جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 7016/ ت 164 16/3/1367
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1367 بنا به پیشنهاد دادگستری جمهوری اسلامی ایران (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و تأییدیه وزارت برنامه و بودجه و 2417/1838/56 مورخ 8/2/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند 14 قسمت «الف» تبصره 15 قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اعتبار ردف 108502 قانون بودجه سال 1367 کل کشور «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی» بمیزان حداکثر تا پانصد میلیون (000/000/500 ریال و براساس یک درصد 1% درآمد وصولی مندرج در ردیف 410102 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 کل کشور که بحساب درآمد عمومی واریز میشود برای تأمین احتیاجات و تجهیز و تدارک واحدهای ثبتی مرکز و شهرستانها و تأمین نیروی انانی و عوامل اجرائی مورو نیاز و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان و گسترش خدمات ثبتی و تأمین امکانات مالی در قالب برنامههای مربوطه و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و برطبق قانون (نحوه هزینه کردن اعتباراتی مه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364) و با رعایت مفاد این آئین نامه قابل مصرف مسباشد.
ماده 2- فهرست عوائد وصولی در سطح کشور بتفکیک هر منطقه ثبتی موضوع ردیف 410102 قمت سوم قانون بودجه ال 1367 کل کشور که بحساب درآمد عمومی واریز میشود توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و پس از اعلام وصول و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به وزارت برنامه و ودجه ارسال خواهد شد تا برمبنای آن نسبت به تخصیص و ابلاغ یک درصد 1% درآمد موضوع بند 16 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 کل کشور از محل اعتبار ردیف 108502 قانون مزبور و براساس موافقتنامه متبادله و حداکثر تا پانصد میلیون (000/000/500) ریال اقدام نماید.
ماده 3- وجوه مربوط به اعتبار موضوع این آئین نامه و بند 16 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 در حدود اعتبار تخصیص یافته ردیف 108502 قانون بودجه سال 67 براساس درخواست وجه ذیحساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرف خزانه بحساب بانکی مخصوصی که توسط خزانهداریکل نزد انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز خواهد شد و استفاده از حساب مذکور با امضاء مشترک رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب سازمان مذکور مجاز میباشد.
ماده 4- برای پرداخت هزینهای واحدهای تابعه سازمان ثبت در مناطق و همچنین شهرستانها در سطح کشور در حدود اعتبارت تخصیص داده شده از محل اعتبار ردیف 108502 قانون بودجه سال 67 - مورد و میزان هزینه و نوع مخارج توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان مشخص و دستور صدور حواله لازم معادل مخارج تعیین شده بعنوان تنخواهگردان عهده اداره کل ثبت منطقه مربوط «استثناء ثبت منطقه تهران» صادر و رقم مزبور بوسیله ذیحساب سازمان ثبت بحساب بانکی مخصوص ثبت منطقه که بدین منظور توسط خزانه در یکی از شعب بانک ملی در استان مربوطه افتتاح خواهد شد واریز میشود. برداشت از حساب تنخواهگردان مذکور با امضاء مشترک مدیر و سرپرست ثبت منطقه و مسئول امور ملی منطقه و همچنین مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان یا مقام مجاز از طرف ایشان عامل ذیحساب امکان پذیر خواهد بود و چنانچه وجوه برداشت شده از حساب تنخواهگردان مزبور مربوطه بمخارج، تأیید شده و معینی در واحدهای ثبتی شهرستانهای تابعه ثبت منطقه باشد وجوه مربوطه در اختیار ثبت شهرستان ذیربط گذارده میشود تا معادل آن مخارج معینه را تأدیه و مدارک پرداخت را پس از امضاء و تأیید مدیر واحد ثبتی مربوطه و عامل ذیحساب به ثبت منطقه متبوعه ارسال دارند تا مطابق ماده 7 این آئین نامه مدارک و اسناد هزینه نهائی توسط ثبت منطقه تنظیم و به ذیحساب سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ارسال و پس از کنترل بهزینه قطعی منظور تنخواهگردان مذکور واریز شود.
ماده 5- دریافت تنخواهگردان مجدد توسط مناطق ثبتی و پرداختهای بعدی در قبال ارائه صورتحسابها و اسناد هزینه مثبته براساس بندهای «د» و «ه» ماده واحده قانون (نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/1364) و مواد 6 و 7 این آئین نامه توسط ثبت منطقه مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده 6- مناطق ثبتی در استانها در قبال دریافت تنخواهگردان موضوع ماده 4 این آئین نامه مخارج معینه و تأیید شده از طرف سازمان ثبت اسناد املاک کشور را انجام و بایستی اسناد هزینه و مدارک قطعی و فهرست هزینهای انجام شده و سایر پرداختها را براساس ضوابط مقرر در بندهای «د» و «ه» ماده واحده قانون (نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/64 و ماده 7 این آئین نامه تهیه و پس از امضاء مدیر و سرپرست ثبت منطقه و مسئول امور مالی منطقه و عامل ذیحساب به اداره کل امورمالی و ذیحساب سازمان ثبت در مرکز ارسال دارند تا پس از منترل و بررسی بهزینه قطعی منظور و تنخواهگردان مربوطه واریز شود.
ماده 7- کلیه اسناد هزینههای انجام شده در مرکز و همچنین واحدهای تابعه ثبت منطقه تهران نهایتاً با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب سازمان مزبور به هزینه قطعی منظور میگردد و کلیه اسناد هزینههای انجام شده در مناطق ثبتی و واحدهای تابعه آن «بغیر از منطقه تهران و واحدهای تابعه که کلیه هزینههای آن در مرکز تأمین و پرداخت خواهد شد» بهمراه خلاصه فهرست اسناد هزینههای انجام شده که باید به امضاء مدیر م سرپرست ثبت منطقه و مسئول امور مالی منطقه و عامل ذیحساب مربوطه رسیده باشد بمرکز ارسال تا پس از رسیدگی و انطباق هزینههای مذکور با مفاد این آئین نامه و امضای خلاصه فهرست اسناد هزینههای واصله از مناطق توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب سازمان مذکور بحساب هزینه قطعی منظور میگردد.
ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است در صورت لزوم نسبت به خرید و تدارک تمام یا قسمتی از ابزار و کالاها و وسائط نقلیه و تجهیزات و تأسیسات و ملزومات مورد نیاز در مرکز ارسال آن به واحدهای تابعه در سطح کشور یا پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای موضوع این آئین نامه و بند 16 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مربوط به شهرستانهای کشور در حدود اعتبارات تخصیص یافته ردیف 108502 قانون بودجه سال 67 در مرکز اقدام و اسناد آنرا با رعایت ضوابت مقرر در این آئین نامه بهزینه قطعی منظور دارند.
ماده 9- نصاب و نحوه انجام معاملات و میزان پیش پرداخت که از چهل درصد 40% تجاوز نخواهد کرد و تنخواهگردان سپرده حسن انجام کارو همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد و مدارک اسناد هزینههای انجام شده تابع مراتب و ضوابط مقرر در بندهای «و» و «ه» و «د» ماده واحده قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» میباشد.
ماده 10- کلیه اموال و تأسیسات و تجهیزات و اماکن و وسائط و وسائلی که از محل اعتبارات ردیف 108502 قانون بودجه سال 67 و این آئین نامه خریداری و تهیه میشود اموال دولتی محسوب است.
ماده 11- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات موضوع این آئین نامه ردیف 108502 قانون بودجه سال 1367 حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1368 بایستی بحساب خزانه واریز و مسترد گردد و کلیه اسناد هزینه و مدارک مربوط بمخارج انجام شده در مرکز و شهرستانها در سطح کشور بایستی حداکثر تا آخر اسفند ماه 1367 بهزینه قطعی منظور شود.
ماده 12- ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه ممتوع میباشد.
ماده 13- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است گزارش عملکرد درآمدهای وصولی و اعتبارات تحصیل شده از محل ردیف 108502 و هزینهها و عملیات انجام شده موضوع این آئین نامه را هر چهار ماه یکبار از طریق وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران جهت تقدیم به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی
به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12609
تاریخ تصویب :
1367/02/25
تاریخ ابلاغ :
1367/03/23
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :