جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 63428/ت/596 14/8/1367
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 4237/د مورخ 12/10/66 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مرحله اول طرح جامع تامین و تقویت نیروی انسانی بخش دولتی مشمول قانون استخدامی کشور و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 در نقاط محروم استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان ، ایلام ، هرمزگان ، کهکیلویه و بویراحمد ، بوشهر و چهار محال بختیاری که فهرست این نقاط بتصویب شورای امور ادرای و استخدامی کشور خواهد رسید و در این تصویبنامه ((نقاط محروم)) نامیده میشوند ، موارد زیر را تصویب نمودند :

1- متن ذیل بعنوان تبصره 2 به ماده چهار آئین نامه آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع مصوبه شماره 37724 مورخ 8/10/53 هیات وزیران الحاق و تبصره فعلی آن به تبصره یک تغییر یابد .
2- تبصره2- فوق العاده موضوع این ماده برای نقاط مرزی ((استانهای کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، هرمزگان ، ایلام )) در شهرستانهای مرکز استان تا پانزده درصد و در سایر شهرستانهای استان و همچنین بخشهای شهرستان مرکز استان تا بیست درصد و در سایر بخشهای استان تا بیست و پنج درصد و در دهستانها تا سی درصد افزایش می یابد . تشخیص نقاط مرزی مذکور و تعیین رقم دقیق افزایش موضوع این تبصره با شورای حقوق و دستمزد خواهد بود .
2- تبصره زیر به ماده پنج آئین نامه آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع مصوبه شماره 37724 مورخ 8/10/53 هیات وزیران الحاق می گردد .
تبصره- فوق العاده محل خدمت مستخدمین مشمول این تصویبنامه که محل خدمت آنان از نقطه ای در یک شهرستان به نقطه ای در یکی از شهرستانهای ((استانهای فوق الذکر )) تغییر یابد ، تا پنجاه درصد بر اساس ضوابطی که توسط سازمان امور ادرای و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می گردد ، قابل پرداخت خواهد بود .
3- از تاریخ تصویب این مصوبه صددرصد فوق العاده های بدی آب و هوا محرومیت از تسهیلات زندگی موضوع مواد 3 و 4 تصویبنامه شماره 37724 مورخ 8/10/53 هیات وزیران به مستخدمین شاغل در ((نقاط محروم)) قابل پرداخت می باشد .
4- در اجرای تبصره ماده 35 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این مصوبه :
الف- هر یکسال اشتغال مستخدمین رسمی و ثابت در شهرستانهای ((مشمول این تصویبنامه)) باستثنای مراکز استان بشرط رضایت بخش بودن خدمت از لحاظ ترفیع هیجده مه محسوب می گردد .
ب- هر یکسال اشتغال مستخدمین رسمی و ثابت در بخشهای ((مشمول این تصویبنامه)) بشرط رضایت بخش بودن خدمت از لحاظ ترفیع بیست ماه محسوب می گردد .
ج- هر یکسال اشتغال مستخدمین رسمی و ثابت در روستاهای ((مشمول این تصویبنامه)) بشرط رضایت بخش بودن خدمت از لحاظ ترفیع بیست ماه محسوب می گردد .
د- کارکنانی که در آخرین پایه ترفیع یا عناوین مشابه جدول مربوطه قرار گرفته و یا می گیرند و بندهای الف ، ب و ج برای آنان قابل اعمال نباشد پس از تصویب شورای امور ادرای و استخدامی کشور حسب مورد ، معادل مبلغ ترفیع استحقاقی به فوق العاده شغل آنان افزوده می گردد .
دستورالعملهای اجرائی این ماده توسط سازمان امور ادرای و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد .
ه- ماموریت مستخدمین رسمی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی اداری قوانین خاص استخدامی برای خدمت در ((نقاط محروم)) با حفظ پست ثابت سازمانی تا دو سال بلامانع است . حقوق و فوق العاده شغل این قبیل ماموران و فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی د رنقاط مرزی ((موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده یک این مصوبه)) بر اساس پست مورد تصدی و بر مبنای محل ماموریت تا پایان سالی که مستخدم و پس از آن از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد .
6-مستخدمین مووع این مصوبه مادام که در یکی از ((نقاط محروم)) شاغل باشند می توانند با رعایت مقررات مربوطه از حداکثر مبلغ وام قرض الحسنه که بانکهای کشور برای هر یک از کارکنان دولت اختصاص داده یا میدهند استفاده نمایند و بانکهای کشور بنا به درخواست مستخدم مکلف به پرداخت حداکثر مذکور خواهند بود .
7-استانداریهای استانهای مذکور مکلفند در جهت رفع مشکلات نیرو ی انسانی و نیازهای اصلی و تخصصی استان و برگزاری دوره های آموزشی نسبت به ایجاد واحد آموزشی متناسب با نیازهای استان خود اقدام نمایند .
تبصره1- وزارت کشور دستورالعمل نحوه تشکیل و ادراه واحدهای آموزشی موضوع این بند را تهیه و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، ابلاغ می نماید .
تبصره2- شورای امور اداری و استخدامی کشور باقید اولویت نسبت به بررسی و تصویب دوره های آموزشی بلند مدت مورد نیاز استانهای مذکور اقدام می نماید .
8-هزینه های ناشی از اجرای این مصوبه در سالجاری از محل صرفه جوئی بودجه دستگاههای مربوط و یا به شرط تامین اعتبار پرداخت خواهد بود و در سالهای بعد وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات ناشی از اجرای این مصوبه را تامین نماید .
9-سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به حسن اجرای موارد مندرج در این تصویبنامه نظارت لازم را معمول خواهد داشت و گزارشات لازم در خصوص پیشرفت کار و اقدامات انجام شده را هر ساله به هیات وزیران ارائه خواهد نمود .
10- این مصوبه از تاریخ تصویب برای مدت سه سال قابل اجرا می باشد و تمدید آن وهمچنین تسری مفاد آن به سایر نقاط محروم کشور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12732
تاریخ تصویب :
1367/08/04
تاریخ ابلاغ :
1367/08/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :