×

صرف ادعای اکراه در صورتیکه یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است

صرف ادعای اکراه در صورتیکه یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است

صرف-ادعای-اکراه-در-صورتیکه-یقین-بر-خلاف-آن-نباشد-موجب-سقوط-حد-است

وکیل


کلاسه پرونده : 13/23804
تاریخ رسیدگی : 22/6/71
شماره دادنامه : 351/2
فرجامخواه :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 18399/4/71 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور0
هیئت شعبه : آقایان ...مستشار و ...عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 22206/2/71 دادسرای عمومی ...آقای (الف )19 ساله به اتهام تجاوز به عنف (زنادردبر) نسبت به دوشیزه ... 9ساله تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به گزارش پیوستی و شکایت شکات وگواهی پزشکی واقرار صریح متهم بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است ... و متهم در تحقیقات دادسرا می گوید چون دختره به من فحاشی کرده بود او را دیدم گفتم چرا به من فحش می دادید باز فحش داد و من دو لجگد به او زدم و به باغ کشاندم و دختر به من گفت مرا نکش گفتم نمی کشم و هرکاری می خواهی بکن و پیراهنش را بالا زد و من شوالرش را گفت مرانکش گفتم نمی کشم وهرکاری که می خواهی بکن و پیراهنش را بالازد و من شلوارش را درآوردم و کاری که نباید می کردم انجام دادم و من از صحرابه خانه رفتم و چون ازبرادرم می ترسیدم فرار کردم ... قبول دارم هرکاری می خواهید بکنید من گناهکارم و محنی علیها گفت است مرا به باغ برد و در باغ شلوارش را در آورد و کار بد با من کرد و رفت و من هم به خانه رفتم ، و متهم در جلسه دادگاه پس ازقبول اتهام انتسابی و یا اقرار به ارتکاب زنا در دبر(یادرقبل ) نسبت به مجنی علیها و بیش از چهار بار اقرار در مورد رضایت و عدم رضایت مجنی علیها می گوید درست است که بچه را به باغ بردم ولی من که بوی گفتم روی زمین بخواب دراز بکش او قبلو نمودو روی زمین دراز کشید خودش شلوارش را پائین کشید و بعد می گوید قبول دارم و از جلو نزدیکی کرده ام و وکیل مدافع متهم در جلسه دادگاه مطرح می کند که مساله عنف منتفی است و دلیلی بر این امر در پرونده حاضر وجود ندارد و بهرحال شعبه 8 دادگاه یک ... پس از رسیدگی صادره درباره (ب ) حاکی است که نامبرده از نظر پرده بکارت سالم بوده ولکن ازناحیه دبر مودر تجاوز قرار گرفته و دخول شده توجها" به اقاریر صریح و مقرون به دلیل در تحققات قبل یو همچنین با توجه به چهار بار اقرار صریح و کامل شخص متهم در جلسه دادگاه با قصد و اختیاربره انتسابی ثابت و محرز می باشد0 مستندا" به بند دال ماده 82وماده 68 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام (قتل ) متهم الف صادر و اعلام می گردد و پس از ابلاغ رای دادگاه وکیل مشارالیه طی لایحه ای نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه آنرانپدیرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیاردیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 18399/4/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی هرچند در وقوع عمل زنا وسیله متهم موصوف جای تردید نیست و قرائن موجود در پرونده انضمام اقاریر صریح و درحد نصاب متهم خلاصه در جلسه دادگاه اصل ارتکاب زنا را مسلم می سازد لیک از حیث ادعای اکراه که توسط ولی مجنی علیها و کیفرخواست و دادنامه دادگاه مطرح گردیده جای تامل است زیرا برخلاف عکس مساله که صرف ادعای اکراه در صورتیکه یقین برخلاف آن نباشد موجب سقوط حد است (ماده 68قانون مورد استناد) در خصوص اجرای حد مکره بکسره راء باید دلیل کافی بر ثبوت آن وجود داشته باشد یعنی همانگونه که اصل زنا باید برق شرعی قانونی معهوده ثابت گردد والا حدجاری نمی شود تحقق اکراه نیز باید از همان طرق احراز گردد و درمانحن فیه مهم اقرار به اکراه دارد و نه شهودی شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن می تواند باشد و با وجودشبهه حد ساقط می شود و باین ترتیب حد تجاوز بعنف در خصوص متهم موصوف فاقد دلیل اثباتی است و با نقص رای مورد اعتراض پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض همان محل یا محل مجاور در صورت عدم وجود همعرض در محل ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *
120

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 351

تاریخ تصویب : 1371/06/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.