جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 68208/681 19/9/1367

وزارت آموزش و پرورش
هیا ت وزیران در جلسه مورخ 22/3/67 با توجه به اظهار نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد قسمت اخیر ماده واحده در مورد وابستگی سازمانی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به وزارت آموزش و پرورش مصوب یکصدو پنجاهمین جلسه مورخ 10/3/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی آئین نامه استخدامی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را به شرح ذیل تصویب نمودند:

ماده 1ـ کارکنان ستاد و واحدهای تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده میشود با رعایت بندهای زیر تابع مقررات استخدام کشوری می باشند:
الف ـ کادر سازمان استحقاق دریافت حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان آموزش و پرورش را دارند.
ب ـمیزان فوق العاده شغل کادر آموزشی سازمان معادل بخش مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن با احتساب افزایشهای موردی کادر مراکز و مدارس کودکان و دانش آموزان استثنائی وزارت آموزش و پرورش برای کلیه کادر آموزشی تعیین میگردد .
تبصره ـ به کادر آموزشی علاوه بر پرداخت فوق العاده شغل ذکر شده , به تشخیص رئیس سازمان براساس کارآیی شاغلین تا 60% مجموعه مبلغی که فوقاً به عنوان فوق العاده شغل داده میشود میتوان پرداخت نمود .
ج ـ میزان حق التدریس کادر آموزشی مراکز سازمان مطابق آئین نامه پرداخت حق التدریس در مراکز تربیت معلم است و لیست افرادی که حق التدریس دریافت میدارند و تعداد ساعات پرداختی بایستی به تأیید رئیس سازمان برسد .
د ـدر صورتی که سازمان از کادر هیاًت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای امور آموزشی , پژوهشی و مشورتی استفاده نماید میتواند مطابق آئین نامه های مربوط به پرداخت حق التدریس در دانشگاهها به آنها حق الزحمه پرداخت نماید .
ه ـ ساعات موظف دبیران مراکز آموزشی سازمان در هفته معادل ساعات موظف آموزش و پرورش خواهد بود که دو ساعت آن جهت شرکت در گروههای آموزشی و 2 ساعت آن به مطالعات بیشتر اختصاص خواهد یافت .
ماده 2 ـ کسانی که در تاریخ تصویب این آئین نامه به صورت استخدام خرید خدمت و تمام وقت در این سازمان شاغل هستند در صورت نیاز سازمان کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12761
تاریخ تصویب :
1367/03/22
تاریخ ابلاغ :
1367/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :