جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/7/1367 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهد سازندگی ، برنامهو بودجه و امور اقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 رابشرح زیر تصویب نمودند .

ماده 1- وزارت جهاد سازندگی رجهت اجرای بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور می تواند به استثنای کار گاههای تولیدی و خدماتی که اجرا, و مدیریت مستقیم آنها را ضروری تشخیصمیدهد کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی ، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را بر اساس تعهدات این ائین نامه به هر یک از افراد حقیقی و یا حقوقی که واجد شرایط موضوع این آئین نامه تشخیص می دهد نقدا" یا به اقساط بفروش رسانیده و در آمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید .
ماده2- درآمدهای حاصله به ترتیب به حساب درآمدهای عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور می گردد . اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1367 معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال و اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درامد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی شود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستائی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری طرحهای صنایع روستائی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود آن وزارت بر اساس موافقت نامه متبادله با وزارت برنامه و وبدجه و با رعایت قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 قابل مصرف می باشد .
ماده 3- الف: نحوه واگذاری و فروش واحدهای تولیدی و خدماتی
تشخیص موارد قابل واگذاری و فروش به واجدین شرایط در هر منطقه و هر مورد و مهارتهای لازم آنها و تعیین نحوه و چگونگی واگذاری بوصرت نقدیا" اقساط بوسیله کمیسیونی مرکب از افراد ذیل مشخص خواهد شد :
1- عضو شورای استان یا نماینده او .
2- مسئول کمیته صنایع روستائی استان
3- مسئول کمیته صنایع روستائی دفتر مرکزی یا نماینده او .
4- نماینده تام الاختیار اداره برنامه و بودجه استان .
5- نماینده تام الاختیار اداره اقتصاد و دارائی استان .
6- یک خبره به تشخیص افراد فوق .
تبصره1- کمیسیون با حضور اکثریت اعضا, قابل تشکیل و تصمیم گیری می باشد .
تبصره2- مدت فروش اقساطی حداکثر به مدت 5 سال توسط کمسیسون ماده3 تعیین و نیز مابه التفاوت فروش اقساطی به میزان (4%) قسمت فروش نقدی ضربدر مدت اقساط به سال محاسبه می شود .
تبصره 3- اولویت درواگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی بشرح زیر خواهد بود :
1-3- جانبازان انقلاب اسلامی و خانواده های درجه اول شهدا, - اسرا و مفقودین جنگ حق بر علیه باطل و صنعتگران روستائی و کارکنان جهاد سازندگی که مسئولیت مستقیم در طرح را داشته هاند در شرایط مساوی نسبت به دیگران اولویت اول را خواهند داشت .
2-3- متقاضی یا متقاضیان محلی و یا ساکنین در محل نسبت به دیگر متقاضیان در اولویت دوم خواهند بود .
3-3- متقاضی و یا متقاضیانی که شاغل در شهر بوده و آمادگی مهاجرت به روستا را داشته باشند در اولویت سوم خواهند بود .
4-3- واجدینی که داوطلب هستند که طرح به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی عام اداره می شود نسبت به متقاضیان منفرد در اولویت خواهند بود .
در صورتیکه داوطلبین مورد واگذاری از کارکنان دولت با شرایط فوق باشند و واگذاری به نامبردگان تائید نشده باشد متقاضی یا متقاضیان لازم است نسبت به تسویه حساب و یا باز خرید خود اقدام نمایند و در این رابطه وزارتخانه های زیربط می توانند برای بازخرید یا بازنشستگی این دسته از کارکنان خود تصحیلات لازم را فراهم نمایند .
5-3- سایر متقاضیان :
تبصره4- متقاضی یا متقاضیان واحدهای تولیدی و خدماتی باید دارای شرایط زیر باشند :
1-4- داشتن تجربه و مهارت لازم برای اجرای فعالیت مربوطه .
2-4- پذیرفتن مفاد قرارداد فروش و واگذاری .
3-4- تعهد اشتغال مستقیم در فعالیت مورد واگذاری
4-4- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی
5-4- هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت اشتغال بکار نداشته باشند .
تبصره5- با اینکه استان و سایر بانکها به منظور خرید ، تکمیل ، راه انداری و توسعه واحدهای واگذار شده تا میزان صدردصد مبلغ ارزیابی شده را می توانند به صورت وام از منابع خود در اختیار خریداران بگذارند .
تبصره6- فرم قرارداد فروش و واگذاری واحدهای تولیدی وخدماتی با تعیین شرایط و شکل حقوقی و مالی متناسب و موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت حسن اجرای تعهدات و نحوه8 نظارت بر آن با رعایت قانون مالی ، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 ، توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 3 انجام خواهد شد .
تبصره7- تعین حداقل مبلغ جهت واگذاری و فروش مستغلات ، تاسیسات ، تجهیزات ، ماشین آلات ، مستحدثات ، عرصه و اعیانی ، وسایل نقلیه ، اموال و اثاثیه و سایر در هر مورد توسط کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه بر اساس قیمت عادله روز خواهد بود .
تبصره8- وزارت جهاد سازندگی با توجه به تبصره 6 این آئین نامه برحسب مورد مرتب واگذاری هر مورد را با قید شرایط خاص آن تصویب و به جهد سازندگی استان جهت اجرا, ابلاغ می نمایند .
تبصره9- جهاد سازندگی استان پس ازد ریافت مجوز فروش وواگذلری موضوع تبصره 8 آئین نامه نسبت به تشخیص واجدین صلاحیت وتععین مهلت برای دراقت تقاضا از واجدین شرایط اقدام خواهد نمود .
ب- نحوه فروش مستغلا ت وساختمانهای قدیمی وپراکنده
تبصره 10- مرجع تشخیص موضوع قسمت ((ب )) آئین نامه وصدور مجوز فروش آنها توسط وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف ایشان می باشد ونیز مراتب مربوط به فروش آنها تابع ضولبط مقرر در بند الف ماده 3 این آئین نامه خواهد بود .
تبصره 11- نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات عمومی غیر دولتی ، تعاونیهای متقاضی خرید در اولویت خواهند بود .
تبصره12- خرید ساختمان جدید از درآمد حاصل بند ب ماده 3 این آئین نامه با اعلام نیاز وزارت جهاد سازندگی و بر اساس قیمت عادله روز و نظر کارشناس رسمی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است .
ماده4- کلیه هزینه های فروش و واگذاری ( شامل هزینه آگهی ، هزینه ارزیابی ، هزینه انتقال ) بعهده خریدار خواهد بود .
ماده5- هرگونه اصلاح لازم در این آئین نامه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی وتعیین وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران انجام خواه9د شد .
ماده6- وزارت جهاد سازندگی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این آئین نامه را هر 4 ماه یکبار به کمیسیون بند ( ی ) تبصره (13 ) قانون بودجه سال 1367 اعلام نماید تا از طریق وزارت برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای زیربط مجلس شورای سالامی ارسال گرد د .
نخست وزیر – میر حسیم موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12745
تاریخ تصویب :
1367/07/03
تاریخ ابلاغ :
1367/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :