جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 2650 4/8/1367

شورایعالی محترم قضائی
پیرو نامه های متعددی که از بعض محاکم دادگستری و اشخاص در رابطه با مواد 55 و 56 قانو حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحی 1348 به دبر خانه شورای نگهبان و اصل شده بود موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسی نظر فقها, شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می گردد :
1- شمول ماده 55 اصلاحی بهره برداری از جنگلها و مراتع" href="/tags/15976/قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع/" class="link">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در ژیم گذشته اقدام به تصرف و احیا, منابع مذکور نموده اند خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود .
2- در ماده 56 اصلاحی ملاک عمل قراردادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود و بند الف این ماده بر اساس اصلاح می شود .
3- در ماده 56 اصلاحی ملاک عمل قراردادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود .
4- در بند ج ماده 56 مذکور دستور رفع تصرف و خلع ید از راضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیا, شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود .
لازم بذکر است که پس از تهیه و ابلاغ آئین نامه قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود .
دبیر شورای نگهبان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12734
تاریخ تصویب :
1367/08/04
تاریخ ابلاغ :
1367/08/24
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :