×

قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن ازمحل حقوق ودریافتی های بدهکاران

قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن ازمحل حقوق ودریافتی های بدهکاران

قانون-اجازه-کسر-اقساط-معوقه-واستیفای-مطالبات-بانک-مسکن-ازمحل-حقوق-ودریافتی-های-بدهکاران

وکیلروزنامه رسمی شماره 25/1/1362
شماره 86220 7/1/1362
بانک مسکن

ماده واحده : به بانک مسکن اجازه داده میوشد بمنظور استیفای مطالبات خود و ووصل اقساط معوقه بابت وامهائی که مستقیما" یابه قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی به کارمندان ومستخدمین دولت وسازمانها و شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است پرداخت نموده یا مینماید، در صورت عدم اجرای تعهدات وپرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روزه و عدم مراجعه بدهکارو پرداخت بدهی بنحوی که بانک مقرر میکند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار، ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور بحساب بان مسکن میباشند مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد0
تبصره 1 : سازمان بازنشستگی کشور ونیز کلیه سازمانها و موسسات که به مستخدمین وکارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق باز نشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت مینمایند مشمول احکام این قانون میباشند0
تبصره 2 : مطالبات فوق شامل اصل وکارمزد وام خواهد بود0
تبصره 3 : در مورد شهرداریها وشرکتهای خصوصی وموسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میبتواند، بطریق فوق عمل نماید ودر صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روزدوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزارو سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/61 بتائیدشورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1361/12/16

تاریخ ابلاغ : 1362/01/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.