جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 55634/ت/529 16/7/1367
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/7/1367 بنا به پیشنهاد شماره 2678 مورخ 11/4/1367 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آئین نامه اجرائی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفه ای و یا در رشته های خدماتی بکار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور مصوب 18/8/1365 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند :

الف- تعاریف
ماده1) توانبخشی روانی عبارتست از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی ، اجتماعی و حرفه ای که به صورت روندی تدریجی ، ممتد و مرحله ای انجام می گیرد تا منجر به کسب استقلال شخصیت مادی و معنوی توانجو در جامعه شود .
ماده2) معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفا, نقشها و وظائف فردی ، خانوادگی اجتماعی و شغلی خود نباشد .
ماده3) توانجوی روانی فردی است که توانائیهای بالقوه وی بطور کلی بعلت عارضه روانی مختل نگردیده و بتواند با حمایت گروه درمانی و توانبخشی قادر به ایفای وظائف و نقشهای محوله بشود .
ماده4) گروه درمانی و توانبخشی روانی مرکب از روانپزشک ، روانشناس ، پرستار ، مددکار ، کار درمان ، کارشناس توانبخشی ، ارزشیاب حرفه ای و مربی أموزش فنی و حرفه ای .
ب- ضوابط مربوط به خرید مواد اولیه و فروش محصولات و خدمات
ماده5) هیئتی مرکب از 5 نفر بشرح ذیل :
یک نفر نماینده مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری استان . ( اگر واحد مربوط به سازمان منطقه ای بهداری استان باشد ) و یا یک نفر نماینده علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی ( در صورتیکه واحد مربوط به دانضشگاه علوم پزشکی باشد ) .
یک نفر نماینده ذیحساب یا مدیر امور مالی سازمان منطقه ای بهداری استان .
سه نفر از بین کارکنان اداری و مالی و گروه درمانی توانبخشی به انتخاب رئیس مرکز روانپزشکی برای نظارت بر امر خرید مواد اولیه مورد نیاز کارگاههای حرفه ای و همچنین فروش محصولات کارگاهها تعیین خواهد شد . این هیئت با حفظ صرفه و صلاح توانجویان اقدامات لازم را از طریق مناقصه یا مزایده یا استعلام بها و یا بهر نحو دیگر که مصلحت بداند انجام خواهد داد .
ماده6) وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت موظفند تسهیلات و امکانات لازم را در جهت عرضه و فروش محصولات فراهم نمایند .
ح- منابع تحصیل در آمد و نحوه هزینه
ماده7) در آمدهای ناشی از اجرای قانون مذکور شامل فروش محصولات تولیدی کارگاهها و حق الزحمه کارهای خدماتی توانجویان می باشد .
ماده8) در آمدهای حاصله موضوع ماده 7 توسط حسابداری مرکز روانپزشکی بحساب خزانه داری کل واریز خواهد شد تا معادل آنرا در بودجه سالانه کل کشور منظور و در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد و وزارت مذکور نیز آن وجوه را به واحدهای ذیربط حواله خواهد کرد .
ماده9) در آمدهای ناشی از فروش محصولات تولیدی و خدمات به ترتیب اولویت جهت پرداخت حق الزحمه توانجویان و صرف خرید مواد اولیه پرداخت حق الزحمه مربیان ، توسعه کارگاهها خواهد شد .
د- میزان وضوابط حق الزحمه به بیمارانی روانی و مربیان
ماده10) ضوابط تعیین حق الزحمه توانجویان روانی به صورت سیستم امتیازی مطابق جدول ذیل می باشد که از محل در آمدها پرداخت خواهد شد .
شماره موارد ندارد ضعیف متوسط خوب عالی
1- رعایت اصول بهداشت فردی و نظافت کلی - 5 10 15 20
2- داشتن رفتار و روابط اجتماعی قابل قبول
3- جدیت در یادگیری و پیشرفت کار و دقت کار
4- علاقه مندی به کار و فعالیت
5- مرتب بودن از نظر حضور و غیاب در محیط کار
جمع امتیازات
هیات موضوع ماده 5 با توجه به درآمد حاصله از فروش پس از تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد مربیان مشاغل آزاد و سایر نیزها و توسعه کارگاهها ، عددی را انتخاب خواهد کرد که با ضرب کردن آن در جمع امتیازات ماهانه ، حق الزحمه ریالی ماهانه توانجویان معین می شود .
تبصره1- هیات مذکور موظف است در هر سال سالی ششماه یکبار در آمد خالص را محاسبه و در صورت لزوم در ضریب فوق تجدید نظر نماید .
تبصره2- در ابتدای اجرای آئین نامه و قبل از اتخاذ تصمیم هیات مزبور ضریب فوق
بطور موقت حداکثر . 15 تعیین می شود .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12709
تاریخ تصویب :
1367/07/03
تاریخ ابلاغ :
1367/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :