جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


به تاریخ : 20/1/1369
شماره دادنامه : 69/2770/1/1369
کلاسه پرونده : 68/904
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه نظامی یک کردستان
شاکی : اولیاءدم مرحوم گل محمد
متهم : نصرا... 2 بانو شادباجی
اتهام : قتل عمدی و زنای محصنه

رای دادگاه
در خصوص اتهام نصرا... فرزند رحمت 25 ساله دائر به قتل عمدی گل احمدفرزند طهماسب که با توجه هب گزارش یگان خدمتی متهم و مقتول و گواهی های پزشکی در مورد علت مرگ مقتول و اظهارات شهودو همسر متهم و اقاریر متهم در مراحل مختلف تحقیق و درجلسات دادگاه و شکایت اولیاءدم ارتکاب قتل مبحوث به وسیله متهم موصوف محرز و مسلم است النهایه محتویات پرونده حاکی است که متهم مقتول را با همسر خودش در یک بستر دیده است که به همدیگر چسبیده و به اعتقاد اینکه مشغول عمل زنا هستند و در نتیجه به اعتقاد اینکه مقتول مهدورالدم ومستحق قتل می باشد مرتکب بزه شده و این موضوع که متهم مقتول را مهدورالدم می دانسته است از توجه به اظهارات همسر متهم در مورد روابطش در شب حادثه با مقتول و اظهارات شهود که مقتول را در حال فرار با حالت لخت (فقط شورت و زیر پیراهن برتن داشته است ) دیده اند و غیره برای دادگاه ثابت است علیهذا عمل متهم به استناد تبصره 2ماده 2 قانون دیات به منزله خطاء و شبیه عمد است و مستندا" به ماده 22 قانون حدود و قصاص و مقررات آن استحقاق قتل ندارد این دادگاه مستندا" به تبصره 2 ماده 2 وماده 5 وبندب ماده 8 قانون مذکور و ماده 22 قانون حدود و قصاص حکم به درا قصاص نفس از متهم مذکور در صدر رای صادر و اعلام و مشارالیه را به پرداخت یک دیه کامله به مقدار ده هزار درهم و ثلث آن به مقداردیک سوم 3333 درهم به لحاظ وقوع قتل در ششم ماه حرام ذیحجه جمعا"یک سوم 13333 درهم در مدت 2 سال از تاریخ وقوع بزه (19/4/68) در حق ورثه و اولیاءدم مقتول که عبارتنداز: 1 طهماسب (پدر) 2 فرخنده (مادر) 3 چنار(همسر) 4 کامبیز 8ساله 5 بهمن 7ساله 6 وحید5ساله 7 یک حمل که همسرش فعلا" حامله است علی مافرض ا... محکوم نمود دفتر: رونوشت این قسمت دادنامه تهیه و به اولیاءدم و محکوم علیه وبنیاد شهید مربوطه ابلاغ شود0
و در خصوص اتهام بانوشاباجی فرزند امیرعلی 24 ساله دائر به ارتکاب زنای محصنه با مقتول گل احمد نظر به فقد طرق اثبات (اقرار بینه ) چه متهم در دادسرا و در دادگاه به شدت منکر انجام زنا و دخول شده و اظهاراتش در تحقیقات اولیه صرفنظ از اینکه تصریحی به وقوع زنا و دخول ندارد اصولا" عندالحاکم نبوده و نافذ نخواهد بود و فقد طرف متعارفی که موجب حصول علم حاکم بر ارتکاب زنا توسط متهمان باشد این دادگاه نظر به اصل برائت رای به برائت متهمه از ارتکاب بزه و زنا و دراحد زنای محصنه (رجم ) ازوی صادر و اعلام نمود النهایه داشته رابطه نامشروع بین متهم و مقتول در حدی که در متن رای مذکور افتاد توجها" به اظهارات متهم و شوهرش واظهارات شهودیکه مقتول را در حال فرار دیده اندواظهارات همکاران مقتول در مورد رفت و آمد و رابطه متهمه با مقتول محرزومسلم است ادعای اکراه از ناحیه مشارالیها با توجه به استدلال فوق مسموع نیست بنا به مراتب یاد شده این دادگاه به استناد ماده 101 قانون تعزیرات و مسئله 16 از صفحه 459 جلد2 تحریرالوسیله امام امت قدس سره در >>مبحث القول فی الموجب << متهمه مذکور را به تحمل 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات تعزیری استمتاع دون الفرج محکوم نمود رای صادره در هر دو مورد حضوری است و محکوم علیها حق اعتراض دارند0
دفتر : پس از تهیه رونوشت قسمت اول دادنامه وارسال آنها به منظور ابلاغ پرونده از آمار کسر و به اجراء احکام ارسال و ضمنا" قرار تودیع وثیقه صادره نیز به محکوم ابلاغ شود0
رئیس دادگاه نظامی یک کردستان شبعه اول

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1369/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :