جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 67/255/ت/ش 20/9/1367

تصویبنامه
اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان که بوسیله سازمان زندانها تهیه گردیده در جلسه شماره 492 مورخ 13/9/1367 شورایعالی قضائی طرح و با بررسی نظریات مشاوران و ریاست
سازمان با اصلاحاتی به شرح پیوستی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جهت اجرا ابلاغ گردد .
شورایعالی قضائی

فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ بمنظور اداره امور مربوط به موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندانها و اشتغال زندانیان و حرفه آموزی و کمک به معاش زندانی و خانواده وی و تحصیل در آمد برای پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و نیز تحصیل عایدی برای کمک به بودجه سازمان برای بهسازی و نو سازی زندانها , بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور که در این اساسنامه بنگاه نامیده میشود و در اجرای ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور مصوب6/11/64 مجلس شورای اسلامی به مدت نامحدود تأسیس میگردد .
ماده 2 ـ بنگاه تعاون دارای شخصیت حقوقی است و بطریق بازرگانی اداره میشود .
ماده 3 ـ مرکز اصلی بنگاه تعاون , تهران است و برای انجام وظایف خود میتواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیهایی تأسیس ویا عند الاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید .
ماده 4 ـ وظایف بنگاه تعاون بشرح زیر است :
الف ـ اداره و ایجاد موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندانها .
ب ـ ایجاد تشکیلات به منظور آموزش فنی و حرفه أی زندانیان و تعلیم مهارت و تخصصهای مختلف به آنان .
ج ـ انجام اقدامات لازم برای اجرای اهداف بنگاه به شرح مندرج در صدر ماده 1 و هر وظیفه أی که بموجب قانون بر عهده بنگاه قرار گیرد .
فصل دوم ـ ارکان بنگاه تعاون
ماده 5 ـ ارکان بنگاه تعاون عبارتند از :
1ـ مجمع عمومی .
2ـ هیئت مدیره .
3ـبازرسان .
قسمت اول ـ مجمع عمومی :
ماده 6 ـ مجمع عمومی بنگاه تعاون از اعضای شورایعالی قضائی تشکیل میشود .
ماده 7 ـ مجمع عمومی بنگاه تعاون بردو نوع است :
الف ـ مجمع عمومی عادی .
ب ـ مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 8ـ مجمع عمومی عادی , حداقل سالی دوبار , یکی حداکثر تا پایان تیر ماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذر ماه برای بررسی و تصویب بودجه , تعیین خط مشی و برنامه عملیات سال بعد بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .
تبصره : مجمع عمومی عادی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به بنگاه در هر موقع بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای کتبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا بازرسان با ذکر علت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد .
ماده 9 ـ مجمع عمومی فوق العاده , صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و سایر موضوعاتی که رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فو ق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .
ماده 10 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء ( با حضور ریاست مجمع ) رسمیت خواهد یافت .
تبصره ـ اعضا هیئت مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای حضور یابند .
ماده 11 ـ وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از :
ـ تعیین و تصویب خط مشی کلی , برنامه عملیات و بودجه سالانه بنگاه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره .
ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشات هیئت مدیره .
ـ تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی بنگاه تعاون .
ـ انتخاب بازرسان .
ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به بنگاه که طبق قوانین دیگر در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .
قسمت دوم ـ هیئت مدیره :
ماده 12 ـ هیئت مدیره بنگاه از رئیس سازمان زندانها واقدامات تاًمینی و تربیتی کشور و دو عضو دیگر که یکی از آنها سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت تشکیل میگردد. ریاست هیئت مدیره را رئیس سازمان زندانها بعهده خواهد داشت .
ماده 13ـ اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل بنگاه توسط ریاست سازمان زندانها برای مدت دو سال انتخاب و منصوب میشوندو تا انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره در سمت خود باقی خواهندبود,انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است .
تبصره ـ تغییر و برکناری هر یک از اعضا هیئت مدیره قبل از ختم دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت با رئیس سازمان زندانها خواهد بود .
ماده 14ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع و حداقل در هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت مدیره یا با تقاضای دو نفر از اعضاء و با حضور حد اقل دو نفر رئیس هیئت مدیره نیز حضور داشته باشد رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق آراء قابل اجراء میباشد, اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 15ـ دستور جلسات هیئت مدیره از طرف رئیس هیئت مدیره تعیین خواهدشد.
ماده 16ـ تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیئت مدیره باید پس از امضا رئیس هیئت مدیره در 3 نسخه تنظیم گردیده و ظرف 5روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه أی برای بازرسان بنگاه ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در بنگاه نگهداری گردد.
تبصره ـ هیئت مدیره باید داری دفتری باشد که تمام تصمیمات با ذکر نظرات اقلیت به طور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات برسد .
وظایف و اختبارات هیئت مدیره
ماده 17 ـ هیئت مدیره برا ی اجرا ی وظائف و مقررات این اساسنامه و تامین مقاصد و اهداف بنگاه دارای اختیارات کامل در حدود قانون میباشد.
ماده 18 ـ وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی بنگاه تعاون .
ب ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی , معاملاتی , اداری و انضباطی و سایر آئین نامه های داخلی بنگاه و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج ـ برنامه ریزی و تهیه طرحهای صنعتی و کشاورزی به منظور افزایش سطح اشتغال و آموزش فنی و حرفه أی زندانیان و بالا بردن حجم تولیدات .
د ـ بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه تعاون و گزارش به مجمع عمومی .
هـ ـتنظیم و تعیین جدول حقوق کارکنان .
و ـ اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعبه یا نمایندگیهای بنگاه تعاون در سطح کشور و عند الاقتضاء انحلال آن .
ز ـ بررسی و تهیه تشکیلات بنگاه تعاون و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی .
ح ـ اتخاذ تصمیم به فروش دارائی های ثابت (اموال غیر منقول ) که صرفه و صلاح بنگاه ایجاب نماید .
ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور .
ی ـ هزینه کردن در آمدهای بنگاه تعاون در جهت اهداف تشکیل سازمان زندانها .
وظائف و اختیارات مدیر عامل
ماده 19 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری بنگاه بوده , بر کلیه واحدهای تابعه بنگاه تعاون ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال بنگاه میباشد و برای اداره امور بنگاه تعاون و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات این اساسنامه و آئین نامه های آن میباشد و نمایندگی بنگاه تعاون را در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل بغیر خواهد داشت و نیز میتواند قسمتی , از اختیارات خود را بموجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره تفویض نماید .
تبصره ـ مدیر عامل میتواند در مواردیکه مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید ولی ارجاع دعاوی و اختلافات بنگاه تعاون به داوری , منوط به تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه است .
ماده 20ـمدیر عامل برای اداره امور بنگاه بالاخص دارای وظائف و اختیارات زیر میباشد :
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی بنگاه در حدود مقررات اساسنامه .
ب ـ نظارت بر رسیدگی اجرای مفاد اساسنامه و آئیینامه ها و مقررات هزینه و بودجه بنگاه تعاون و هر اقدام اجرائی لازم در حدود اهداف و وظائف بنگاه .
ج ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری , آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی بنگاه و سایر قوانین و مقررات مربوطه .
د ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ترازنامه آئین نامه های داخلی بنگاه و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیئت مدیره .
هـ ـ تهیه و گزارش عملکرد اجرائی و اداری و مالی بنگاه و تسلیم آن به ریاست سازمان در پایان هر ماه .
ماده 21ـ کلیه قراردادها , چکها , اسناد و اوراق مالی تعهد آور باید به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برسد .
ماده 22ـ مدیر عامل موظف است دعاوی اقامه شده علیه بنگاه را فورآً به اطلاع هیئت مدیره برساند و همزمان برای دفاع از حقوق قانونی بنگاه در مراجع ذیصلاح اقدام لازم قانونی بعمل آورد .
تبصره ـ هرگاه بواسطه تعلل مدیر عامل و یا مطلع نساختن بموقع هیئت مدیره و در نتیجه محکومیت زیانی متوجه بنگاه شود مدیر عامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت .
ماده 23ـ مدیر عامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی بنگاه را حداقل 20 روز قبل از طرح در هیئت مدیره به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد .
قسمت سوم ـ بازرسان
ماده 24ـ بنگاه تعاون دارای دونفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد ریاست سازمان زندانها و تصویب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد انتخاب مجد آنها بلامانع است .
تبصره ـ در صورت استعفاء یا بر کناری هر یک از بازرسان برای بقیه مدت با رعایت مقررات مربوطه جانشین انتخاب خواهد شد .
ماده 25ـ وظائف بازرسان به شرح زیر میباشد :
الف ـ تطبیق عملیات بنگاه تعاون با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه داخلی و بودجه مصوب .
ب ـ رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان بنگاه تعاون و تصدیق مطابقت آن با اوراق و دفاتر بنگاه و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنگاه برای تسلیم به مجمع عمومی .
ج ـ رسیدگی به موجودی بنگاه و اوراق بهادار و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبارهای بنگاه تعاون .
د ـ حضور در جلسه مجمع عمومی که به تراز نامه رسیدگی میشود برای ادا توضیحات لازم .
هـ ـ انجام وظائفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسان گذاشته شده است .
تبصره ـ گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات امور مالی سالیانه بنگاه باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده جهت بررسی هر یک از اعضا مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیئت مدیره فرستاده شود .
ماده 26 ـ بازرسان در اجرای وظائف خود حق مراجعه کلیه دفاتر و پروندهای اداری , مالی , اسناد و قراردادها و معاملات بنگاه را دارند و در هر مورد میتواند به تحقیقات لازم مبادرت نمایند ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی بنگاه را نداشته و اقدامات آنها نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات بنگاه گردد .
ماده 27 ـ هرگاه بازرسان در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات بنگاه با قانون و مقررات , اشتباهات و تخلفات و سایر بی نظمیها را ملاحظه نمایند باید مورد را به رئیس هیئت مدیره گزارش دهند و مراتب را کتباً به اطلاع مجمع عمومی برسانند .
فصل سوم : سرمایه بنگاه تعاون
ماده 28ـ سرمایه بنگاه تعاون تشکیل میشوداز :
الف ـ کلیه سرمایه ها و تموال منقول و غیر منقول بنگاه تعاون و صنایع زندانیان .
ب ـ کلیه دارائیهای متعلق به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به نفع بنگاه تعاون سابق مصادره و یا توسط آن بنگاه خریداری گردیده است .
ج ـ کلیه موسسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی وابسته به انجمنهای حمایت از زندانیان که در داخل زندانها و باز داشتگاهها و مراکز اقدامات تاًمینی و تربیتی است .
د ـ عوائد حاصله از فعالیتهای موسسات تولیدی و صنعتی بنگاه تعاون .
هـ ـ کمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
فصل چهارم ـ امور مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان
ماده 29 ـ سال مالی بنگاه تعاون از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد , به استثناء سال اول که شروع آن ابلاغ اساسنامه خواهد بود .
ماده 30ـ کلیه دفاتر بنگاه تعاون در آخر اسفند ماه بسته شده و تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه بنگاه تعاون حد اقل یکماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیئت مدیره , در اختیار بازرسان گذاشته شود .
ماده 31 ـ تصویب ترازنامه بنگاه تعاون از طرف مجمع عمومی ، به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره تلقی میشود.
در جلسه 492ـ 13/9/67 شورایعالی قضائی به تصویب رسید .
شورایعالی قضائی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12765
تاریخ تصویب :
1367/09/13
تاریخ ابلاغ :
1367/09/30
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :