جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 111360/ت 780 28/10/1367

وزارت مسکن و شهر سازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/10/67 بنا بر پیشنهاد شماره 7726/1 مورخ 14/10/66 وزارت مسکن و شهر سازی و باستناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمین و شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید را بشرح ذیل تصویب نمود : .

فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ شرکت سهامی عمران شهر های جدید که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود شرکتی است دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهر سازی و مرکز آن در تهران است و میتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی در استانهای کشور شرکت یا شرکتهایی وابسته و تابعه برای اجرای عملیات خود تأسیس نماید .
ماده 2ـ نوع شرکت : شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده3ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد .
ماده 4ـ موضوع شرکت :
1ـ مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی , معماری , نقشه تفکیکی , آماده سازی و سایر اقدامات اجرائی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید درزمینهای تأمین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108328 مورخ 20/12/64 هیأت وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
2ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
4ـ مدیریت بهره برداری و اداره تاًسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
5ـ انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحصیل وام از موسسات اعتبار ی و پولی و سیستم بانکی .
6ـ عقد قرار داد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات .
7ـ صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تاسیسات وابسته در شهر های جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهر سازی .
8ـ مدیریت , فروش و نقل و انتقال املاک و واحد های مسکونی صنعتی , کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعملهای وزارت مسکن و شهر سازی .
9ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف وزارت مسکن و شهر سازی بر اساس ضوابط و مقررات و موضوع این شرکت .
ماده 5ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای رسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تأمین گردیده است .
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده 6ـ ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره
ج ـ مدیر عامل
د ـ بازرس ( حسابرس)
ماده 7 ـ نمایندگی سهام دو لت در مجمع عمومی با وزراء مسکن و شهر سازی , امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه است . ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهر سازی است و جلسات مجمع عمومی , عادی و فوق العاده با دو عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رأی که یکی از آنها رئیس مجمع عمومی میباشد معتبر است .
ماده 8ـ مجمع عمومی عادی حد اقل سالی دو بار ( هر شش ماه یکبار ) اولی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دومی برای تصویب برنامه وبودجه سال بعد و همچنین انجام سایر وظایف در جلسات مذکور به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل و بدعوت رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل میشود .
مجمع عمومی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود .
ماده 9ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی , رئیس هیأت مدیره , مدیر عامل و یا بازرس و به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل میگردد.
ماده 10ـ وظایف واختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف ـ تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه شرکت .
ب ـ رسیدگی به گزارش بازرس ( حسابرس ) واتخاذ تصمیم نسبت به آن و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه شرکت .
ج ـ تصویب بودجه سالانه و تغییرات آن .
د ـ تصویب افزایش یا کاهش سرمایه .
هـ ـ پیشنهاد تغییرات در مورد اساسنامه به هیأت وزیران .
و ـ پیشنهاد انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه .
ز ـ تصویب تشکیلات شرکت شرکت و ایجاد شرکتهای تابعه و وابسته با رعایت مقررات مربوط .
ح ـ تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های شرکت .
ط ـ اتخاذ تصمیم در باره موضوعاتی که رئیس مجمع و هیأت مدیره در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند .
ی ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس ( حسابرس ) .
ماده 11ـ هیأت مدیره شرکت از 5نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل میشود .
ماده 12ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی انتخاب و منصوب میگردند و تا موقعی که تجدید انتخابات بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . در صورت استعفاء , فوت و عزل هریک از اعضاء هیأت مدیره جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین میشود .
ماده 13ـ هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مطرح در اساسنامه منجمله وظایف زیر میباشد :
الف ـ تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی .
ب ـ تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه ها برای تصویب مجمع عمومی .
ج ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب رئیس مجمع عمومی .
هـ ـ تهیه و گزارش و عملکرد و ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین بودجه سالانه شرکت برای تصویب مجمع عمومی که بایستی حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضاء مجمع و بازرس ( حسابرس ) قرار گیرد .
و ـ تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرائی لازم با رعایت قانون و مقررات مربوطه .
ز ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بودجه مصوب پس از تصویب رئیس مجمع عمومی .
ح ـ جابجایی مواد هزینه تا ده درصد مشروط بر آنکه در جمع کل هزینه های شرکت تغییری حاصل نشود .
ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هر گونه لوازم و اموال غیر منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین پیشنهاد معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت .
ی ـ اعطای تخفیفات در واگذاری اراضی در موارد ضروری و استثنائی با تصویب مجمع عمومی .
ک ـ تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت و این اختیار غیر قابل تفویض است .
ل ـ اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مورد عمل شرکت ضروری باشد.
م ـ اجرای سایر مواردی که وزارت مسکن و شهر سازی در حدود قوانین و اساسنامه این شرکت تفویض مینماید .
ن ـ پیشنهاد اساسنامه شرکتهای وابسته و تابعه به رئیس مجمع عمومی جهت تصویب .
ص ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکتهای وابسته و تابعه و مدیر عامل مربوطه .
ع ـ تعیین امضاهای مجاز تعهد آور برای شرکت .
ف ـ مشارکت با شرکتهای دولتی و غیر دولتی جهت اجرای اهداف شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی .
س ـ انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد به رئیس مجمع عمومی جهت تصویب .
ث ـ نمایندگی سهام شرکت در شرکتهای وابسته و تابعه و هرگونه مشارکت با سایر شرکتها .
ماده 14 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور رئیس هیأت مدیره و حداقل سه نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه میرسد .
ماده 15 ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل :
الف ـ مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بر کلیه ادارات تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت میباشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضائی , کشور و لشگری و موسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل غیر خواهد داشت و میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و روسای قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را به این طریق به آنها محول میگردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده بگیرند .
ب ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره .
ج ـ عزل ونصب و ارتقاء اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت طبق مقررات مربوطه .
هـ ـ اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور شرکت و بازرسی کلیه قسمتها و ادارات تابعه شرکت مستقیماً با تفویض اختیار به اعضاء هیأت مدیره با کارکنان شرکت .
و ـ اهتمام در تامین رفاه کارکنان شرکت .
ماده 16 ـ بازرس ( حسابرس ) سازمان که سازمان حسابرسی میباشد موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان سازمان رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بعهده بازرس محول است انجام دهد . بازرس مکلف است نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند . بازرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات سازمان شود .
فصل سوم ـ سایر مقررات
ماده 17 ـ سال مالی شرکت ار اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان میابد به استثنای اولین سال تأسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند همان سال ختم میگردد .
ماده 18 ـ حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته میشود . ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سال بعد به بازرس تسلیم شود .
ماده 19 ـ به استناد تبصره 2 ماده 11 شرکت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی و هزینه دادرسی معاف است .
ماده 20 ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12802
تاریخ تصویب :
1367/10/14
تاریخ ابلاغ :
1367/11/13
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :