جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 6960/ت543 24/7/1367
وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1367 بنا به پیشنهاد شماره 11/67-2 مورخ 21/2/1367 وزارت راه و ترابری و باستناد بند 7 ماده 7 و ماده 17 قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 ( مقررات منع تغییر وضعیت وسائل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم ) را بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده1- هرگونه تغییر در قسمتهای موتور - محور - شاسی و اتاق وسایل نقلیه باربری بدون اجازه قبلی ادارات راهنمائی و رانندگی ممنوع است و صاحبان این قبیل وسایل نقلیه در صورتیکه بخواهند هر یک از قسمتها و قطعات مذکور را تغییر دهند موظفند قبل از انجام هرگونه تغییر وضعیت تقاضای خود را به ضمیمه مدارک مربوطه به اداره راهنمائی و رانندگی محل شماره گذاری وسیله نقلیه جهت کسب مجوز تغییر تسلیم نمایند تا در صورت موافقت پس از انجام تغییرات مورد نظر کارت مشخصات جدید صادر گردد.
تبصره- ادرات راهنمائی ورانندگی مکلفند پس از صدور اجازه تغییر وضعیت مراتب را همراه با نظریه فنی به کمسیونها که صرفا" در مراکز استانها تشکیل می شود .ومرکب از نمایندگان ، ( وزارت صنایع سنگین واداره راهنمائی ورانندگی کشور و وزارت راه ترابری ) منعکس وطبق تظر کمیسیون مذکور اقدام لازم را معمول نمایند .
ماده 2- مالکین وسایل نقلیه باربری که تا تاریخ این تصویبنامه وسایل نقلیه خود را بدون اخذ مجوزاز ادارات راهنمائی ورانندگی تغییر وضعیت داده اند مکلفند بتدریج ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این مصوبه به اداره راهنمائی رانندگی محل شماره گذاری وسیله نقلیه مراجع وقبل از پایان مهلت تعیین شده نست به اصلاح کارت وسایل نقلیه مربوط به خود ( در صورتیکه تغییرات انجام شده از نظر فنی فاقد اشکال تشخیص داده شود ) اقدام نمایند .
تبصره- در صورتیکه تغییرات انجام شده برروی وسایل نقلیه ملکی اشخاص موضوع این ماده از نظر فنی مورد تائید ادارا ت راهنمائی ورانندگی قرارنگیرند ادرات مذکور کارت مشخصات جدید مطابق با ظرفیت نزدیک به استاندارد مورد قبول یا متطبق باظرفیت اولیه صادر خواهند نمود .
ماده 3 – مامورین راهنمائی ورانندگی وپلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایراندر جهت اجرای این مقرارت وجلوگیری از تخلفات مربوطه موظفند پس از انقضا, مهلت تعیین شده از تردد وسابل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسایل مزبور منطبق نمی باشد ، ممانعت نموده ورانندگان آنها را ضمن جریمه نقدی به میزان 5000 ریال واخذ گواهی نامه ، جهت تعیین تکلیف به ادرات راهنمایی ورانندگی محل شماره گذاری راهنمایی نمایند .
ماده 4- آن قسمت از مقرارات تصویبنامه شماره 8644/287 مورخ 12/5/49 که با مفاد این تصویبنامه مغایر نمی باشد بقوت خود باقی خواهد بود .
نخست وزیر - میر حسین موسوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12716
تاریخ تصویب :
1367/06/13
تاریخ ابلاغ :
1367/08/02
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :