جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

شماره 103998/ت 776 26/10/1367

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1367 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند :

در سطر دوم ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی , (( موضوع تصویبنامه شماره 19404 /ت 316 مورخ 5/5/1367 )) , عبارت (( 2 سال سابقه خدمت در یکی از دستگاههای دولتی )) جایگزین عبارت (( 2 سال سابقه خدمت در همان دستگاه )) گردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12803
تاریخ تصویب :
1367/10/21
تاریخ ابلاغ :
1367/11/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :