جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 81476/ت795 9/11/1367

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1367 بنا به پیشنهاد شماره 14567 مورخ 17/5/1366 وزارت امور اقتصادی و دارائی , آئین نامه اجرائی قانون باز پرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 18/8/1365 مجلس شورای اسلامی را بشرح تصویب نمودند :

ماده 1 ـ سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی گه در این آئین نامه اختصاراً((سازمان )) نامیده میشود , مکلف است تا آخر سال 1367 نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای 1354 لغایت 1357 به سازمان مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان , اصل اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را با رعایت مفاد این آئین نامه و بر اساس اولویتهای تعیین شده , حد اکثر تا پایان سال 1367 باز پرداخت نماید .
تبصره ـ شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی موظف است قیمت فروش سهام موضوع این قانون را با رعایت صرفه و صلاح دو لت جمهوری اسلامی ایران , در اسرع وقت تعیین نماید.
ماده 2ـ بمنظور رعایت اصل 44 قانون اساسی , در رابطه با فروش سهام موضوع این قانون, سازمان مکلف است سهامی را که در شرکتهای مشمول بند ((الف )) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دارد و همچنین سهام سایر شرکتهای مشمول اصل مذکور را کلاً به دستگاههائی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است , با اولویت دادن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر دستگاههای دولتی ذیربط , بفروش برساند.
ماده 3ـ بمنظور انجام تکالیف مقرر در قانون باز پرداخت اوراق قرض گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در مهلت مقرر در قانون مذکور , اشخاص و مراجع تصمیم گیرنده و صالحه ذیربط مکلفند با رعایت اولویت ، وضیت مالکیت شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/1358 شورای انقلاب اسلامی و همچنین لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت 000 مصوب 26/3/1358 شورای انقلاب اسلامی را که قسمتی از سهام شرکتهای مشمول قوانین مذکور متعلق به سازمان میباشد در اسرع وقت مشخص نمایند.
ماده 4ـ باز پرداخت اصل اوراق قرضه موضوع ایت آئین نامه که در اختیار اشخاص بخش خصوصی میباشد , تحت نظارت هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی , دادستانی انقلاب اسلامی و سازمان صورت خواهد گرفت .
ماده 5ـ باز پرداخت اصل اوراق قرضه متعلق به سازمانهای دولتی و بانکها , با توجه به نقدینگی و امکانات مالی سازمان با اولویت صندوقهای باز نشستگی کارکنان در اسرع وقت صورت خواهد پذیرفت .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12805
تاریخ تصویب :
1367/10/28
تاریخ ابلاغ :
1367/11/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :