جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 85198 18/12/1361
ماده واحده : به وزارت راه وترابری اجازه داده میشود که نسبت به تاسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید :
الف : شرکت سهامی حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران : بمنظوراعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل ونقل کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور به مناطق جنگی و محروم و دور افتاده و در مواقع حساس
ب : شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران : به منظور نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از کالاهای صادراتی و وارداتی کشور .
ج : شرکت سهامی حمل نقل جاده ای یخچالدار : بمنظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از مواد فاسد شدنی
تبصره 1 : شرکتهای بند الف و ب هرکدام حداکثر تا ظرفیت 500 دستگاه کامیون و شرکت بند ج تا ظرفیت 300 دستگاه قابل توسعه میباشند
تبصره 2 : اساسنامه شرکتهای فوق الذکر پس از تائید شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بایستی بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
تبصره 3 : مجمع عمومی شرکتهای فوق از وزرای راه وترابری ، بازرگانی ، کشاورزی و عمران روستائی ، اقتصاد و دارائی و مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد و ریاست مجمع با وزیر راه وترابری خواهد بود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روزدوشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصدو شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11102
تاریخ تصویب :
1361/12/09
تاریخ ابلاغ :
1362/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :