×

متهم به رجم محکوم گردیده و رای ابرام شده است

متهم به رجم محکوم گردیده و رای ابرام شده است

متهم-به-رجم-محکوم-گردیده-و-رای-ابرام-شده-است

وکیل


شماره کلاسه : 4/6/3312
تاریخ رسیدگی :31/1/70
شماره رای :41/4
تجدیدنظرخواهی :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 15480481/10/69 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس ،... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بانو (الف )26 ساله و آقای (ب )31 ساله به اتهام فوادی تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست مورخه 21/7/69پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته با این توضیح که قبلا" علیه خانم (ج ) به اتهام زنای محصنه با(د)وشخص اخیرالذکر به اتهام زنای محصن با (ج ) کیفرخواست مورخه 4/4/68 صادر شده که ضمیمه پرونده می باشد دادگاه کیفری یک ... بشرح صورتمجلس 9/10/69 از(ج ) و(د) همچنین از خانم (الف ) و شوهر او(ب ) تحقیق به عمل آمده مدافعات وکیل (د) مبنی بر بی اطلاعی موکل از شوهر داشتن (ج ) استماع کرده با اخذ آخرین دفاع (ج ) خود را پشیمان می داند می گوید توبه کرده شوهرش در... نبوده (د)می گوید نمی دانستم این زن شوهر دارد0خانم (الف ) می گوید نمی دانسته این زن شوهر دارد (ب ) می گوید گناه خودم را قبول دارم دادگاه با ملاحظه نظریه کتبی آقای قاضی مشاور بر مجرمیت هر چهارنفردادگاه با شرح مختصر از جریان واقعه با احراز جرائم متهمین دائر بر اتهام (ج ) به زنای غیر محصنه به لحاظ غیبت شوهر و انطباق عمل او با مواد 8281 تبصره ذیل آن و ماده 102 قانون حدود قصاص به تحمل یکصد ضربه تازیانه ، آقای (د) را بر طبق ماده 100 به قصاص رجم ، دو نفر متهم ردیگر را به استناد مواد168166165 و تبصره ذیل آن اولی را به تحمل 75 ضربه تازیانه و ششماه تعبدی و دومی را به تحمل 75 تازیانه محکوم کرده است دو نفر از محکوم علیهم باسامی ب و الف طی نامه مورخه 7/12/69 به محکومیت خود اعتراض کرده خود را گناهکار نمی دانند تقاضای تجدیدنظر کرده اند دادگاه به تاریخ 8/12/69 در عقیده خود باقیمانده پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیاردیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض تایید دادنامه نسبت به نامبردگان دارد مشاوره نموده چنین رای می دهند0
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله اظهارات و تحقیقات انجام شده از متهمین و مفاد حکم صادره و نظر به اینکه از جانب معترضان (بانو(الف ) و آقای (ب <) ایراد و اشکال موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته بعمل نیامده و به نظر نمی رسدلذادادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

120

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 41

تاریخ تصویب : 1370/01/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.