جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

شماره 40380/ت/547 23/7/1367
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/1367 بنا به پیشنهاد شماره 190/8/1638/11 مورخ 24/5/1367 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاییدیه شماره 2235/1954/56 مورخ 12/2/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 465/62 مورخ 31/2/1367 وزارت برنامه و بودجه و باستناد بند 29 تبصره 15 ردیف 114006 ( سازمان تبلیغات اسلامی ) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1367 آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده1- به سازمان تبلیغات اسلامی اجازه داده می شود اعتبار ردیف 114006 ( سازمان تبلیغات اسلامی ) موضوع ردیف 29 بند (( الف )) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و این آئین نامه بر اساس تخصیص اعتبار و موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برساند .
ماده2- منظور از سازمان در این آئین نامه سازمان تبلیغات اسلامی است .
ماده3- سازمان می تواند از محل این اعتبار جهت پرداخت هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای و پرداختهای انتقالی و سایر هزینه های مربوطه و نیز پرداخت کمک به کلیه نهادها ، حوزه های علمیه ، اماکن مذهبی ، موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و واحدهای وابسته به منظور گسترش فرهنگ و نشر معارف اسلامی و فعالیتهای امور اجتماعی و تبلیغی و ترتیبی موجوداند یا بوجود خواهند آمد در چهر چوب ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان اقدام نماید .
ماده4- وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئین نامه بتدریج و نیز برحسب نیاز در حدود اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبار ردیف 114006 قانون بودجه سال 1367 بر اساس دستور سرپرست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان و درخواست وجه ذیحساب سازمان که باید قبلا" به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده باشد توسط خزانه به حساب بانکی سازمان که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود واریز خواهد شد برداشت از حساب مذکور با امضای مشترک سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب سازمان مجاز می باشد .
ماده5- کلیه حسابهای بانکی سازمان و واحدهای تابعه آن در داخل و خارج از کشور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند و به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مذکور با امضای مشترک ذیحساب و سرپرست سازمان و یا مقامات مجاز از طرف آنها به معرفی خزانه بعمل خواهد آمد.
ماده6- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده سرپرست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد .
ماده7- مسئولیت نظارت بر امور مالی و محاسباتی و درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و دفاتر مالی و نقدینه ها و اوراق بهادار و نگهداری حساب اموال در رابطه با اعتبار موضوع این آئین نامه به عهده ذیحساب سازمان می باشد .
ماده8- برای پرداخت هزینه های سازمان در استانها ذیحساب سازمان موظف است به تشخیص سرپرست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان تنخواه گردان مناسبی حداکثر برابراعتبار سهمی یکماهه استان را حسب مورد بحساب بانکی سازمان در مراکز استان ذیربط واریز نماید . پرداختهای بعدی در قبال اسناد هزینه های انجام شده مجاز خواهد بود .
تبصره- سهم اعتباری هر یک از دفاتر سازمان در استانها و شهرستانها از محل اعتبار موضوع این آئین نامه توسط سرپرست سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده9- عاملین ذیحساب در دفاتر مراکز استان موظفند برای انجام هزینه های دفاتر شهرستانهای تابعه خود به تشخیص سرپرست دفتر استان مربوط تنخواه گردان مناسبی حداکثر برابر اعتبار سهمی یکماهه دفتر شهرستان مربوط را از محل تنخواه گردان موضوع ماده 8 بحساب بانکی دفتر شهرستان مربوط واریز نمایند پرداختهای بعدی در قبال اسناد هزینه های انجام شده مجاز خواهد بود .
ماده10- کلیه اسناد هزینه های انجام شده در داخل و خارج کشور از محل اعتبار موضوع این آئین نامه باید متضمن مراتب و مدارک مندرج در بند ((و)) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 مقررات مورد عمل سازمان باشد .
ماده11- عاملین ذیحساب دفاتر سازمان در شهرستانها موظفند اسناد هزینه های انجام شده هر ماه پس از امضای خود و سرپرست دفتر شهرستان همراه با اصل مدارک و نماینده اسناد مربوط جهت واریز تنخواه گردان حداکثر تا پایان بعد بدفتر سازمان در استان مربوط ارسال دارند .
ماده12- ذیحساب سازمان موظف است به تشخیص سرپرست سازمان بامقامات مجاز از طرف ایشان تنخواه گردان مناسبی حداکثر برابر سه ماه واحدهای خارج از کشور بحشاب بانکی آنها در حارج از کشور بحساب آنها درخارج از کشور واریز نماید وپرداختهای بعدی در قبال اسناد وهزینه های انجام شده واحدهای درخارج از کشور مجاز خواهد بود.
ماده 13- ذیحساب سازمان موظف است اسناد هزینه های انجام شده در مرکز ونماینده اسنادو اصله از مراکزاستان را رسیدگی وپس از امضای خود وسرپرست سازمان با مقامات مجاز از طرف ایشان را با رعایت مفاد بند ((و)) ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 و مقرارت مورد عمل سازمان به هزینه قطعی منظور و حسابهای کل دریافت و پرداختهای ماهانه سازمان را تهیه و تنظیم نماید .
ماده14- نصاب و نحوه انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و با حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مندرج در بندهای ((د)) و ((ه)) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررا مورد عمل سازمان می باشد .
ماده15- ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبار موضوع این آئین نامه تابع ظوابط مقرر در بند ((ج)) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 می باشد .
ماده16- آن قسمت از مقررات مورد عمل سازمان که مغایر با این آئین نامه است در رابطه با مصرف اعتبار موضوع این آئین نامه قابل اجرا, نخوهد بود .
17- اموالیکه از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه خریداری می شود اموال دولتی محسوب می گردد .
18- سرپرست سازمان مکلف است فهرست هزینه و عملیات انجام شده موضوع این آئین نامه را همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارد .
ماده19- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات این آئین نامه باید تا پایان فروردین ماه سال 1368 بخزانه واریز گردد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12714
تاریخ تصویب :
1367/07/13
تاریخ ابلاغ :
1367/07/30
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :