جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 4066/22 - 29/8/1367

موضوع (مبارزه با مواد مخدر ) در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث های مفصل (قانون مبارزه با مواد مخدر ) به شرح زیر در جلسه ای مورخ 3/8/1367 به تصویب نهائی رسید :

ماده1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود :
1- کشت خشخاش مطلقا" و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر .
2- وارد کردن ، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر
3- نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع و فروش مواد مخدر
4- دایر کردن یا ادراه کردن مکان برای استعمال مواد مخدر
5-استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد .
6- تولید الات و ادوات و ابزار مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر
7- قراردادن و پناه دادن متهمان ، مجرمان مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند .
8- محو و یا اخفا, ادله ای جرم مجرمان .
ماده2- هرکس مبادرات به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار ، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد .
1-بار اول ، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی .
2- بار دوم 5 تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا فتاد ضربه شلاق
3- بار سوم ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
4 - بار چهارم ، اعدام .
تبصره- هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش و شاهدانه به دستور مالک یا مالکان و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، خص دستور دهنده که سبب بوده است بشرط آنکه اقوی از مباشر باشد ، به مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شوند . و مباشر که متصدی کشت بوده است ، به یک تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده3- هرکس بذر یا گرد خشخاش و یا سرشاخه های گلدار و یا به میوه شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون رایل جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
در مورد سرشاخه های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه ، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود .
ماده4- هرکس از بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید ویا توزیع و یا خرید و فروش و یا در معرض فروش قرار دهد و با تناسب و با توجه به مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
1-تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
2-بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتادو چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس .
3-بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم ، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
5- بیش از پنج کیلو گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .
تبصره- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند چهار این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است ،
دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهر ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید .
ماده5- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
1- تا پنجاه گرم ، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق .
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار ، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده های محکوم
ماده 6- مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1 و2 و3 مواد 4 و5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازان مذکور درهر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق برای بار دوم به بعد ، حداکثر هفتادو چهار ضربه است .
در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا. می گردد .
ماده7- در صورتیکه مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت و یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشند و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد برای بار اول به شش ماه و برای بار دوم به یکسال از انفصال از خدمات دولتی نگردد برای بار اول شش ماه و برای بار دوم به یکسال انفصال از خدمات دولتی و برای بار سوم به انفصال دائم محکوم می شود .
ماده 8 - هرکس هروئین و مرفین و کدئین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند ، یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و با نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد :
1- تا پنج سانتی گرم ، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی بیست تا پنجاه ضربه شلاق
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از یک میلیون تاسی میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
4- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتادو چهار ضربه شلاق
6- بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم .
تبصره1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به فروش آنها هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتادو چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید .
تبصره2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت و یاشرکتهای دولتی و یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت باشد ، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد .
ماده9- مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1تا5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر ونیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شلاق برای بار دوم به بعد ، حداکثر هفتادو چهار ضربه است .
در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود . حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام خواهد گرفت .
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی ، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده 10- معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد 8 و9 محکوم نخواهند شد .
ماده11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون بطور
مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب و در ملاء عام انجام خواهد یافت .
ماده12- هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود .
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران , مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم , محکوم میشوند .
ماده 13ـ هرگاه کسی واحد صنعتی , تجاری , خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن , تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهند و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع و یا اجازه وی مرتکب این امور شود , موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
ماده 14ـ هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
مجازات تکرار این جرم , دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود .
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی و یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مود یکسال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم , واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود .
ماده 15ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون :
الف ـ کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 موظفند ظرف ششماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند .
ب ـ کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده 4 که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت ششماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند .
چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند . انجام این امر و برنامه مربوط بر عهده ستاد است .
ماده 16ـ پس از انقضای مهلت ماده فوق ,معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازاتهای زیر محکوم خواهندشد:
1ـبار اول ,به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
2ـبار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی و حبس ,انفصال دائم از خدمات دولتی .
3ـبار سوم به بعد , دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق .
ماده 17ـ مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 1 که پس از باز پروری در مراکز مربوط مجدد اً معتاد گردد به شرح زیر است :
1ـ بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
2ـ بار دوم , یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی .
3ـ بار سوم به بعد , دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق .
ماده 18ـ هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد .
تبصره 1ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود .
تبصره 2ـ در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد .
ماده 19ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 4 را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاده چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 8 را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند .
ماده 20ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود .
ماده 21ـ هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه و یا فرار دهد و یا در پناه دادن و یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود مگرآنکه در انجام این اعمال سوء نیتی نداشته باشد . در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود .
تبصره ـ در صورتی که مرتکب از مأموران نیروی انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد علاوه بر مجازات مذکور , از خدمات دولتی نیز منفصل میشود .
ماده 22ـ هرکس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن و یا فرار دادن آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود .
تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود .
تبصره 2ـ اگر مرتکب جرائم موضوع این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فرار دهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دوتا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود .
ماده 23ـ هرکس با قصد , به محو یا اخفای ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود .
ماده 24ـ هرکس از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا شاه دانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به بهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته انقلاب اسلامی اطلاع دهد . روسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و هم زمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود در بخش یا شهرستان و استان , به اتفاق بهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت جلسه امر را تهیه کنند و همراه با متهم یا متهمان به مراجع زیصلاح قضائی بفرستند .
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت شده باشد, مأموران شهداری و شهربانی , کمیته و اعضاء بسیج موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین کلانتری با کمیته انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند .
ماده 25ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتب که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به ششماه تا یکسال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند . اعضای شورای اسلامی نیز بار اول برای ششماه تا یکسال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند .
ماده 26ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهدبه حد اکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده 27ـ هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ,تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق بدست آمده باشد به نفع دولت ضبط می شود.
ماده 29ـ جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید نخست وزیر هزینه می شود.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه مالک ,اجازه جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یکدهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشودو علاوه بر آن گواهینامه رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتیکه راننده مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
ماده 31ـمحکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند,باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانهای نیمه باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند.در صورتیکه طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکورشایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان اداره مراکز , این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
ماده 32ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است .در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ,رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجراء بودن حکم نیست.
ماده 33ـ به منظور مبارزه با قاجاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست نخست وزیر تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود.اعضای ستاد به شرح زیراند:
1ـ نخست وزیر که رئیس ستاد خواهد بود.
2ـ دادستان کل کشور .
3ـوزیر کشور .
4ـوزیر اطلاعات
5ـ وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
6ـ مدیر عامل صداو سیما
7ـ فرمانده کمیته انقلاب اسلامی
8ـ سر پرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران
9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
تبصره ـ سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران در دورهای که عضو ستاد است , بطور مستقل عمل می کند.
ماده 34ـ ستاد موظف است آئین نامه های اجرائی , مالی , استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد و واحدهای خودرا حد اکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید.
ماده 35ـ مدت اعتبار این قانون از تاریخ اجراء دو سال است و در این مدت , اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12751
تاریخ تصویب :
1367/08/03
تاریخ ابلاغ :
1367/09/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :