جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 56848 / ت436 19/6/1367
وزارت برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1367 به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه به نظام فنی و اجرائی برنامه های عمرانی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7250/ت166 مورخ 17/3/1367 ، آئینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و نحوه ارجاع کار به آنها را به شرح پیوست تصویب و مقرر داشتند دستگاههای اجرائی برای ارجاع کارهای ساخت مربوط به طرحهای عمرانی کشور مقررات و ضوابط و فهرستهای موضوع این آئینامه را به مورد اجراء گذارند.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

بخش اول – تشخیص صلاحیت پیمانکاران
فصل اول –کلیات و تعاریف
ماده ا- اشخاص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط برای انجام عملیات ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی (مشروح در ماده 2 این آئین نامه ) که دستگاههای اجرائی مجاز به ارجاع کارهای مربوط به عملیات فوق به آنها هستند در 5 نوع به شرح زیر تعریف و بر طبق ضوابط این آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند.
به کلیه اشخاصی که در این آئین نامه اصطلاحا پیمانکار نامیده شده اند . واحد ساخت (مذکور در نظام فنی و اجرائی موضوع تصویبنامهشماده 7250/ت 166 مورخ 17/3/1367 مصوب جلسه مورخ 7/2/1367 هیئت وزیران ) نیز اطلاق می شود.
نوع اول – واحدهای پیمانکاری ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی ایرانی غیر دولتی
منظور اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی است که برای انجام کارهای کوچک که از نظر حجم و اهمیت قابل واگذاری به اشخاص حقوقی پیمانکار نمی بأشد به عنوان (شخص حقیقی پیمانکار)، تعیین صلاحیت شده و به شرط حائز بودن شرایط لازم میتوان کارهای مورد بحث فوق را به ایشان واگذار نمود.
ب- شرکتهای پیمانکاری ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایرانی
منظور اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است که برای انجام کارهای ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی به صورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده و صددرصد سهم الشرکه آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی بأشد.
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی
منظور شرکتها و مؤسساتی است که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام عملیات ساختمانی ،تاسیساتی و یا تجهیزاتی به وجود آمده و صددر صد سهام را دارائی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ظوابط بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران بأشد.
نوع دوم – شرکتها و مؤسسات پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی عمومی و دولتی ایرانی .
منظور شرکتها و یا مؤسساتی است که صد در صد سهام یا مالکیت آن به دولت یا موسسات وابسته به دولت یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه تعلق دارد و به موجب قانون برای انجام کارهای ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی تاسیس یافته و یا مجاز شناخته شده و بطور کلی انجام کارهای مزبور توسط آنان منع قانونی نداشته بأشد .
نوع سوم – مؤسسات و شرکتهای مختلط ایرانی جهت پیمانکاری عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی
این شرکتها و مؤسسات دو دسته اند:
الف – شرکتها و مؤسساتی که به موجب مقررات برای انجام کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی یک کار معین و مشخص و با مدت محدود تاسیس یافته و یا مجاز شناخته شده و صد در صد سهام و یا دارائی این شرکتها و موسسات مشترکا تحت تملک و یا مدیریت اشخاص حقیقی ایرانی و یک یا چند دستگاه از دستگاههای دولتی یا عمومی (مذکور در نوع دوم ) است سهام و یا دارائی متعلق به دولت در این شرکتها و موسسات کمتر از 50 % می بأشد.
ب- شرکتها و مؤسساتی که به موجب مقررات برای انجام کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی رشته ها و یا کارهای خاص و به منظور جبران کمبود ظرفیت های اجرائی ، موجودیت یافته و صد در صد سهام و یا دارائی آن مشترکا تحت تملک یا مدیریت اشخاص حقیقی ایرانی و یا یک یا چند دستگاه از دستگاههای دولتی یا عمومی (مذکور در نوع دوم ) است ، سهام یا دارائی متعلق به دولت در این موسسات و شرکتها 50% و یا بیشتر است .
نوع چهارم – مؤسسه یا شرکت پیمانکاری خارجی
منظور مؤسسات یا شرکتهائی است که در خارج از کشور برای کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی یا تجهیزاتی شخصیت حقوقی احراز کرده باشند .
نوع پنجم – گروه پیمانکاری
منظور اجتماع یا مشارکت ثبتی دو شرکت یا مؤسسه از انواع شرکتها و موسسات چهارگانه فوق است که برای اجرای عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی ، مربوط به کارهائی که طبیعت و ماهیت آن و یا سرعت مورد لزوم جهت انجام آن نیاز به همکاری دو یا چند شرکت یا مؤسسه را دارد ، به وجود می آید و شرکتها و موسسات متشکله آن در عین حال برای سایر کارها شخصیت حقوقی خود را نیز حفظ می نمایند.
ماده 2-عملیات ساختمانی ، تاسیساتی ، تجهیزاتی از نظر این آئین نامه بر حسب نوع و طبیعت کار به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی می شوند:
الف – رشته کارهای عمومی راهسازی شامل : زیر سازی و روسازی راه و خیابان – باند و محوطه فرودگاه – محوطه بندر – زیر سازی راه آهن –زمینهای بازی و استادیومهای ورزشی روباز – محوطه سازیهای بزرگ- آماده سازی اراضی – احداث ابنیه فنی همراه کار راه و راه آهن و خیابان سازی شامل پل ، آب رو ، دیوار حفاظتی بهمن گیر ، تونل و جدول – دیوار ساحلی – شمع کوبی – سپر کوبی – کارهای مشابه .
2-کارهای آبیاری و زهکشی مشتمل بر :
کانال های درجه 1 و 2 آبیاری و زهکشی – تسطیح و بازیابی و بهسازی و احیاء اراضی – بند و سیل برگردان – سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی – شبکه انهار درجه 3 و 4 توزیع آب کشاورزی و یا جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب ها – احداث ایستگاههای پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تاسیسات آبگیری مربوط به این رشته – تهیه و نصب یا نصب انواع تجهیزات و ساختمان سازه های فنی برای توزیع و انتقال آب – حوضچه ها،استخرها و کانال های پرورش و تکثیر ماهی – کارهای مشابه .
3-تاسیسات شهری شامل :
شبکه توزیع آب و گاز و جمع آوری فاضلاب شهری و روستائی – عملیات تاسیساتی تصفیه خانه و تلمبه خانه های آب و فاضلاب شهری و روستائی و صنعتی – مخازن فلزی آب – کارهای مشابه .
4-رشته ابنیه شامل :
احداث ساختمانهای مسکونی ، اداری ،بهداشتی درمانی ، ورزشی ،آموزشی ، صنعتی ، نظامی ، تجاری ، فرهنگی ، مذهبی ، تفریحی و دیگر ساختمانهای عمومی – انبارها و آشیانه فلزی – تعمیرگاهها – جایگاههای بنزین-پارکینگ – ایستگاه راه آهن و ترمینال های حمل و نقل و فرود گاهها- کارهای ساختمانی تصفیه خانه ها – سیلو – محوطه سازیهای همراه با کارهای فوق – کارهای مشابه
5-رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه شامل :
تهیه و نصب و یا نصب تاسیسات سرد و یا گرم کننده ابنیه تهیه و نصب یا نصب تاسیسات برق و آب و فاضلاب و گاز و تلفن و الکترونیک ابنیه (شامل تهیه و نصب دستگاههای اضطراری مربوط ) – تهیه و نصب یا نصب تاسیسات و تجهیزات آشپزخانه ، رختشویخانه ، آزمایشگاه ، بیمارستان ، رستوران و سلف سرویس ، آسانسور ، پله برقی ، بالابر و نقاله – هر نوع نگهداری و راهبری و سرویس کلیه تاسیسات و تجهیزات مذکور – کارهای مشابه .
6-رشته توزیع و انتقال نیرو شامل :
شبکه برق محوطه – احداث شبکه برق شهری و روستائی و نیز شبکه توزیع و انتقال نیرو تا 33 کیلو ولت – شبکه برق و تاسیسات برقی فرودگاه و بندر و مترو و راه آهن – تاسیسات برقی کارخانجات صنعتی –تهیه و نصب پستهای توزیع و انتقال نیرو تا 33 کیلو ولت همراه با ساختمان های پستهای مربوط-نگهداری و راهبری و سرویس تاسیسات برقی فوق الذکر – کارهای مشابه .
ب – رشته کارهای اختصاصی :
رشته کارهای اختصاصی عبارتست از کارهایی که جزو رشته های عمومی ذکر نشده است و یا آنکه با وجود ذکر آن در رشته های عمومی به لحاظ وضعیت خاص کار(یا تشخیص وزارت برنامه و دستگاه اجرائی مربوط ) باید به طور جداگانه واگذار شود که در این حالت خاص و به طور موردی به عنوان یک رشته اختصاصی تلقی می شوند . این رشته ها عبارتند از :
1-ابنیه سنگین فلزی شامل :
آشیایه ها و انبارها و پلهای بزرگ فلزی – اسکلت های فلزی ساختمانهای مرتفع و یا ساختمانهای فلزی با روش اجرای خاص – سیلوها و مخازن بزرگ فلزی – پل بیلی –پل فلزی معلق- برجهای مرتفع مخابرات تلویزیون –دیده بانی و مراقبت –دکلهای حفاری – کارهای مشابه .
2-ابینه سنگین بتنی شامل :
سازه های بزرگ و یا خاص بتونی با روش اجرای پیش ساخته و صنعتی در جا – اسکلتهای بزرگ بتونی – ساختمان آپارتمانهای مرتفع بتونی پارکینگ چند طبقه و یا زیرزمینی و ایستگاه مترو – پناهگاهها و آشیانه ها و انبارهای مهمات بتونی – پلهای بتونی با شیوه اجرائی خاص – سیلوها و منابع و مخازن بزرگ بتونی – انجام کارهای ساختمانی تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب –فونداسیون بتونی – برای انواع کارخانجات و تاسیسات صنعتی – کارهای مشابه .
3-اسکله و بندسازی شامل :
بندر سازی (احداث اسکله و موج شکن و لاروبی ) – دیوارهای بزرگ ساحلی – تاسیسات دریائی – ساخت و تعمیر کشتی ( مثل حوضچه های خشک ) – کارهای مشابه .
4-احداث تونل شامل:
تونل های انتقال آب یا فاضلاب، راه و راه آهن ، معادن و مترو، سالن های زیرزمینی برای نیروگاهها ، مترو و معادن – کارهای مشابه . 5-انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول سازی و آب روهای مربوط
6-سد سازی با تاسیسات مربوط به آن
7-خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از 63 هزار ولت به بالا.
8-تجهیزات و تاسیسات نیروگاهها(اعم از آبی ، حرارتی ، گازی واقعی و غیر آن ) .
9-تهیه و نصب یا نصب انواع تاسیسات و ماشین آلات و کارخانجات صنعتی و نگهداری آن .
1- تجهیزات و تاسیسات سردخانه ها و کشتارگاهها .
2- تجهیزات هیدرومکانیکی سدها .
3- تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های بزرگ و فاضلاب .
4- تاسیسات و تجهیزات پالایشگاههای نفت و گاز –ایستگاههای کمپرسور گاز تلمبه خانه و سایر کارهای اختصاصی صنایع نفت
5- لوله کشی های بزرک برای انتقال مواد نفتی و گاز و آب .
6- کارهای دریائی نفت .
7- حفاریهای اکتشافی و پیزومتر و بهره برداری آب .
8- تزریق سیمان ، شمع کوبی ، شمع ریزی و کارهای خاص فونداسیون .
9- تاسیسات و تجهیزات شبکه های مخابراتی شامل : نصب کابل و خطوط هوائی ، مراکز تلفن ، ایستگاههای فرستنده رادیوئی و تلویزیونی ،تجهیزات ماهواره ای – کارهای مشابه .
10- روسازی راه آهن و راه آهن زیرزمینی (شامل تجهیزات مکانیکی مربوط)
11- پستهای فشار قوی انتقال نیرو از 63 هزار ولت به بالا.
12- تاسیسات اعلام و اطفاء حریق.
13- کارهای کشاورزی شامل :جنگل کاری و درخت کاری – بهسازی و اصلاح اراضی – احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی – مالچ پاشی و تثبیت شن روان – عملیات به زراعی – کاشت و داشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیکمرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت – کارهای دامپزشکی – ایجاد فضای سبز ونگهداری آن – کارهای دامپروری شامل (مرغ داری ، گاوداری ، زنبورداری ، گوسفند داری) – شیلات و آبزیان – کارهای مشابه .
14- عملیات ویژه فنی زیر آب .
15- رنگ آمیزی وسند بلاست و حفاظت کاتودیک .
16- تهیه و نصب و نگهداری انواع تاسیسات و تجهیزات برقی و الکترونیکی خاص برای : کارخانجات – فرودگاهها – بنادر – پلیس و آتش نشانی – نیروگاهها- راه آهن و مترو ،رادیو و تلویزیون و سینما- مراکز آموزشی درمانی – ورزشی خاص – نمایشگاهها – بانکها – مراکز مهم نظامی و پدافند و نظایر آن .
17- روکش های پلهای فلزی سواره رو .
18- رشته مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و مذهبی .
19- آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن.
تبصره 1- کلیه کارهای مذکور در این ماده و نیز سایر کارهائی که در این ماده ذکر نشده اند با توجه به موقعیت و شرایط کار با تشخیص مشترک وزارت برنامه و دستگاه اجرائی مربوط میتوانند جزو هر یک از کارهای مربوز به رشته های عمومی و یا اختصاصی مشروح در این ماده و یا کار اختصاصی جدید تلقی گردد.
تبصره 2-حدود کارهائی که به عنوان (بزرگ)در رشته های فوق ذکر گردیده است و نیز انواع کارهای مشابه و یا کارهائی که به طور جداکگانه و اگذار می شود در هر مورد با تشخیص مشترک وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی مربوط خواهد بود.
ماده 3-رتبه :
منظور از رتبه عددیست که توان فنی و اجرائی و مدیریت پیمانکار را نشان می دهد. عدد رتبه که بر حسب ازدیاد قدرت اجرائی افزایش می یابد طبق جداول پیوست این آئین نامه تعیین می گردد.
ماده 4- امتیاز کل : منظور از امتیاز کل عبارت است از مجموعه امتیازات حاصله از بندهای الف و ب و ج مشروحه در زیر:
الف – امتیاز مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره – عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سالهای سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آئین نامه استخراج می شود . این امتیاز بر حسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته کاری که رتبه بندی در آن انجام می شود ونیز بر اساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تعدیل قرار می گیرد.
ب- امتیاز تجربه کاری – عبارت است از عددی است که از جداول پیوست این آئین نامه در مورد تجربه کاری شرکت یا مؤسسه و با توجه به ضریب مربوط به حسن اجرای کار استخراج می شود. ( این ضریب در ابتدای رتبه بندی 1 و پس از ارزشیابی بر اساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا 3 خواهد بود ).
ج-امتیاز وضع مالی و اعتباری –عبارت است از عددی که بر اساس این آئین نامه در مورد وضع مالی و اعتباری بدست می آید .
ماده 5- حداقل ماشین لازم – عبارت است از حداقل ماشین آلاتی که تملک آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است .
ماده 6- کار و کار در دست اجراء:
الف – کار عبارت است از مجموعه خدمات و عملیات مرحله ساخت یک پروژه یا طرح عمرانی که طی پیمان مشخصی به واحد ساخت ارجاع می شود.
ب – کار در دست اجراء عبارت است از کاری که رسما به واحد ساخت (پیمانکار ) ارجاع شده بأشد.
ماده 7- مبلغ کار :
الف – مبلغ برآورد کار مبلغی است که بر اساس فهرست بر آوردی اقلام و مقادیر کار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرایب مربوط تعیین و طبق مقررات به تصویب مقام مجاز (دستگاه اجرائی ) رسیده بأشد .
ب- مبلغ کار مبلغی است که بر مبنای آن پیمان منعقد شده و بر اساس پیمان مبلغی به آن افزوده و یا از آن کم شده بأشد.
ج-مبلغ نهائی کار مبلغی است که در پایان کار طبق صورت وضعیت قطعی تائید کشده بدست می آید .
د-مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ کارهای در دست اجراء منهای جمع مبالغ آخرین صورت وضعیتهای مربوط که تا آن زمان به تائید کارفرما رسیده بأشد .
تبصره – در محاسبه مبلغ باقیمانده کارهای در دست اجراء در مورد کارهائی که از محل اعتبارات بخش خصوصی واگذار شده است در صورتی که جمع مبلغ باقیمانده آن بیش از حداقل کار مناسب پیمانکار بأشد منظور خواهد گردید.
ماده 8 – حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود .
ماده 9-ظرفیت آماده کار یک پیمانکار برای یک رشته معین کار عبارت است از حداکثر کار مناسب با ظرفیت کل او در آن رشته منهای مبالغ باقیمانده کارهای در دست اجراء.
ماده 10 – حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود.
ماده 11- حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارتست از حداکثر تعداد کارهای این رشته که می توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود.
ماده 12- ارقام حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل ، حداقل کار مناسب ، حداکثر تعداد کار مجاز در ارتباط با صلاحیت و رتبه بندی واحدهایی که در چند رشته تشخیص صلاحیت شده اند برای هر رشته همان ارقام مرتبط با رتبه احراز شده در آن رشته مندرج در جدول مربوط می باشد، لیکن در مورد این واحدها برای بدست آوردن رقم یا مبلغ ظرفیت آماده بکار و تعداد کارهائی که در یک رشته معین می توانند تقبل نمایند لازم است تعداد و مبلغ باقیمانده کارهای دردست اجرای آنها در کلیه رشته هایی که صلاحیت آن را کسب نموده اند از تعداد و مبلغ ظرفیت کل (حداکثر کار مناسب ) آنها در رشته مورد نظر کسر شود.
ماده 13- مدت مناقصه :
مدت مناقصه عبارت است از فاصله زمانی بین روزی که دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارک مناقصه را آماده تحویل اعلام می کند و پایان روز قبل از تاریخ تسلیم پیشهادات.
ماده 14- سایر اصطلاحات بکار رفته در این آئین نامه تابع قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه ها و ضوابط وابسته به آن ،قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و دیگر مقررات مربوط می بأشد.
فصل دوم – شرایط عمومی صلاحیت پیمانکاران
ماده 15-شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع اول :
الف – اشخاص حقیقی
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
2- دارا بودن تجربه باتحصیلات کافی در رشته مربوط به تشخیص دستگاه رسیدگی کننده به صلاحیت .
3- عدم شمول ممنوعیت های مقرر در اصول 141 و49 قانون اساسی .
4- عدم شمول ممنوعیت مقرر در قانون منبع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337.
5- نداشتن هر نوع محرومیت و یا محکومیت و یا ممنوعیت های دیگر مؤثر در کارهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و یا عامل مدیریت و نیز مهجوریتهای شرعی و عرفی .
6- عدم اشتغال در شرکتهای عامل مدیریت یا پیمانکاری و مهندسین مشاور
7- داشتن تجهیزات و امکانات و حسن سابقه کارفنی به تشخیص دستگاه رسیدگی کننده به صلاحیت .
ب – شرکتهای پیمانکاری ایرانی بخش خصوصی :
1- به منظور اجرای عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده بأشد.
2- کلیه سهام یا دارائی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی بأشد .
3- هیچکدام از شرکاء و مدیران شرکت در شرکت پیماکاری و شرکتهای عامل مدیریت دیگر و یا شرکتها و مؤسسات مهندسین مشاور و سازمانهائی که این قبیل خدمات را انجام می دهند سهامدار نباشند.
4- هیچ یک از مدیران و شرکاء شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشند.
5- اشخاصی که مشمول محکومیت اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند(در مدت محرومیتی که قانون تعیین می کند) جزو شرکاء و مدیران شرکت نباشند.
6- شرکت و یا مدیران و شرکاء آن مشمول ممنوعیت مقرر در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 نباشند.
7- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای احراز صلاحیت در رشته و رتبه مربوط بر طبق ضوابط این آئین نامه و جداول پیوست آن بأشد .
8- عدم شمول ممنوعیت از اعطای صلاحیت به لحاظ خلع ید در کارهای دولتی (حداکثر ممنوعیت یکسال می بأشد).
9- هیچ یک از شرکاء و مدیران شرکت دارای هیچ نوع محرومیت یا محکومیت یا ممنوعیت مؤثر در کارهای پیمانکاری ، مهندسی مشاور و عامل مدیریت نبوده و نیز مشمول مهجوریت های شرعی و عرفی نباشند.
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی ایرانی :
مؤسسه یا شرکتی از این نوع بر طبق این آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی میشود که دارای شرایط زیر بأشد:
1-به منظور اجرای عملیات ساختمانی و یا تأسیساتی یا تجهیزاتی بر طبق قوانین بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است .
2-کلیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط مربوط به بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران بأشد.
3-واجد شرایط بندهای 2-3-4-5-6-7-8-9 مشروح درقسمت (ب) ماده 15 بأشد.
ماده 16 – شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع دوم :
1 – به موجب قانون برای انجام عملیات ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی تشکیل یا تأسیس یافته یا مجاز شناخته شده بأشد یا آنکه انجام عملیات فوق توسط آنها منع قانونی نداشته بأشد .
2 – صد در صد دارائی یا سهم الشر که آن متعلق به دولت ، مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یادیگر مؤسسات عمومی عام المنفعه بأشد .
3 – واجد شرایط و امتیازات لازم برای احراز صلاحیت در رشته و رتبه مربوط به کار مورد نظر طبق ضوابط و جداول پیوست این آیئن نامه بأشد .
4 – مدیریت آن از استقلال مالی و فنی و اجرائی کافی ( جز در مورد مؤسسات وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی )برخوردار بوده و وظایف و مسئولیتهای واگذار شده را رأسا تقبل نموده و با رعایت مفاد مقررات مربوط به انجام رساند.
5 – پیمانکاران این نوع و عوامل آن جز با کسب مجوزهای لازم ( که در ضوابط مربوط توضیح داده خواهد شد ) به هیچ وجه در ارائه خدمات مهندسی مشاور کاریکه عملیات پیمانکاری آن را انجام می دهند ذی مدخل نباشند .
ماده 17 – شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع سوم :
1 – بمنظور اجرای عملیات ساختمانی و یا تأسیساتی و یا تجهیزاتی یک کار معین و مشخص و یا رشته ها و کارهای خاص ( که به تشخیص مشترک وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط امکان اجرای آن توسط واحدهای عمومی دولتی و خصوصی ممکن نیست ) در داخل کشور شخصیت حقوقی احراز نموده بأشد .
2-صد در صد دارائی یا سهم الشرکه آن مشترکا تحت مدیریت و یا تملک دولت ، مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا دیگر مؤسسات عمومی عام المنفعه و اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی بأشد.
3-اشخاص حقیقی خصوصی صرفا با تجربه و تخصص ممتاز با توجه به ماهیت و نوع کار مورد نظر مجاز به مشارکت در این شرکتها و موسسات هستند.
4-حائز شرایط و امتیازات مناسب لازم برای احراز صلاحیت در رشته و رتبه مربوط به کارمورد نظر ، طبق ضوابط این آئین نامه و جداول پیوست آن بأشد
5-اشخاص حقیقی سهامدار و نیز اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل وابسته به بخش خصوصی در این شرکتها مشمول ممنوعیت های مقرر در بندهای 3-4-5-6-8-9 مندرج در قسمت (ب) از ماده 10 نباشند.
6- وظایف و مسئولیتهای واگذار شده را رأسا تقبل نموده و با رعایت مفاد مقررات و ضوابط مربوط اجراء نماید.
ماده 18- شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع چهارم :در موارد استثنائی که به علت شرایط خاص یا ماهیت کارو کمبود تعداد پیمانکاران ایرانی واجد شرایط استفاده از پیمانکاران خارجی ضرورت داشته بأشد از میان شرکتها و مؤسسات خارجی صلاحیت آن مؤسسه و یا شرکت ، بررسی و تعیین خواهد شد که واجد شرایط زیر بأشد:
1-مؤسسه و شرکت مورد بحث در خارج از کشور رسما شخصیت حقوقی احراز نموده و مدارک مربوط از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده بأشد .
2-دارای هیچ نوع سوء عمل و یا تخلف نباشد .
3-توانائی اختصاص سرمایه لازم برای اجرای پروژه مربوط تا حدود 20%از مبلغ کل کار را داشته و این امر به وسیله یک سیستم بانکی و یا اعتباری یا دولتی خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران تائید گردد.
1- در پنج سال گذشته حداقل یک کار نظیر با پروژه مورد ارجاع را انجام داده بأشد.
2- تعهد نماید که برای اجرای کار مورد نظر حداکثر استفاده را از نیروی انسانی متخصص ایرانی و نیز مصالح و ماشین آلات داخلی بعمل آورد.
3- تعهد نماید کل نیروی انسانی غیر متخصص و نیمه ماهر و غیر ماهر را صرفا از افراد ایرانی استفاده نماید.
4- تعهد نماید که افراد خارجی وابسته به او در محیط کار و در مجامع عمومی در طول اقامت خود در ایران موازین جمهوری اسلامی ایران را مرعی دارند.
5- تعهد نماید که طبق برنامه ای که از قبل به تصویب کارفرمای پروژه مربوط می رسد اقدامات لازم در جهت آموزش افراد ایرانی برای انجام پروژه های مشابه یا تعمیر و بهره برداری از پروژه در سطوح مختلف مدیریت و اجراء را معمول دارد.
6- تعهد نماید که با مشارکت با یک یا چند شرکت تشخیص صلاحیت شده ایرانی با حداقل 35% سهم ایرانی در کارها شرکت نموده و کارهای واگذار شده را به انجام رساند.
7- تعهد نماید قبل از امضاء پیمان با دستگاهای اجرائی شعبه خود را در ایران رسما به ثبت برساند و چنانچه پیمان با شعبه او به امضاء میرسد شرکت یا مؤسسه اصلی تضمین حسن انجام کار را بنماید.
ماده 19- شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران نوع پنجم :
در مواردی که بر حسب طبیعت و حجم کار و یا با توجه به ماهیت کار و یا کمبود تعداد پیمانکاران ایرانی واجد شرایط با تائید دستگاه اجرائی و وزارت برنامه و بودجه برای انجام کاری نیاز به همکاری دو یا چند شرکت یا مؤسسه ایرانی یا خارجی (اعم از بخش دولتی با تعاونی یا خصوصی یا تحت پوشش نهادها ) می بأشد، صلاحیت گروه پیمانکاری بر طبق شرایط زیر تعیین خواهد شد:
1-گروه پیمانکاری از اجتماع ، یا مشارکت ثبتی دو یا چند شرکت یا مؤسسه که هر یک از آنها بر طبق ضوابط این آئین نامه واجد صلاحیت و یا رتبه بندی باشند تشکیل شده بأشد.
2-گروه پیمانکاری در مجموع از نظر ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه ارجاع کار حائز شرایط لازم برای کار مورد نظر بأشد.
3- دستگاه اجرائی نیاز خود را برای تشکیل گروه پیمانکاری جهت کار مورد نظر قبلا اعلام کرده و شرکتها و مؤسسات عضو گروه همکاری خود را کتبا و با ارسال موافقت نامه مربوط و یا با ارسال مدارک رسمی ثبتی گروه به دستگاه اجرائی اعلام نموده باشند.
4-در شرکت نامه و اساسنامه و یا موافقت نامه تشکیل گروه پیمانکاری ،حدود مسئولیتها و اختیارات هر یک از مؤسسات و شرکتهای عضو و گروه روشن و مشخص گردیده بأشد.
5-میزان مشارکت هر یک از مؤسسات و شرکتهای عضو گروه برای کار مورد نظر متناسب با میزان رتبه و صلاحیت و باقیمانده ظرفیت کاری آنان معین خواهد گردید.
6-در صورتیکه در اسناد و مدارک کار مورد نظر مشارکت تضامنی اعضاء گروه پیش بینی شده بأشد هر یک از اعضاء گروه باید حائز صلاحیت در کلیه رشته های مربوط به کار مورد بحث بوده و تقبل نمایند که پیشنهاد خود را بر این اساس تنظیم و تسلیم نموده و در صورت واگذاری کار به آنها نیز پیمان مربوط را مشترکا و متضامنا امضاء و اجراء نمایند.
تبصره – در مواردی که انجام کار بصورت مشترکا و متضامنا مورد نظر نمی بأشد هر یک از اعضاء گروه علاوه بر اینکه مسئولیت انجام کار مرتبطبا رشته صلاحیت خود، با توجه به میزان سهم الشرکه ای که در گروه و کار مزبور دارد را بر عهده دارد باید پیمان را با تضمین همکاری با دیگراعضاء گروه امضاء و اجرا نماید.
7-مؤسسات و شرکتهای عضو گروه سایر شرایط مورد نیاز را که مشترکا توسط وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی برای انجام کار مورد نظر اعلام می شود احراز نمایند.
فصل سوم – ضوابط و جداول تشخیص صلاحیت فنی پیمانکاران
ماده 20 – ضوابط به تشخیص صلاحیت فنی پیمانکاران بند الف نوع اول :
همانطور که قبلا ذکر شد پیمانکاران بند الف نوع اول ، اشخاص حقیقی هستند که صرفا برای کارهایی از رشته های عمومی که با توجه به حجم و اهمیت قابل واگذاری به شرکتهای تعیین صلاحیت و رتبه بندی شده طبق ضوابط این آئین نامه نمی بأشد شناسائی شده اند به این پیمانکاران به شرط واجد بودن شرایط عمومی مصرح در قسمت الف ماده 15 این آئین نامه میتوان حداکثر سه کار که مبلغ هر یک مساوی با حجم و مشابه بانوع کاری است که ظرف پنج سال گذشته انجام داده اند واگذار نمود .
حداکثر مبلغ کار مناسب و نیز میزان کل ظرفیت اجرائی هر یک از این پیمانکاران در استانها و مناطق مختلف کشور طبق جدول زیر است :
تبصره – ارقام فوق مربوط به رشته های ابنیه ،راهسازی و آبیاری و زهکشی می بأشد و در مورد رشته های تاسیسات شهری ،تاسیسات و تجهیزات ابنیه ،توزیع و انتقال نیرو ارقام مزبور در ضریب ضرب میشود.
ماده 21-جداول و ضوابط مربوط به محاسبه امتیازات هیئت مدیره و مدیر عامل :
محاسبه امتیاز هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتها از جداول مشروحه زیرو هریک بر اساس ضوابط مربوط به خود به ترتیبی که در این ماده شرح داده خواهد شد انجام میگیرد:
الف- جداول امتیازات و ضرایب مورد عمل در محاسبه عبارتند از :
الف – 1- جدول شماره 1 حاوی میزان امتیازات مربوط به تحصیلات که بر اساس آن با توجه به تحصیلات و تعداد سالهای پس از فارغ التحصیلی برای هر فرد امتیاز معینی بعنوان پایه بدست میاید.
الف –2- جدول شماره 2 تحت عنوان ضریب تصحیح رشته تحصیلی که اعداد آن نشان دهنده درصد ارتباط رشته تحصیلی هر فر با رشته تخصصی است که شرکت مربوط در آن رتبه بندی خواهدگردید. در مورد این جدول لازم به توضیح است که کل رشته های تخصصی (کار پیمانکاری ) طبق بند ج این ماده به 20 نوع تقسیم و درصد ارتباط این انواع با رشته های مختلف طی جدول مورد بخث تعیین گردیده است .
الف –3- جدول شماره 3 حاوی ضریب نوع سابقه کار افراد است –
اعداداین جدول که به صورت حاصلضرب کسر در درصد های مختلف که بستگی به نوع کاردارد نشان داده شده ، نشان دهنده میزان ارتباط نوع سوابق کاری افراد است با رشته تخصصی که شرکت مربوط در آن رتبه بندی خواهد گردید .
الف – 4- جدول شماره 4 مربوس به ضریبی است به نام ضریب سابقه مدیریت که به صورت اعداد از 4/0 تا 1 و به بالا نشان داده شده است .
ل-نحوه محاسبه امتیاز هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل -امتیاز هر یک از اعضاء فوق عبارتست از حاصلضرب اعداد حاصله در موارد مستخرجه از جداول 1و2و3و4 .
ج – تقسیم بندی رشته کارهای پیمانکاری جهت تعیین ضریب تصحیح امتیازات رشته تحصیلی .
1-راهسازی .
2-سد سازی و تأسیسات مربوط به آن .
3-تزریق سیمان و شمع کوبی و کارهای خاص فونداسیون و شمع ریزی .
4-انجام عملیات آسفالتی با پل و آب رو و جدول سازی همراه آن –روکش پلهای فلزی سواره رو .
صفحه 546و547 و548:
جدول شماره (4) مربوط به سابقه مدیریت هر یک از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

در محاسبات مربوط به تعیین ضریب تداوم مدیریت سالهای مربوط به تاریخ های قبل از فروردین 1358 منظور نمیشود
بر اساس مقاد تبصره های مشروحه در این ماده محاسبه و سپس به ترتیب بندهای مندرج در ذیل امتیاز مربوط به آن به دست می آید . حاصل جمع امتیاز محاسبه شده بر اساس بندهای زیر پس از ضرب در ضریب ارزشیابی (موضوع بند ب ماده 4) امتیاز تجربه کاری می بأشد .
الغ – امتیاز جمع مبالغ کل کارهایی که از ابتدای سال 1358 به بعد توسط پیمانکار انجام شده است از جدول شماره 5 با احتساب شریب 7 /0 محاسبه می گردد.
ب- امتیاز جمع مبالغ کل کارهایی که از ابتدای سال 1358 به بعد توسط پیمانکار در رشته مورد تقاضا برای رتبه بندی انجام شده است از جدول شماره 5 با احتساب ضریب 1 محاسبه می گردد.
ج – امتیاز مربوط به بزرگترین کاری که از ابتدای سال 1358 به بعد توسط پیمانکار در رشته مورد تقاضا برای رتبه بندی انجام شده است از جدول شماده 5 با احتساب ضریب 5 /1 محاسبه می گردد.
د – امتیاز مربوط به بزرگترین کاری که از ابتدای سال 1358 به بعد توسط پیمانکار در سایر رشته ها انجام شده است از جدول شماده 5 با احتساب ضریب 8 /0 محاسبه می گردد.
ه –امتیاز مربوط به مبلغ پروژه هائیکه میانگین پروژه های انجام شده از سال 1358 به بعد توسط پیمانکار در رشته مورد تقاضا برای رتبه بندی است با ضریب 1 .
تبصره 1- برای محاسبه مبالغ کارهای انجام شده توسط پیمانکار مبلغ آخرین صورت وضعیت هر یک از پیمانهائی که توسط او در بخش دولتی انجام شده (اعم از تمام شده و یا در حال اجراء ) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره 2- در مورد کارهائی که با اجازه کتبی کارفرما تمام و یا قسمت مستقلی از آن به وسیله دست دوم انجام شده کل مبلغ دست دوم داده شده به حساب انجام دهنده اصلی منظور و برای دست دوم دهنده نسبت به آن مبلغ امتیاز منظور نمییشود.
در مورد کارهائیکه بدون اجازه کارفرما کلا توسط پیمانکار دست اول
جدول (5) جدول امتیازات بر حسب مبالغ کارهای انجام شده

به دست دوم واگذار شده هیچ نوع امتیازی به دست دوم دهند ه و دست دوم گیرنده تعلق نمی گیرد.
ماده 23- طرز محاسبه امتیازات وضع مالی و اعتباری :
الف – برای بدست آوردن وضع مالی پیمانکار به ترتیب زیر عمل می شود.:
الف – 1 – حاصل جمع دارائیهای مشروحه زیر محاسبه میشود:
موجودی نقدی – سپرده ها و وثائق موجود در صندوق و یا بانکها- سایر دارائیهای نقدیاوراق بهادار – اعتبار نقدی- اسناد دریافتنی – اندخته قانونی – سرمایه پرداخت شده – اندخته های استهلاکات – مطالبات بابت صورت وضعیتهای تایید شده و تعدیل های تایید شده – هزینه های جاری پرداخت شده دفتر مرکزی و کارگاهها در سال – سود سنواتی – سود سال – مطالبات بابت پیش پرداخت در آخر سال – میزان سپرده نقدی بابت خسن انجام کارنزد کارفرما.
الف – 2- حاصل جمع بدهیهای مشروحه زیر محاسبه میشود.
اسناد پرداختنی – زیان سنواتی – زیان سال بدهیهای بابت پیش پرداختبدهی به اشخاص و بانکها و کارفرما.
به مابه التفاوت حاصل جمع دارائیها و حاصل جمع بدهیها در صورت مثبت بودن به ازاء هر یک میلیون ریال پنج امتیاز داده میشود.
ب- برای محاسبه امتیازات وضع اعتباری به حاصل جمع ارقام مشروحه زیر :
اعتبار ضمانت نامه – میزان ضمانت نامه های مورد تعهد در نزر کارفرمایان – اعتبار وامی در قبال وثیقه .
به ازاء هر یک میلیون ریال یک نمره تعلق میگیرد.
حاصل جمع نمرات حاصله از بندهای الف و ب امتیاز وضع مالی و اعتباری میباشد.
ماده 24- حاصل جمع امتیازات هیئت مدیره و مدیر عامل – تجربه کاری – وضع مالی و اعتباری جمع کل امتیاز برای رشته مورد تقاضا در رتبه بندی را تشکیل می دهد.
ماده 25- برای تعیین رتبه هر پیمانکار در هر رشته کاری پس از انجام کلیه محاسبات موضوع مواد 21 الی 25 در مورد او لازم است رتبه از جدول رشته مربوط که طی آن حداقل امتیازات لازمه برای مدیر عامل و هیئت مدیره ،تجربه کاری ، وضع مالی و اعتباری و حداقل لوازم و ماشین آلات و نیز حداقل وضع شرکاء و هیئت مدیره و مدیر عامل و نیز حداقل امتیازات کل در هر رتبه درج گردیده است محاسبه شود
جدول این امر برای رشته های عمومی به ترتیب طی شماره های 6 الی 11 پیوست میباشدو در مورد جداول رشته های اختصاصی متعاقبا توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه و بر آن اساس عمل می شود .
ماده 26- نحوه محاسبه امتیازات و رتبه پیمانکاران بندهای ب و ج نوع اول و پیمانکاران دوم و سوم با توجه به مفاد مواد 21 لغایت 25 فوق الذکر می بأشد.
ماده 27 – ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران نوع چهارم و پنجم
الف – برای پیمانکاران نوع چهارم و پنجم رتبه تعیین نمیشود لیکن با توجه به مبلغ کار مورد ارجاع به آنان لازم است پیمانکاران ایرانی همکار به نسبت سهم الشرکه خود واجد رتبه لازم و رشته مربوطه باشند.
ب- سایر شرایط صلاحیت پیمانکاران نوع چهارم و پنجم طبق مراتب مشروح در فصل دوم این آئین نامه می بأشد.
فصل چهارم – نحوه رسیدگی به صلاحیت و رتبه پیمانکاران
ماره 28- نحوه رسیدگی به صلاحیت پیمانکاران شخص حقیقی (قسمت الف از نوع اول ).
پیمانکاران شخص حقیقی با توجه به حجم و تعداد کار انجام شده ودردست اجرای هر یک از آنان در هر زمان ،صرفا با تشخیص مشترک دستگاه اجرائی و سازمان برنامه و بودجه استان از طریق انجام آزمون فنی و در قالب ضوابط مواد 15و20 این آئین نامه صرفا برای کارهای مربوط به رشته های عمومی دریک استان تعیین صلاحیت می شوند .
ماده 29-نحوه رسیدگی به صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران ایرانی در بخش خصوصی و تعاونی ( موضوع قسمت های ب و ج از نوع اول ) .
الف – رسیدگی به صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران فوق الذکر در رشته کارهای عمومی .
رشته های عمومی همانطور که در ماده 2 این آئین نامه به تفصیل بیان شده عبارتند از :
1-رشته کارهای عمومی راهسازی 2- رشته ابنیه 3-رشته تاسیسات شهری 4-رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه 5-رشته توزیع و انتقال نیرو 6-رشته کارهای آبیاری و زهکشی .
پیمانکاران موضوع این بند بر حسب آنکه در استانها ( توسط سازمانهای برنامه و بودجه ) یا در مرکز (توسط دفتر سازندگان و پیمانکاران و زارت برنامه و بودجه ) تعیین صلاحیت و رتبه بندی شوند به ترتیب پیمانکاران محلی و پیمانکاران سراسری رشته های عمومی نامیده می شوند .
الف – 1- پیمانکاران محلی فقط در رتبه های 1و2و3و4 از رشته های راهسازی و ابنیه و رتبه های 1و2 از رشته های تاسیسات شهری ، تاسیسات و تجهیزات ابنیه ،توزیع و انتقال نیرو و آبیاری و زهکشی بر اساس مفاد این

تیمور 5


آئین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه استان مربوطه تعیین صلاحیت می شوند . در اجرای این امر پیمانکاران متقاضی صلاحیت رتبه در استانها مدارک لازم برای رسیدگی و رتبه بندی و صلاحیت خود را همراه بر تکمیل پرسشنامه مربوط به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال می دارند . سازمان مذبور حداکثر ظرف سه ماه از طریق دریافت پرسشنامه و مدارک آن مراتب را بررسی و یا تطبیق وضع متقاضی با ضوابط مربوط ، صلاحیت و رتبه او را معین و نتیجه را بصورت فهرست پیمانکاران محلی ذیصلاحیت و رتبه بندی شده استان مربوط اعلام خواهد نمود .
الف-2- پیمانکاران سراسری رشته های عمومی در رتبه های بالاتر از رتبه های مذکور در بند الف-1- توسط وزارت برنامه و بودجه در مرکز تعیین صلاحیت و رتبه می شوند این پیمانکاران مدارک لازم و پرسشنامه تکمیل شده مربوط را به دفتر امور سازندگان و پیمانکاران ارسال می دارند و دفتر نامبرده موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت پرسشنامه و مدارک مراتب را بررسی و نتیجه را طی انتشار فهرست کلی از پیمانکاران ذیصلاحیت و رتبه بندی شده اعلام دارد .
الف-3- هر پیمانکار محلی با توجه به ضوابط مندرج در این آئین نامه فقط در یک استان و حداکثر در دو رشته از رشته های عمومی موضوع جداول شرایط احراز رتبه تعیین صلاحیت و رتبه بندی خواهد شد .
الف-4- هر پیمانکار سراسری رشته های عمومی با توجه به تجارب کاری شرکت با موسسه پیمانکار یا اعضا, اداره کننده آن حداکثر در دو رشته از رشته های موضوع جداول احراز رتبه برای کارهای عمومی و دو رشته از کارهای اختصاصی با توجه به قرابت آن با رشته ای که در کارهای عمومی صلاحیت و رتبه اخذ نموده است تعیین صلاحیت و رتبه بندی خواهد شد .
الف-5- دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه و سازمانهای برنامه و بودجه استانها بطور مستمر وضع متقاضیان صلاحیت و رتبه و پیمانکارانی را که دارای صلاحیت و رتبه هستند مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتیجه را در فهرست های کلی که هر سه ماه یک بار منتشر می نمایند درج خواهند نمود .
ب- نحوه رسیدگی به صلاحیت و رتبه در رشته کارهای اختصاصی : رسیدگی به صلاحیت در مورد این رشته ها صرفا" توسط دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه در مرکز انجام می شود . بدین منظور دفتر مزبور پرسشنامه تکمیل شده و مدارک لازم را از آنان اخذ و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مدارک مذکور موضوع را بررسی و نتیجه را در فهرست های کلی که منتشر می نماید منعکس خواهد کرد . و در صورت عدم انتشار فهرست از نتایج حاصله برای معرفی پیمانکار جهت کارها استفاده خواهد نمود . هر پیمانکار می تواند حداکثر در دو رشته عمومی و دو رشته اختصاصی یا کلا چهار رشته اختصاصی که از نظر نوع کار با یکدیگر قرابت دارند تعیین صلاحیت و رتبه شوند .
ماده 30- نحوه رسیدگی به صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران نوع دوم و سوم مانند بند ب ماده 29 خواهد بود .
ماده 31- نحوه رسیدگی به صلاحیت پیمانکاران نوع چهارم و پنجم : پیمانکاران نوع چهارم و پنجم رتبه بندی نمی شوند لیکن صلاحیت آنها بر اساس مفاد این آئین نامه و بر اساس پرسشنامه و مدارکی که برای رسیدگی به دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه ارسال می دارند بررسی واز آنان بطور موردی وعنداللزوم در کارها استفاده خواهد شد.
بخش دوم – ارجاع کار به پیمانکاران وسازندگان
فصل پنجم –نحوه ارجاع کار
ماده 32- کارها وعملیات اجرائی وخدماتی که می توان به شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی وتجهیزاتی ارجاع نمود بطور کلی با استفاده از سه روش زیر خواهد بود:
الف- انجام عملیات ساختمانی وتاسیساتی وتجهیزاتی بر مبنای نقشه ها واسناد ومشخصات اجرائی که کلیه مطالعات وبررسیها وخدمات مراحل یک ودو آن توسط واحدهای خدمات مشاوره انجام شده است در این حالت حدود ودو ظایف پیمانکارمحدود به اجرای عملیات طبق این اسناد ومدارک است بدون آنکه هیچ نوع وظیفه ای در مطالعه طراحی (که برعهده مهندسی مشاوره ) به عهده داشته باشد.
ب- ارجاع تمام یاقسمتی از خدمات مطالعه وطراحی همراه با عملیات موضوع بند الف فوق به شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی وتجهزاتی بعنوان پیمانکارانی که در موارد خاص می توانند کارهای مطالعه وطراحی و عملیاتی اجرائی یک طرح همراه یکدیگر عهده دار شوند.
ج- ارجاع مدیریت انجام عملیات ساختمانی ، تاسیساتی وتجهیزاتی یک کار به پیمانکاردر قبال دریافت حق الزحمه (ترجیحا"مقطوع ) . دراین روش هزینه تامین مصالح ، ماشین آلات وتجهیزات ونیروی انسانی مستقیم و سایر نیازانجام کاربه استثنای هزینه مدیریت کار ( که برعهده پیمانکار عامل مدیریت است ) ، برعهده کارفرما می باشد.
تبصره – لزوم ارجاع کار به هر یک از روشهای ب وج فوق وروش آن در هر موردبامشخصات وتائید مشترک وزارت برنامه وبودجه ودستگاه اجرائی مربوط میباشد وبدین منظور لازم است گزارش توجهی لازم قبلا" برای بررسی به وزارت برنامه وبودجه ارسال ودر هر مورد واحدهای ذیصلاحیت برای کار با همکاران مشترک وزارت برنامه وبودجه ( دفاتر امور مشاوران .کارشناسان وامور سازندگان وپیمانکاران ) ودستکاه اجرائی ذیربط انتخاب گردد.
وزارت برنامه وبودجه موظف است دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده را با همکاران وزارت خانه های راه وترابی ، نیرو، مسکن وشهر سازی ، صنایع ، صصنایع سنگین ونفت تهیه وبرای تصویب به کمسیون فنی هیئت وزیران تسلیم نماید.
ماده 33-در ارجاع کارهای ساختمانی یا تاسیساتی یا تجهیزاتی از طریق مناقصه یا طرق دیگر دستگاههای اجرائی مکلفند منحصرا" از آخرین فهرستهای کلی ویا فهرستهای خاص مربوط که وزارت برنامه وبودجه طبق مفاد این آئین نامه تهیه وابلاغ مینماید استفاده نمایند.
ماده 34- کلیه کارهای مربوط به رشتهای عمومی یا اختصاصی مندرج در این آئین نامه که به مناقصه گزارده می شوند ومبلغ آن با توجه به نوع کاراز مبالغ مندرج در جدول اول موضوع ماده20 این آئین نامه بیشتر است باید از طریق مناقصه محدود با استفاده از فهرستهای کلی خاص تهیه شده توسط وزارت برنامه وبودجه انجام گیرد.
ماده 35- در فهرستهای کلی که هر سه ماه یکبار وسیله دفتر سازندگان وپیمانکاران وزارت برنامه وبودجه وسازمانهای برنامه وبودجه استانها تهیه منتشر میشوند باید نکات یزر مشخص گردد:
الف- شرح کارخا وعملیات مربوط به هر یک از رشته هائی که اساسی پیمانکاران ذیصلاحیت در آن اعلام می شوند.
ب- نام ومشخصات هر یک از پیمانکاران ذیصلاحیت در هر یک از رشته ها .
ج- رتبه ، مبلغ حداقل کار مناسب ، مبلغ حداکثر کار مناسب با مبلغ طرفیت کل ،مبلغ ظرفیت آماده بکار وحداکثر تعداد کار مجاز برای هر پیمانکار .
تبصره 1- پیمانکارانی که در چند رشته تعیین صلاحیت می شوند برای هر رشته از کار دارای مبالغ حداقل کار مناسب ، حداکثر کار مناسب و نیز مبلغ ظرفیت آماده بکار و حداکثر تعداد مجاز کار جداگانه هستند .
تبصره 2- از رقم ظرفیت آماده بکار در هر رشته بعنوان شاخص جهت تعیین فهرست اسامی شرکتهای واحد شرایط برای دعوت به کارهای آن رشته استفاده می شود .
ماده 36- در اجرای مفاد ماده فوق وزارت برنامه و بودجه باید جدولهائی تنظیم و در فهرستها تنظیم درج نماید . در این جدولها باید برای هر رشته و مبلغ از کارها به تعداد کافی پیمانکار با رتبه و ظرفیت آماده بکار مناسب موجود باشد .
ماده37- برای تعیین پیمانکاران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی در هر رشته و مبالغ مختلف آن باید مناقصه گزار اقدامات زیر را انجام دهد :
1- از روی آخرین فهرست کلی با توجه به رشته کار مورد مناقصه نام پیمانکارانی را که مبلغ برآورد مورد مناقصه بین حداقل و حداکثر کار مناسب یا ظرفیت کل آنها قرار میگیرد تعیین کند .
2- در فهرست فوق اسامی پیمانکارانی را که دارای تعداد کارهای ساختمانی مساوی و یا بیش از حداکثر تعداد کار مجاز خود هستند حذف نماید .
3- از فهرست باقیمانده اسامی پیمانکارانی را که مبلغ برآورد مورد مناقصه از رقم ظرفیت آماده بکار آنان ( موضوع ماده 9 و بند ج از ماده 34 ) کمتر است استخراج نماید .
4- از فهرستی که به ترتیب مذکور در بند3 تهیه می شود با رعایت بند . این ماده حداقل بیست پیمانکار را برای دعوت به مناقصه انتخاب نماید .
5- نکاتی که باید برای انتخاب پیمانکاران از فهرست بند 4 فوق رعایت شود عبارتست از :
الف- نحوه انجام کار قبلی توسط پیمانکار .
ب- اشتغال پیمانکار در محل یا مناطق مجاور به کار مورد مناقصه .
ج- قدرت تدارک ماشین آلات و تجهیزات مناسب برای اجرای کار مورد نظر .
6- در صورتیکه تعداد پیمانکاران مذکور در بند فوق کمتر از بیست پیمانکار باشد کلیه آنها با استثنای پیمانکارانی که دستگاه اجرائی از طرز کار آنان ( در قراردادهای قبلی اجرا, شده توسط این پیمانکار در همین دستگاه اجرائی ) رضایت ندارد باید به کار مورد مناقصه دعوت شوند .
7- در صورتیکه تعداد پیمانکاران مذکور در بند 3 کمتر از ده پیمانکار باشد و یا اینکه پیمانکاران قابل قبول مجری طرح کمتر از ده پیمانکار باشد موضوع برای تهیه فهرست خاص طبق ماده 39 به امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه اطلاع داده می شود .
ماده 38- در صورتیکه مناقصه گزار برای انجام مناقصه آخرین اطلاعات موضوع فهرستهای فوق را در اختیار نداشته و یا اعتبار فهرست های مربوط منقضی شده و یا آنکه خود مصلحت بداند می تواند فهرست پیمانکاران مورد نیاز مناقصه خود را از وزارت برنامه و بودجه درخواست نماید .
ماده 39- هرگاه ماهیت کار مورد مناقصه از نظر مبلغ یا نوع یا رشته تخصصی در فهرستهای وزارت برنامه و بودجه پیش بینی نشده و یا آنچنان باشد که به تعداد کافی پیمانکار واجد شرایط برای دعوت به مناقصه در جداول فهرست های منتشره موجود نباشد و نیز در حالتی که به تشخیص مشترک وزارت برنامه و بودجه و مجری طرح استفاده از پیمانکاران نوع چهارم و پنجم ( شرکتهای خارجی یا گروه های پیمانکاری ) ضرورت داشته باشد تهیه فهرست خاص مصداق عمل یافته و در این حالت دستگاه اجرائی مربوط موظف است مقدمتا" موضوع و مشخصات و شرایط کار و شرایط احراز صلاحیت پیمانکاران و سایر اطلاعات لازم را با همکاری وزارت برنامه و بودجه معین و در روزنامه آگهی نماید .
درخواستها و مدارک داوطلبان و نیز مدارک و اطلاعات سایر پیمانکاران پیشنهادی طی کمیسیونی مرکب از نماینده تام الاختیار مجری طرح و نماینده دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه با توجه به مراتب مشروحه زیر بررسی و فهرست های خاص مربوط تهیه و به دستگاه اجرائی ابلاغ می شود :
الف- دستگاه اجرائی مربوط باید در هر مورد قبلا" اطلاعات لازم درباره مشخصات و اسامی پیمانکاران پیشنهادی خود را به دفتر امور ازندگاه و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد .
ب- کمیسیون میتواند با توجه به ماهیت و اهمیت کار و بر حسب مورد و در قالب ضوابط این آئین نامه ضوابط تکمیلی برای تعیین صلاحیت پیمانکاران مورد نیاز موضوع فهرست خاص تعیین نماید .
ج- ظرفیت ارجاع کار و حداقل و حداکثر کار مناسب و نیز حداکثر تعداد کار محدودیتی برای تهیه فهرست خاص نخواهد بود .
د- در تهیه فهرست خاص حتی الامکان از فهرستهای کلی منتشره و ضوابط آن باید استفاده شود .
ه- در حالتی که دعوت از شرکتهای خارجی مطرح است کمیسیون می تواند نحوه استفاده و حدود وظایف آنها را معین نماید .
ماده 40- حداکثر تعداد پیمانکاران مناسب برای دعوت فهرست های خاص 20 و حداقل تعداد 10 پیمانکار تعیین می شود و اگر این تعداد پیمانکار ذیصلاحیت موجود نبود می توان به تعداد موجود اکتفا نمود .
ماده41- دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور موظفند در تهیه اسناد و مدارک مناقصه بخصوص کارهای بزرگ را بنحوی به قطعات مناسب و قابل اجرا, توسط پیمانکاران ایرانی تقسیم نماید که با توجه به جدولها و فهرست های کلی موضوع این آئین نامه حداقل پیمانکاران ایرانی واجد شرایط برای کار مورد نظر موجود بوده و تهیه فهرست خاص ضرورتی نداشته باشد و بالعکس از تقسیم کارهائیکه ماهیتا" باید بطور یکجا واگذار شود جدا" احتراز نمایند تا نیاز به ارجاع بقیه کار بصورت الحاقیه و متمم و کار تکمیلی پیش نیاید .
ماده 42- برای موارد مربوط به ارجاع کار با ترک مناقصه نیز رعایت صلاحیت و رتبه بندی واحدی که کار به او ارجاع می شود برای رشته کار مربوط ضروری می باشد لیکن در این مورد و نیز در مورد مناقصه های مشخص می توان با تائید دستگاه اجرائی و وزارت برنامه و بودجه از واحدهای رتبه های بالاتر ( فارغ از رعایت رقم حداقل کار مناسب ) و بدون محدودیت حداکثر تعداد کار برای ارجاع کار و یا دعوت به کارها استفاده نمود .
ماده 43- دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه باید اطلاعات مربوط به کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مقدار انجام شده از آن و نحوه انجام آن را از دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران اخذ نماید و دستگاههای اجرائی و منهدسان مشاور و پیمانکاران نیز موظفند اطلاعات خواسته شده مذکور را راس مهلت مقرر به دفتر مذکور ارسال دارند .
وزارت برنامه و بودجه بر اساس این اطلاعات هر سه ماه یک بار فهرست پیمانکاران آماده برای دعوت به مناقصه و یا اجرای کارها را به صورت فهرستهای کلی موضوع ماده 34 تهیه و منتشر می نماید .
تبصره 1- با پیمانکارنی که اطلاعاعت مورد نیاز را در مهلت مقرر ارسال ننمایند و یا اینکه ظرف مدت ده روز از تاریخ مبادله پیمان اطلاعات صحیح مربوط را ارسال ننمایند مطابق ماده 63 این آئین نامه رفتار می شود .
تبصره2- مهندسین مشاور به دستگاههای اجرائی چنانچه اطلاعات لازم از کار دست اجرا, پیمانکاران را در مهلت مقرر ارسال نمایند و این امر موجب أن شود که پیمانکاری من غیر حق و یا خلاف آئین نامه در کاری که مستحق دعوت نبوده دعوت و برنده کار شوند . مسئول و پاسخگوی مجری طرح مربوط خواهند بود و مطابق مقررات با مسئولین متخلف رفتار خواهد گردید .
ماده44- درمورد خرید کالاها و لوازم مختلف فنی مورد نیاز برای طرههای عمرانی ( خواه خارج یا داخل کشور ) چنانچه صلاحیت فنی سازنده و فروشنده کالا مورد نظر باشد باید فهرست شرکتها و موسساتی که قرار است از آنها برای مناقصه دعوت شود در کمیسیون مشترک توسط نماینده دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه و مجری طرح بررسی و از فهرست مورد تائید این کمیسیون برای مناقصه استفاده شود .
تبصره- در ارجاع کارهای موضوع این ماده از طریق ترک مناقصه نیز صلاحیت شرکت یا موسسه مورد نظر برای ارجاع کار و عقد قرارداد باید مورد تائید مجری طرح و دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه باشد .
ماده45- در مورد مناقصه های محدود موضوع ماده 44 فوق که برای خرید از سازندگان و فروشندگان خارجی استفاده می شود باید مشخصات فنی کالای مورد نظر به نحوی تهیه شده باشد که لا اقل سازندگان سه کشور مختلف بتواند در مناقصه شرکت جویند .
ماده46- در مناقصه های محدود موضوع ماده 44 فوق باید لااقل از ده سازنده و فروشنده ذیصلاحیت دعدت شود و چنانچه بنا به اطلاعات موجود در سازمان این تعداد سازنده واجد صلاحیت موجود نباشد باید از طریق درج آگهی برای تعیین شرکت ها و موسسات ذیصلاحیت اقدام و نتیجه امر در کمیسیون مشترک موضوع ماده 44 بررسی گردیده سازندگان واجد شرایط انتخاب شوند .
ماده47- در صورتیکه عملیات مربوط به کار مورد اجرا, شامل دو یا چند رشته تخصصی باشند در این حالت رشته ای که بیشتر حجم عملیات مربوط به آن است رشته اصلی و رشته یا رشته دیگر تخصصی موجود در کار مورد نظر رشته فرعی نامیده می شود . در این حالت پیمانکار واجد شرایط برای رشته اصلی به کار دعوت می شود و توصیه می گردد که از پیمانکاران ذیصلاحیت در رشته های فرعی با توجه به حجم کار مربوط بعنوان همکار استفاده نماید .
ماده48- در صورتیکه مبلغ عملیات رشته یا رشته های فرعی بیشتر از یک چهارم کل برآورده کار باشد و نیز در کلیه مواردی که مبلغ کار هر رشته فرعی بیش از 100 میلیون ریال است لازم است جهت ارجاع کار به یکی از دو طریق زیر عمل شود :
الف- اسنادو مدارک مناقصه پیمان بنحوی تهیه شود که قسمتهای اصلی و فرعی کاملا" جداگانه قابل ارجاع و یا مناقصه گزاری به پیمانکار باشد .در این صورت در اسناد و مدارک فوق نحوه همکاری پیمانکار فرعی و اصلی با یکدیگر و حدود وظایف و مسئولیت هر یک از آنان در مقابل کار فرما و کار کورد پیمان صریحا" روشن می گردد .
ب- اسناد و مدارک مناقصه و پیمان بطور جداگانه برای کارهای اصلی و فرعی تهیه و کار مورد نظر بطور یکجا بین پیمانکاران ذیصلاحیت برای رشته اصلی و شرکتهای ذیصلاحیت برای رشته فرعی که هر یک جداگانه پیشنهاد خود را تسلیم خواهند نمود مناقصه گزاری و یا به آنان ارجاع می شود . در حالت پیمانکاران رشته اصلی فرعی ( گروه همکار ) هر یک به نسبت بهمبلغ کار رشته تخصصی خود را امضا, و اجرا, می نمایند در این صورت نیز شرایط و نحوه حدود همکاری و مسئولیت هر یک در پیمان مربوط به آنها معین میگردد.
تبصره 1- وزارت برنامه وبودجه موظف است دستور العمل نحوه رجاع کار فرعی همراه با کار اصلی موضوع این ماده ونیز میزانونحوه جبران هزینه های ناشی از همکاری پیمانکاراصلی وفرعی را تهیه وابلغ نماید تا خزو اسنادمناقصه وپیمان قرارداد داده شود.
تبصره 2- در موادری که پیمانکار اصلی در رشته فرعی کار مورد نظر نیز واجد صلاحیت است چنین پیمانکاری می تواند برای کار اصلی وفرعی بطور یکجا راسا" پیشنهاد بدهد.
فصل ششم – مقرارت متفرقه
ماده 49- پس از تعیین پیمانکاران ذیصلاحیت برای مناقصه لازم است دعوتنامه مربوط حداکثر ظرف 48 ساعت برای آنان ارسال ونسخه ای از دعوتنامه واسامی منتخبین به وزارت برنامه وبودجه فرستاده شود .
ماده50- در متن دعوتنامه ودر شرایط مناقصه باید مهلت پاسخ به دعوتنامه و نیز مهلت های مربوط به خرید اسناد ، اعلام عدم تمایل در مناقصه و افتتاح پیشنهادات مناقصه کاملا" معین گردیده باشد .
ماده51- مدت لازم برای پاسخ به دعوتنامه های مناقصه های داخلی 10 روز و مناقصه های بین المللی 20 روز میباشد .
ماده 52- حداقل مدت مناقصه های داخلی 30 روز و مناقصه های بین المللی 60 روز خواهد بود .
ماده 53- پیمانکارن موظف است در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه ( با در نظر گرفتن کارهائی که برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده و لیکن هنوز در فهرست های وزارت برنامه منعکس نیست ) از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز او تجاوز مینماید مراتب را کتبا" به مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید .
شرکت او در مناقصه موکول به تائید دستگاه مناقصه گزار و دفتر مزبور میباشد پیمانکاری که این مراتب را رعایت ننماید و پیشنهاد قیمت بدهد پیشنهاد او از درجه اعتبار ساقط و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال از فهرست پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه حذف خواهد گردید .
تبصره – در مورد مناقصه هائی که برای آن از طریق فهرست های خاص اقدام می شود مراتب فوق مصداق نداشته و مناقصه گزار باید موضوع را در دعوتنامه به اطلاع پیمانکاران مورد دعوت برساند .
ماده 54- پیمانکارانی که طی یک دوره سه ماهه بیش از سه مرتبه از مشارکت در مناقصه ها خود داری نماید باید دلایل لازم ر به وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید . وزارت برنامه و بودجه در این مورد بررسی و نحوه عمل با چنین پیمانکاران را بسته به مورد اعلام خواهد نمود .
ماده55- شرکتهائی که در مهلت ها و مواعید مقرر ا ز پاسخ به دعوتنامه و یا اعلام عدم تمایل به شرکت در مناقصه و یا تسلیم پیشنهاد خود داری مینماید برای بار اول مشمول اخطار کتبی و در صورت تکرار هر بار مشمول سه ماه محرومیت از ارجاع کار خواهد گردید .
ماده56- در صورتیکه در مناقصه ای دستگاه مناقصه گزار یا کمیسیون مناقصه اطلاع حاصل نماید که پیشنهاد دهندگان تبانی کرده اند مراتب ر با همکاری وزارت برنامه و بودجه بررسی و در صورتیکه موضوع با اثبات برسد مناقصه مربوط باطل و نام پیمانکاران مربوط برای حداقل مدت دو سال از فهرست پیمانکاران حذف خواهد گردید .
تبصره- چنانچه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی در اثر تبانی ضرر به دولت وارد شده باشد مراتب باید برای تعقیب متخلفین واحقاق حقوق دولت به مراجع ذیصلا حیت گزا رش گردد.
ماده 57- در صورتیکه قبل از تحویل موقت کار دستگاه اجرائی ویا وزارت برنامه وبود جه اطلاع حاصل نمایند که پیمانکاری بدون داشتن مجوز ودادن اطلاع تمام ویا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود با آن دستگاه را به دست دوم واگذار نموده است دراین صورت وزارت برنامه وبودجه ومجری طرح مراتب را مشترکا"برسی ودر صورت اثبات موضوع با پیمانکار طبق پیمانکار رفتار و وزارت برنامه وبودجه نام چنین پیمانکاری را برای حداقل یکسان از فهرست های خود حذف خواهد نمود.
ماده 58- دستگاههای اجرائی موظفند بلافاصله پس از مناقصه گزاری نسخه ای از صورت جلسات کمیسیونهای مناقصه و افتتاح پیشنهادات و نسخه ای از قرارداد مربوط را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند تا در ظرفین اجرائی پیمانکاران ملحوظ گردد و چنانچه در این مورد به موقع اقدام ننموده و با این ترتیب خارج از ظرفیت خود در کاری برنده شود دستگاه اجرائی که کار پیمانکار را به موقع گزارش ننموده است مسئول و پاسخگو خواهد بود .
ماده59- در مواردی که از پیمانکاران و سازندگان خارجی دعوت می شود دعوتنامه مربوط برای نماینده آن در ایران فرستاده می شود لیکن از آنجائی که اصولا" روش و سیاست کلی عقد قرارداد و استفاده از پیمانکار و سازنده اصلی واجد شرایط قید می گردد . بدیهی است پیشنهاد شرکت در مناقصه نیز باید توسط همان پیمانکار یا سازنده اصلی تهیه و تنظیم و تسلیم گردد و قرارداد مربوط نیز با او منعقد خواهد گردید .
ماده60- هرگاه پیمانکاری که طبق این آئین نامه احراز صلاحیت و رتبه نموده است هر یک از شرایط مشروح در موارد این آئین نامه را از دست بدهد تا انطباق مجدد او با ضوابط صلاحیت و رتبه او معلق و نام آن از فهرست ها حذف می گردد .
ماده61- هرگاه هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای پیمانکاری که حضور و یا امتیازات حاصله توسط آنها باعث صلاحیت و رتبه شده است از آن خارج شوند ، این افراد برای حداقل مدت یکسال نمی توانند برای پیمانکاری دیگری که تقاضای صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری مهندسی مشاور یا مدیدیت را دارد کسب امتیاز نماید . در حالتی که پیمانکار اولیه دارای کار در دست اجرا, می باشد موظف است ظرف سه ماه اشخاص واجد صلاحیت لازم را به جای آنان وارد نماید در غیر این صورت رتبه بندی شرکت لغو و پس از اتمام کار در دست اجرای فعلی نیز تا مدت یکسال آن شرکت و شرکا, و مدیران خارج شده از آن رتبه بندی نخواهد شد .
ماده62- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد پیمانکارن باید در پایان کار و هر زمانی که وزارت برنامه و بودجه در خواست می کند وضع پیمان و کیفیت عملیات و نحوه کار و دقت و صحت عمل پیمانکار و سایر مراتب دیگری را که وزارت برنامه و بودجه تعین می نماید مورد ارزشیابی قرارداده و مراتب را طی فرمهای مربوط برای اعمال در تبه بندی پیمانکار به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد . وزارت برنامه و بودجه نتایج این ارزشیابی را در صلاحیت و رتبه بندی پیمانکار تاثیر می دهد .
ماده63- پیمانکاران ملزم به رعایت مفاد این آئین نامه و دستورالعملها و بخشنامه های صادره بر اساس آن هستند و همچنین باید اطلاعات خواسته شده و نیز تغییرات حاصله در کلیه عوامل موثر در رتبه بندی . کار دست اجرای خود را حداکثر ظرف یک ماه به و.زارت برنامه و بودجه ارسال دارند . در صورتیکه این اطلاعات را به موقع ارسال ننماید و یا مقررات مذکور را رعایت نکنند نام آنها حداقل برای مدت شش ماه از فهرست های وزارت برنامه و بودجه حذف می شود .
ماده 64- دستگاههای اجرائی انجام کار بصورت امانی را طبق آئین نامه ای که به تصویب کمیسیون فنی هیئت وزیران خواهد رسید انجام می دهد .
ماده65- سایر مقررات ارجاع کار به پیمانکاران به جز مواردی که در دستوالعملهای وابسته به این آئین نامه و یا قانون برنامه و بودجه و آئین نامه های آن برای آن حکمی معین نگردیده است تابع قانون محاسبات عمومی ، آئین نامه معاملات دولتی و دیگر مقررات عمومی دولیت می باشد .
ماده66- وزارت برنامه و بودجه مجاز است در قالب مفاد این آئین نامه در صورت لزوم دستوالعمل ها و بخشنامه ها و فهرست های مربوط را تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید .
ماده67- با تصویب و ابلاغ این آئین نامه کلیه ضوابط و مقررات فقبلی تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران و نیز فهرست های منتشره بر اساس آنها از درجه اعتبار ساقط است و منحصرا" برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ارجاع کارها باید از مقررات این آئین نامه استفاده شود .
ماده68- وزارت برنامهو بودجه بنابر وظیفه ای که در امر تشخیص صلاحیت پیمانکاران بر عهده دارد موظف است ظرف مدت یکسال فهرست های مورد نیاز را بر اساس این آئین نامه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید .
ماده69- دستگاه رسیدگی کننده به صلاحیت پیمانکاران محلی و انتشار فهرست های مربوط به آن ، سازمانهای برنامهو بودجه استانها و دستگاه رسیدگی کننده به صلاحیت پیمانکاران سراسری و اختصاصی و انتشار فهرست آنها ، دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامهو بودجه می باشد .
ماده70- در خلال مدتی که فهرست های پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده محلی و یا سراسری و اختصاصی تهیه و منتشر نشده است دستگاههای اجرائی باید برای تعیین پیمانکاران مورد نیاز کارهای خود حسب مورد با سازمانهای برنامهو بودجه استانها و یا دفتر امور سازندگان و پیمانکاران وزارت برنامه و بودجه مکاتبه نمایند و واحدهای مزبور موظفند پیمانکاران مورد نیاز کارهای مربوط را بر اساس اصول و ضوابط این آئین نامه و با ترتیب عمل بر اساس مفاد ماده 39 آن ( تهیه فهرت های خاص ) تعیین و به دستگاه ذیربط معرفی نمایند
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12698
تاریخ تصویب :
1367/06/06
تاریخ ابلاغ :
1367/07/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :