جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 87246/ت692 27/9/1367

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1367 به استناد نامه شماره 2356/64مورخ 4/6/1363 ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه آموزشگاههای تعلیم رانندگی را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است تصویب نمودند:

مصوبه شماره 23492مورخ 2/4/1367 هیأت وزیران لغو میگردد . بدیهی است صدرو پروانه اشتغال آموزشگاههای مذکور طبق تبصره 2 ماده 35 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و با اخذ مجوز از اداره راهنمائی و رانندگی , انجام خواهد گردید .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12768
تاریخ تصویب :
1367/09/19
تاریخ ابلاغ :
1367/10/04
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :