جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

شماره 27360/ت787 9/11/1367

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1367 بنا به پیشنهاد شماره 122/8/601/11 مورخ 19/2/1367 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تائید وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند 30 تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 در مورد نحوه مصرف اعتبار ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) قسمت چهارم قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ اعتبار ردیف 114007 ( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) قانون بودجه سال 1367 توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در این آئین نامه دفتر نامیده میشود جهت انجام هزینه های پرسنلی و اداری و هزینه های تبلیغاتی به منظور پاسداری از عقاید و فرهنگ اسلامی و نشر معارف قرآن کریم و بیان مواضع و اهداف متعالی انقلاب اسلامی و مبارزه با خطوط انحرافی و نظارت هدایت تبلیغات اسلامی در کلیه نهادها وارگانهای دولتی و جذب و سازماندهی نیروهای مفید و آموزش افراد متعهد و اعزام واجدین شرایط جهت تبلیغات با رعایت قانون بودجه سال جاری و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ( مصوب 6/11/1364) و مفاد این آئین نامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و صرفاً از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 2ـ وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئین نامه بتدریج و بر حسب نیاز در حدود اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبار ردیف 114007 قانون بودجه سال 1367 براساس دستور سر پرست دفتر و درخواست وجه ذیحساب دفتر که باید قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده باشد توسط خزانه بحساب بانکی دفتر که از طریق خزانه افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد.برداشت از حساب مذکور با امضای مشترک سرپرست دفتر یا مقامات مجاز از طرف ایشان و ذیحساب دفتر مجازمیباشد .
ماده 3 ـ مسئو لیت تشخیص , تعهد , تسجیل و صدور حواله به عهده سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان میباشد.
ماده 4ـ مسئولیت نظارت بر امور مالی و محاسباتی و در خواست وجه پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و دفاتر و نقدینه ها و اوراق بهادار و نگاهداری حساب اموال در رابطه با اعتبار موضوع این آئین نامه بعهده ذیحساب دفتر میباشد .
ماده 5 ـ کلیه حسابهای بانکی دفتر در واحدهای تابعه آن در شهرستانها از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند و به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد .
ماده 6 ـ برای پرداخت هزینه های واحدهای تابعه دفتر در شهرستانها ذیحساب دفتر میتواند به تشخیص سرپرست دفتر تنخواه گردان مناسبی حداکثر برابر اعتبار سهمی یکماه واحد مربوط بحساب بانکی واحد مربوط واریز نماید , پرداختهای بعدی در قبال اسناد هزینه های انجام شده که به امضای مقامات مجاز و عامل ذیحساب واحد مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود .
ماده 7 ـ نصاب و نحوه انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مندرج در بندهای (( د )) و (( هـ )) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ( مصوب 6/11/1364 ) میباشد .
ماده 8 ـ کلیه اسناد هزینه های انجام شده دفتر که با رعایت مفاد این آئین نامه و مراتب و مدارک مندرج در بند (( و )) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارتیکه بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ( مصوب 6/11/1364 ) تهیه شده باشد پس از امضای سرپرست دفتر یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب دفتر قابل احتساب به هزینه قطعی خواهد بود .
ماده 9 ـ کلیه اموال یا تأسیساتی که از محل اعتبار موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد شده یا میشود اموال دولتی محسوب میگردد .
ماده 10 ـ ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبار این آئین نامه تابع ضوابط مقرر در بند ( ج ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 میباشد .
ماده 11 ـ مانده وجوه مصرف نشده حسابهای موضوع این آئین نامه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1368 باید به خزانه واریز گردد .
ماده 12 ـ سرپرست دفتر مکلف است فهرست هزینه و عملیاتی که از محل اعتبار موضوع این آئین نامه انجام میشود را همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12807
تاریخ تصویب :
1367/10/28
تاریخ ابلاغ :
1367/11/19
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :