جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


به تاریخ : 12/2/1374
شماره دادنامه : 103
کلاسه پرونده :7312/775
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 12 دادگاه عمومی کرمان
شکات :اولیاءدم مقتول محمدرضا به اسامی : 1 آقاجلال 2 خانم پری
متهم : آقای عباس
اتهام : قتل عمدی

رای دادگاه
در پرونده مطروحه (12/73/775) آقای عباس شغل سروان پاسدار سن 24 ساله اهل قلعه عسکر بردسیر فرزند مرحوم حسین متاهل متهم است به قتل عمدی مرحوم محمدرضا جلال 24 ساله دراولین دقایق بامداد مورخه 30/10/73 در منزلش در یکی از خیابانهای شهرستان کرمان با شلیک اسلحه سازمانی کلت کالبیر9 با توجه به دلائل زیر:
صورت مجلس معاینه جسد وسیله اینجانب 2 نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ را اصابت گلوله به قلب اعلام کرده است 3 شکایت اولیای دم مقتول (والدین ) 4 اقاریر صریح و تکراری متهم درمراحل مختلف تحقیق در دادگاه و در محل وقوع قتل 5 کشف اسلحه آلت قتاله و پوکها و مرمی فشنگ 6 سایر دلائل وامارات موجود منعکس در پرونده بزهکاریش محرز است و استنادمتهم ووکلای مدافع مشارالیه به مواد 61و62 قانون مجازات اسلامی و92تا97 قانون تعزیرات از جهت توجه قتل در قبال دفاع از جان ومال وناموس وارد ینیست زیرا 1 عمل ارتکابی بیش از حد لازم است 2 دفاع با تجاوز و خطر متناسبی نمی باشد 3 توسیل به قوای دولتی ممکن بوده است 4 مقتول هیچگونه اسلحه سرد یا گرم جهت دفاع خود همراه نداشته است 5 متهم ازنظر نیروی بدنی و توان رزمی تفوق کامل بر مقتول داشته است واز طرفی مسلح به سلاح کشنده بوده و مسئول آموزش های رزمی به واحدهای تحت فرمانده یخود بوده است وکاملا" بر مقتول مسلط بوده است 6باتوجه به فاصله شلیک که از جهل سانتی متری بوده و مقتول بلادفاع و تیر به قلب مقتول شلیک شده و متهم می توانست به راحتی وی را ازناحیه غیرحساس دیگری مورد اصابت قرار دهد بناعلیهذا با ردمدافعات متهم و وکلای مدافع وی و احراز قتل عمدی عمل متهم انطباق دارد بامواد 204و205 و شق الف ماده 206 و مواد232265 قانون حدود و قصاص و آیه 179 سوره بقره که فرموده است ولکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب لعکم تتقون نتیجتا" به استناد مواد مرقوم در فوق و التفات به دلائل مارالذکر متهم موصوف (عباس فرزند حسین ) را به قصاص نفس محکوم می نماید که اولیای دم شخصا" یا بوسیله وکیل می توانندآنرا اجرا نمایند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اغتراض در دیوان عالی محترم کشور است 0
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی کرمان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
103
تاریخ تصویب :
1374/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :