×

آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی

آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-نحوه-تعدیل-نیروی-انسانی-دستگاههای-دولتی
شماره 19404/ت/316 5/5/1367

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1367 بنا به پیشنهاد شماره 653/د مورخ 26/2/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه اجرائی قانون مزبور را که در آئین نامه به اختصار ((قانون)) نامیده می شود بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده1- به منظور تعیین مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون ابتدا درصدی که بعنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط از حقوق و مزایای مستخدم برداشته شده است از حق بیمه قانون تامین اجتماعی شامل سهم کارفرما و کارگر منهای حق بیمه درمانی و غرامت دستمزد که هفده درصد می شود ، کسر می گردد و سپس حاصل آن در مبلغ ریالی وجوه منتقله ضرب و بر درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم تقسیم می گردد .
مبلغ ریالی وجو منتقل شده * ( 17% منهای مقدار درصد )
( بصندوق تامین اجتماعی ) کسر شده از حقوق کارمند ) = ( مابه التفاوت موضوع
درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم ماده یک قانون )
بدیهی است بنا به درخواست مبلغ حاصله راسا" و یا توسط دستگاه متبوع وی به صندوق تامین اجتماعی واریز خواهد شد .
ماده2- اجرای مفاد ماده چهار قانون در کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط کمیته هائی که به همین منظور تحت نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط مرکب از سه نفر ترجیحا" ( معاون اداری و مالی ، بالاترین مسئول واحد تشکیلاتی و یکنفر به انتخاب وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی ) تشکیل می شود انجام خواهد شد . نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شرکت خواهد نمود .
تبصره- کمیته متشکله در وزارتخانه و دستگاههای مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئولیت هماهنگی کمیته دستگاههای تابعه را نیز بعهده خواهند داشت . همچنین در جهت حفظ هماهنگی لازم بین کمیته های کلیه دستگاههای مشمول قانون کمیته مرکزی اصلاح تشکیلات تفصیلی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می گردد .
ماده3- دستگاههای دولتی مکلفند در اجرای مفاد ماده 4 قانون ، با اعمال سیاست ادغام واحدها ی تابعه و مشابه وتقلیل سطوح سازمانی ، تشکیلات جدید خود را که حاوی پستها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداکثر 9 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تهیه و جهت تائید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند .
تبصره- آن تعداد از مستخدمین غیر رسمی که مورد نیاز دستگاهها باشند به پستها یا مشاغل موقت سازمانی که از تبدیل پستها یا مشاغل بلامتصدی ایجاد خواهد شد منصوب می شوند .
ماده4- در مورد حذف پستها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت با مشاغل پشتیبانی می باشد و حتی الامکان بایستی از حذف پستهای اصلی و تخصصی و نیز پستهای سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پستهای حساس و واحدهای جدید التاسیس خود داری شود .
ماده5- وزارتخانه های مذکور در ماده 6 قانون که بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ می نمایند مکلفند ده درصد از نیروی مورد نیاز خود را از بین جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان ، پدران و برادران شهدا ، اسرا و مفقودین و جانبازانی که قادر بکار نمی باشند و نیز رزمندگان داوطلبی که نه ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت نموده اند در رشته های شغلی که واجد شرایط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی تامین نمایند .
تبصره- در صورتیکه پس از انتشار آگهی و تائید بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( حسب مورد ) ، امکان تامین نیروی انسانی بر اساس نسبت تعیین شده از بین افراد مندرج در این ماده وجوه نداشته باشد وزارتخانه های مورد نظر می توانند نیاز استخدامی خود را بر اساس مقررات مورد عمل ، تامین نمایند .
ماده6- مستخدیمن پیمانی دستگاههای دولتی در صورتیکه حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و یا یکسال خدمت متوالی یا غیر متوالی داوطلبانه در جبهه بعلاوه 2 سال سابقه خدمت در همان دستگاه داشته باشند بشرط وجود پست یا شغل سازمانی بلامتصدی با درخواست کتبی آنان و پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوط به مستخدم رسمی تبدیل وضع خواهند یافت .
تبصره- مستخدمین مشمول این ماده از شرط حداکثر سن مقرر دربند ((الف )) ماده 14 قانون استخدام کشوری و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت رسمی معاف می باشند ( مشروط بر اینکه مستخدمین مزبور ، قبل از شروع خدمت پیمانی به سقف سن مقرر در بند مذکور نرسیده باشند . )
ماده7- بازنشستگی و باز خرید مستخدمین تابع قانون تامین اجتماعی که بر اساس قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن تا تاریخ اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی توسط دستگاههای دولتی مربوط بازنشسته یا باز خرید شده اند . از تاریخ های تعیین شده در ابلاغ یا حکم مربوط معتبر و مجری می باشد .
ماده8- استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد باز خرید شده بنا به پیشنهاد و زیر ربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره- مهلت ادامه اشتغال به کار غیر رسمی بازنشستگان و افراد باز خرید شده که در چهار چوب اختیارات قانونی دستگاههای مربوط قبلا بخدمت دعوت شده اند ( موضوع مصوبه 11344/ت26 مورخ 3/2/1367 ) از 15/4/1367 تا زمان صدور این مصوبه تمدید می گردد .
ماده9 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آئین نامه در دستگاههای دولتی نظارت لازم اعمال و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرائی و بخشنامه های لازم را تهیه و ابلاغ نماید .
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12706

تاریخ تصویب : 1367/04/19

تاریخ ابلاغ : 1367/07/20

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.