جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 91478 27/9/1367

کلیه اعضاء محترم ستاد
نظر به مصوبه مورخه 14/4/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد (احکام اعدام متوقف شده مربوط به جرائم مواد مخدر) و با عنایت به تصویب زمان اجرای آن توسط محاکم در جلسه مورخه22/9/67 ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجراء ابلاغ میگردد .
نخست وزیر و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ میر حسین موسوی

شماره 2133ـ 22/ش 24/7/1367
آیت الله جناب آقای موسوی اردبیلی
ریاست محترم شورایعالی قضایی
احتراماً نسخه أی از مصوبه ی جلسه ی 14/4/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در خصوص (احکام اعدام متوقف شده ی مربوط به مواد مخدر) حسب دستور مقام محترم ریاست جمهوری و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت جهت اقدام مقتضی ایفاد میگردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس جمهور

مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع (احکام اعدام متوقف شده ی مربوط به جرائم مواد مخدر) در جلسه ی مورخ 14/4/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر گردید :
احکام اعدامی که تا قبل از لازم الاجراء شدن قانون مربوط به مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در رابطه با ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر صادر شده یا میشود به شرط تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی بدون نیاز به تنفیذ شورایعالی قضایی , قابل اجراء می باشند .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ـ سید علی خامنه ای

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12768
تاریخ تصویب :
1367/04/14
تاریخ ابلاغ :
1367/10/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :