتران و دفتریاران و سایر امور تخصصی و فنی ثبت را به گروههای بسیج شده احاله و ارجاع و با تعیین ملاک، و نصاب و میزان خدمات، بتناسب آمادهبازده کارهای انجام شده، و ارزش خدمات و میزان درآمدها و عوائد وصولی و فعالیتهای انجام شده، طیق ضوابط داخلی به مسخدمین و کسانیکه در افزایش سطح درآمد و کارآرائی دستگاه و پیشرفت امور و تسهیل و تسریع کار مراجعین فعالیت مؤثر داشتهاند خارج از سایر مقررات عمومی دولت از محل اعتبار تخصیص یافته ردیف (108502) بتخصیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان، مبلقی بعنوان حقالزحمه خدمات پرداخت و اسناد هزینه مربوطه را با رعایت آئین نامه اجرائی ردیف (14) بند تبصره 15 قانون بودجه سال 67 بهزینه قطعی منظور نماید.
3- در جهت تحصیل درآمد و عوائد بیشتر و جلب رضایت مراجعین و انجام امور معوقه و ایجاد تحرک و تسهیل و تسریع کار مراجعین و امکان ایجاد واحدهای جدید ثبتی و جبران مضایق پرسنلی دستگاه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند در سال 1367 تعدادی کارمند جدید بطور غیر رسمی و از طریق خرید خدمت و یا روزمزد جهت اشتغال در مشاغل، متصدی خدمات عمومی، بایگانی، اموردفتری، حسابداری، ماشیننویسی، و نظایر آن با تحصیلات کمتر از مدارک دانشگاهی و حداقل تا سطح پایان دوره ابتدائی جهت خدمات در واحدهای ثبتی مرکز و شهرستانها در سطح کشور بنحو متقضی جذب و بکار گمارده و دستمزد و مقرری آنان را بر حسب مورد از محل اعتبار تخصیص یافته ردیف(108502) تا پایان سالجاری تأمین و پرداخت و بترتیبی اقدام نماید که هیچگونه تعهدی بسال بعد منتقل نشود.
4- سلزمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند بمنظور ایجاد تحرک و ترغیب و تشویق کارکنانی که در پیشرفت امور جاری و افزایش درآمدهای دولتی و ایفاء امور معوقه و تسریع کار مراجعین فعالیت مؤثر و محسوس داشته و طرز کار و عملکرد آنان به تأیید سازمان رئیس سازمان مذکور یا مقام مجاز از طرف ایشان رضایتبخش بوده است در حدود اعتبار تخصیص یافته از محل ردیف (108502 قانون بودجه سال 1367 کل کشور و خارج از سایر مقررات عمومی دولت، مبلغی به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان یعنوان پاداش حسن خدمت به این قبیل مستخدمین پرداخت نماید.
5- هرگاه بیماری مبتلا به کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناشی از ایفاء وظایف اداری محوله باشد با تأیید مراجع پزشکی مورد قبول دستگاه و یا بتشخیص رئیس سازمان مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان مابهالتفاوت مخارج درمان پس از کسر کمکهای سازمان تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه کارکنان دولت، از محل اعتبار ردیف (108502) تأمین و پرداخت خواهد شد.
6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند در صورت اقتضاء بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر رفاهی کارکنان در حدود امکانات مالی و اعتبارات تخصیص یافته ردیف (108502) بتشخیص رئیس سازمان مذکور یا مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی حداکثر تا سی میلیون ریال به سرمایه صندوق تعاون وام ضروری کارکنان سازمان ثبت کمک بلاعوض نموده و اسناد هزینه آن را با رعایت آئین نامه اجرائی ردیف 14 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور بهزینه قطعی منظور نماید تا صندوق مذکور در چهارچوب مقررات و اساسنامه مصوبه نسبت به پرداخت وام ضروری بکارکنان نیازمند دستگاه در سطح مرکز و شهرستانهای کشور اقدام نماید.
7- بمنظور ایجاد تحرک و افزایش سطح کارائی و بالا رفتن سطح درآمد و عوائد وصولی دستگاه تسریع کار مراجعین و انجام امور معوقه تعداد جلسات و میزان حق حضور شرکت در جلسات «موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه آن» قضات عضو هیئتهای رسیدگی بدرخواستهای مالکیت موضوع بند الف ماده 1 قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه 1365 و هیئتهای نظارت ثبت منطقه موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت و شورای عالی ثبت موضوع ماده 25 مکرر و 6 اصلاحی قانون ثبت و اعضاء دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران موضوع ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354 که جلسات آنان خارج از وقت اداری تشکیل میگردد. از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1367 بمیزان هر جلسه 2500 ریال و حداکثر تا 16 جلسه در ماه تعیین میشود.
8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است خارج از شمول آئین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی و سایر مقررات عمومی دولت راساً از طریق انعقاد قرارداد لازم با چاپخانههای مجهز و مطمئن نظیر چاپخانه دولتی ایران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یا چاپخانه بانک ملی ایران با شرکت چاپ افست و یا سایر چاپخانههای مجهز و مورد اعتماد و مطوئن مرکز به تشخیص دستگاه مستقلاً نسبت به تهیه و توزیع انواع دفاتر اوراق و مطبوعات دولتی مورد حاجت کلیه واحدهای تابعه در سطح کشور بطور یکجا و ک قلم اقدام و بنا به تراضی طرفین و در چهارچوب قرارداد منعقد فیمابین، هزینه کاغذ و مقوا و دستمزد چاپ و تجلید مطبوعات و دفاتر مذکور را از محل اعتبار تخصیصی ردیف (108502) قانون بودجه سال 1367 تأمین و پرداخت و اسناد و مدارک مالی مربوط را براساس آئین نامه اجرائی ردیف 14 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 بهزینه قطعی منظور نماید.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12609
تاریخ تصویب :
1367/02/25
تاریخ ابلاغ :
1367/03/12
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :