×

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 15 فوریه 1982(26 11 60) در الجزایر به امضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 15 فوریه 1982(26 11 60) در الجزایر به امضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود

قانون-راجع-به-موافقتنامه-فرهنگی-و-هنری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-ودولت-جمهوری-دمکراتیک-خلق-الجزایر-مشتمل-بر-یک-مقدمه-و-شانزده-ماده-که-در-تاریخ-15-فوریه-1982(26-11-60)-در-الجزایر-به-امضاء-رسیده-است-تصویب-واجازه-مبادله-اسناد-آن-داده-میشود-

وکیل


شماره 92314 7/1/1362

وزارت امور خارجه
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
یاایهاالذین آمنواصبرواوصابرواورا بطواواتقواللهلعلکم تفلحون
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر با اعتقاد با ینه میراث های فرهنگی مشترک بخش مهمی از تاریخ مبارزات دو ملت را تشکیل میدهد وبااهتمامی که بنشان دادن ارزشهای تمدن اسلامی داردند ودر پروتو سیاست مخالفت آمیز خود در برابر امپیالیزم سهیونیزم و با توجه به گذشته پرافتخاری که دارندودر راه تحقق دادن به هدفهای مشترک و ارزشهای عالی که فرزندان ملت بخاطر آن در زمینه های فرهنگی ، علوم و معرفت فعالیت میکنند و با علاقه ای که به تقویت روح اسلامی و تحکیم روابط برادری بین دوکشور برادر دارند نبت به امور زیر توافق نمودند :
ماده 1 : طرفین در راه توسعه روابط فرهنگی وعلمی فیمابین اقدام نموده و در اجرای این منظور تجارب و دستاوردهای خود را درزمینه های پرروش ، علوم ، فرهنگ و هنر با یکدیگر مبادله مینایند0
ماده 2 : دو دولت در مورد احیای میراث فرهنگی اسلامی از طریق فراهم آوردن موجبات انتشار این میراث و غنی ساختن آن بوسیله ترجمه آثار جهانی و گسترش روابط بین کتابخانه هاوموزه های هنری و تاریخی و علمی موجود د ردو کشرو با یکدیگر همکاری خواهند کرد0
ماده 3 : هر یک از طرفین در حدود امکاناتی که دارد بورسهای تحصیلی دانشگاهی وموسسات آموزشی و انستیتوهای علمی را طبق آئین نامه داخلی این قبیل موسسات در اختیار طرف مقابل قرار میدهد0
ماده 4 : طرفین قرارداهای خاصی بمنظور برابری گواهینامه ها و درجات علمی صادره توسط موسسات آموزشی در دو کشورمنعقدمینمایند
ماده 5 : طرفین برای ایراد سخنرانی های آکادمیک در زمینه های مختلف با یکدیگر استادمبادله خواهندنمود0همچنین برمبنای شرایطی که بعدا" درباره آن بین دو کشور توافق خواهد شد دانشمندان ، پژوهشگران و متفکران هر یک از دوکشور به کشور طرف مقابل مسافرت خواهند کرد0
ماده 6 : طرف ایرانی در حدود امکانات خود تعدادی استاد در سطح آموزش عالی و دبیرستانی و در زمینه های تکنیکی در اختیار طرف الجزایری قرار میدهد0
ماده 7 : طرف ایرانی در حدود امکانات خودعده ای کارشناس فنی در زمینه های مختلف در اختیار طرف الجزایری قرار میدهد0
ماده 8 : طرفینامکان تاسیس انستیتوهای عالی فنی و مراکز مشترک علمی در زمینه های مورد نظر دو کشور راموردبررسی قرارخواهندداد
ماده 9 : طرفین نسبت به مبادله تالیفات ، مطبوعات ، دوره ای ،فهرست و عکس کتب خطی واسناد تاریخی وآثار ادبی که از آن چندنسخه وجود داردو همچنین مبادله اطلاعات پیرامون تالف وانتشارات و ایجاد هماهنگی در امر همکاری بین موسسات مربوط اقدام خواهندکرد0
ماده 10 : طرفین فعالیتهای سمعی وبصری در امور فرهنگی ، علمی و آموزشی را بین خودمبادله میکنندوهمکاری بین موسسات وابسته به رادیو، تلویزیون ، مطبوعات ، خبرگزاریها، سینماوموسسات هنری دردو کشور را تشویق خواهند کرد0
ماده 11 : طرفین در امر برگزاری نمایشگاههای دوره ای و فستیوال و دعوت از هنرمندان و گروههای وابسته به تئاتر و هنر و موسیقی در هر یک از دو کشور بطور متقابل همکای خواهند کرد0
ماده 12 : طرفین ایجاد وتوسعه وهمکاریهای ورزشی بین دو کشور و سمافرتهای متبادل بین سازمانهای اجتماعی و سازمانهای مختلف جوانان را تشویق مینمایند0
ماده 13 : طرفین نسبت به برقراری و توسعه تماسهای مستقیم بین کمیته های ملی فرهنگ وعلوم ((یونسکو)) در دو کشور و افزایش همکاری و هماهنگی فیمابین در سازمانهای بین المللی اقدام خواهند نمود0
ماده 14 : طرفین توافق مینمایند که برنامه های اجرائی ناظر به جزئیات مربوط به مواداین موافقتنامه را طرح ریزی کنندبطوریکه هر دو سال یکبار تجدید شود0 این برنامه ها توسط یک کمیسیون فرهنگی مشترک طرح ریزی خواهد شد0
ماده 15 : این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجرااست وچنانچه یکی از دو طرف کتبا" و شش ماه قبل ازانقضای هرمدت خواستار اصلاح یاالغای آن نشود، موافقتنامه خودبخود برای همان مدت تجدیدخواهد شد0
ماده 16 : این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب طبق تشریفات معموله در هر یک از دو کشور لازم الاجراخواهد شد0
بتاریخ 21 ربیع الثانی 1402 هجری برابر با15فوریه 1982 میلادی در الجزایر تحریر گردید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک مدقمه و شانزده ماده و پیشنهادات اصلاحی آقایان نمایندگان در جلسه روز دوشنبه دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شوای اسلامی تصویب و درتاریخ 10/12/61 بتائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی


پیشنهادات آقایان نمایندگان راجع به لایحه موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر که بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
1 : در عنوان ماده واحده و عنوان مدقمه کلمه ((وقتی ) اضافه و بصورت زیر اصلاح شد :
لایحه راجع به ((موافقتنامه فرهنگی وهنری وفنی بین دولت فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر))
2 : درمتن ماده واحده کلمه ((وفنی ))اضافه گردیدو((شانزده ماده )) به ((نوزده ماده )) تبدیل و با تقدم تایخ هجری شمسی بر تاریخ میلادی بصورت زیر اصلاح شد :
ماده واحده : موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه ونوزده ماده که در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه 60برابربا15 فوریه 1982 در الجزایر به امضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود0
3 : ماده 7 بصورت زیر الاح شد :
ماده 7 : طرفین در حدود امانات خود عده ای کارشناس فنی درزمینه های مختلف در اختیار یکدیگر قرار میدهند0
4 : ماده 9 بصورت زیر اصلاح شد :
ماده 9 : طرفین نسبت به مبادله تالیفات ، مطبوعات دوره ای ،فهرست و عکس کتب خطی و اسناد تاریخی و همچنین تبادل آثارادبی که دارای نسخه های متعددی باشد و همچنین مبادله اطلاعات پیرامون تالیف و انتشارات وایجاد هماهنگی در امر همکاری بین موسسات مربوط اقدام خواهندکرد0
5 : ماده 10 : بصورت زیر اصلاح شد :
ماده 10 : طرفین با تراضی یکدیگر نتیجه فعالیتهای سمعی وبصری در امور فرهنگی ، علمی و آموزشی را بین خودمبادله میکنندوهمکاری بین موسسات وابسته به رادیو، تلویزیون ، مطبوعات ، خبرگزاریها، سیما و موسسات هنری در دوکشور را تشویق خواهند کرد0
6 : ماده 11 بصورت زیراصلاح شد :
ماده 11 : طرفین در امر برگزاری نمایشگاههای دوره ای و فستیوال ودعوت از هنرمندان و گروههای هنری در هر یک از دو کشور بطور متقابل همکاری خواهند کرد0
7 : ماده 13 بصورت زیر اصلاح شد :
ماده 13 : طرفین نسبت به برقراری و توسعه تماسهای مستقیم بین کمیته های ملی سازمان ملی فرهنگی ، علمی وتربیتی ملل متحد(یونسکو) در دوکشورو افرایش همکای وهماهنگی فمیابین درسازمانهای بین المللی اقدام خواهند نمود0
8 : ماده 15بصورت زیر اصلاح شد :
ماده 15 : این موافقتنامه بمدت پنج سال لازم الاجرا است و چنانچه یکی از دو طرف کتبا" و شش ماه قبل از انقضاء مدت خواستاراصلاح یا الغای آننشود، موافقتنامه خودبخود برای همان مدت تجدیدخواهدشد
9 : ماده 16بصورت زیر اصلاح شد :
ماده 16 : این موافقتنامه از تاریخ مبادله مصوب طبق تشریفات معمومله در هر یک از دو کشور لازم الاجراء خواهد بود0
10 : تاریخ تحریر قرارداد بصورت زیر اصلاح شد :
بتاریخ بیست وششم بهمن ماه 1360 برابر با21 ربیع الثانی 1402 هجری مطابق با15 فوریه 1982 میلادی در الجزایر تحریر گردید0
11 : سه ماده بعنوان مواد11،16و18 بشرح زیر اضافه گردیدوشماره مواد اصلاح میگردد0
ماده 11 : طرفین متعاهدین با تاسیس خانه های فرهنگی وکرسی زبان طرف دیگر در کشورخود موافقت نموده و تسهیلات ممکنه را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد0
ماده 16 : هر کی از طرفین متعاهدین بانظارت طرف دیگر کوشش خواهند نمود تا در برنامه های موسسات آموزشی خود کلیاتی درباره شناسائی بیشتر طرف دیگر درج نماید0
ماده 18 : رعایت حدود اسلامی در تام مواد این موافقتنامه ضرورت دارد0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11106

تاریخ تصویب : 1361/12/02

تاریخ ابلاغ : 1362/01/25

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.