جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

شماره 80738/ت595 14/8/1367
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 5134 مورخ 5/6/1367 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آئین نامه تبصره یک ماده 2 قانون اجازه پرداخت محرومیت از مطب" href="/tags/27247/حق-محرومیت-از-مطب/" class="link">حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده1- مشمولین این آئین نامه عبارتند از :
الف- اعضا, هیات علمی تمام وقت دانشکده های گروه پزشکی که مطابق مقررات ، به نحوی در استخدام دانشکده مربوط می باشند .
ب- بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنیسینها ، کک تکنیسینها ، پرستاران ، ماماها و بطور کلی شاغلینی که در رشته های علوم وابسته به گروه پزشکی در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مشغول بخدمت می باشند .
تبصره- منظور از دانشکده در این آئین نامه کلیه دانشکده ها و موسسات و مراکز آموزشی گروه پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی می باشد .
ماده2- مبلغ پرداختی ماهیانه بابت محرومیت از مطب" href="/tags/27247/حق-محرومیت-از-مطب/" class="link">حق محرومیت از مطب یا انواع دیگر درآمدهای خارج دانشگاهی بشرح زیر خواهد بود :
الف- اعضا, هیات علمی :
مربی 60000 ریال 120000 ریال .
استادیار 60000 ریال تا 160000 ریال .
دانشیار 60000 ریال تا 170000 ریال .
استاد 60000 ریال تا 180000 ریال .
تبصره1- به اعضا, هیئت علمی پایه گروه پزشکی می توان تا مبلغ 20000 ریال اضافه بر مبالغ فوق پرداخت نمود .
تبصره2- دستورالعمل مربوط به تعیین رقم پرداختی ماهیانه موضوع این ماده با توجه میزان اعتبارات موجود دستگاه ، حجم کار و میزان کارآئی افراد مورد نظر تهیه و توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد .
تبصره3- 10% مبالغ فوق حسب مورد علاوه برمبالغ پیش بینی شده در این ماده به اعضا, هیات علمی شاغل در دانشکده های گروه پزشکی شهرستانها بجز تران ، اصفهان ، تبریز ، شیراز و مشهد قابل پرداخت است مشروط براینکه جمع مبلغ پرداختی از بابت این آئین نامه از حداکثر 200000 ریال در ماه تجاوز ننماید .
تبصره4- پرداخت مبلغ فوق الذکر در حین مرخصی های استعلاجی با رعایت مقررات استخدامی مربوطه و همچنین مرخصی های استحقاقی و ماموریتهای غیر آموزشی بلامانع است .
تبصره5- پرداخت مبالغ فوق به اعضا, هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی مشمول طرح تمام وقت جهت طی دوره های تکمیلی یا فوق تخصصی در داخل کشور بشرط ارائه خدمات آموزشی و درمانی تمام وقت بلامانع است .
تبصره6- پرداخت مبالغ فوق حسب مورد به اعضا, هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی مشمول طرح تمام وقت جهت طی دوره های تکمیلی یا فوق تخصصی در خارج از کشور بشرط آنکه در شورع ماموریت علمی و یا تحصیلی سه سال در طرح بوده باشند و تعهد بسپارند پس از پایان ماموریت تحصیلی یا آموزشی سه برابر زمان ماموریت را در طرح تمام وقتی خدمت نمایند تا معادل 50% بلامانع است که در هر صورت از 60000 ریال کمتر نخواهد بود . در مورد ماموریتهای آموزشی کمتر از 4 ماه ، پرداخت 100% مبالغ فوق بلامانع است .
تبصره7- پرداخت حداکثر مبلغ موضوع قانون برای اعضا, هیات علمی با درجه استادیار با بالا با در نظر ریاست دانشگاه بلامانع است .
ب- پرداخت حق محرومیت موضوع ماده2 قانون به شاغلین غیر هیات علمی رشته های گروه پزشکی با توجه ((درجات تحصیلی)) و ((طبقات شغلی )) افراد مورد نظر صورت خواهد گرفت .
ماده3- مشمولین این آئین نامه مکلفند خدمت حرفه ای پزشکی و تخصصی و آموزشی خود را فقط در دانشگاهها و یا در دانشکده های علوم پزشکی ارائه نمایند .
تبصره- مشمولین این آئین نامه با نظر دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی ذیربط می تواند طبق مقررات مربوطه علاوه بر ساعات تعیین شده برای خدمت تمام وقت ، در کلینیکهای تخصصی طبق آئین نامه کلینیکهای ویژه خدمت نموده و از مزایای قانونی مربوطه بهره مند شوند .
ماده4- ساعات کار .
الف- اعضا, هیات علمی :
مجموع ساعات کار تمام وقت ( شبانه ریزی کامل ) اعضا, هیات علمی حداقل 54 ساعات در هفته طبق برنامه تنظیمی واحد مربوطه خواهد بود .
تبصره1- چنانچه مشمولین این آئین نامه با توجه به ضرورت امر و تشخیص مسئول بخش و رئیس بیمارستان ضرورت داشته باشد که علاوه برساعات مقرر در این ماده ، بصورت آنکال یا کشیک نیز ارائه خدمت نمایند ، حق الزحمه مربوطه از محل اعتبار عواید اختصاصی پرداخت خواهد گردید .
تبصره2- به مشمولین این آئین نامه مزایای مربوط به طرحهای تحقیقاتی بر اساس قرارداد مربوطه قابل پرداخت است .
تبصره3- مشمولین ین آئین نامه بهیچوجه نمی توانند در روزهای غیر تعطیل و در ساعات موظف خدمت حق التدریس دریافت نمایند .
ب- شاغلین رشته های وابسته به گروه پزشکی در صورت انجام حداقل 60 ساعت اضافه کار در ماه می توانند از مزایای مندرج در بند ((ب)) ماده 2 آئین نامه بهره مند شوند و برای ساعات اضافه کار مازاد بر آن اضافه کار مطابق ضوابط مربوطه به آنان پرداخت خواهد شد .
تبصره4- پرداخت فوق العاده موضوع بند ((ب)) ماده 2 به کارکنان موضوع بند((ب)) ماده 1 در ایام استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی و ماموریتهای اداری غیر آموزشی بلامانع است .
ماده5- با افراد مشمول این آئین نامه قرارداد لازم منعقد خواهد شد .
تبصره1- مشمولین طرف قرارداد مجاز به فسخ قرارداد بوده و در صورت تمایل می توانند با اعلام قبلی ( بصورت کتبی ) که مدت آن حداقل از سه ماه قبل خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند .
تبصره2- چنانچه طرف قرارداد در طول مدتی که مشمول این آئین نامه بوده مرتکب تخلف و اقدام مغایر با مفاد این آئین نامه گردد با نظر دانشگاه یا دانشکده مربوطه قرارداد لغو می شود و در صورتیکه اثبات گردد که هر یک از مشمولین طرف قرارداد علیرغم ضوابط پیش بینی شده در بخش خصوصی بنحوی از انحنا, دارای فعالیت انتفاعی باشند بر اساس قرارداد مربوط ، کلیه مبالغ پرداخت شده به آنان از بابت این آئین نامه در مدتیکه فعالیت انتفاعی داشته باشند محاسبه و مسترد خواهد شد .
ماده6- سایر شرایط :
الف- دانشکدههای مجری این آئین نامه موظفند برای افرادی که مشمول این آئین نامه گردیده اند کارنامه تهیه و مراتب شایستگی ، علاوه ، پشتکار ، و پیشرفتهای علمی و عملی آنان را در آن قید نمایند .
ب- مسئولین مربوطه موظفند با تهیه و تدوین برنامه های جامع در این مورد و با استفاده از حداکثر نیروی انسانی و تجهیزاتی توان آموزش و پژوهش و درمان را در بیمارستانها و مراکز آموزشی و دانشکده های گروه پزشکی بخصوص در بعداز ظهر بطور قابل توجه ارتقا, بخشند .
ج- عملکرد اجرائی این آئین نامه به وسیله فرمهای نظارتی که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و برای تکمیل به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مزبور ارسال می شو هر شش ماه یکبار ارزیابی خواهد موسسات آموزش عالی مزبور اراسل می شود هر شش ماه یکبار ارزیابی خواهد شد تاریخ اولین ارزیابی از عملکرد اجرائی این آئین نامه 1/12/67 خواهد بود .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12732
تاریخ تصویب :
1367/08/01
تاریخ ابلاغ :
1367/08/22
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :