جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 34914 13/6/1361

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده واحده - تعداد120 نفر از فارغ التحصیلان پزشکی که دارای شرایط تعیین شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند،میتوانند قبل از انجام خدمت ربازی وخدمات قانونی دیگر،برای طی دور تخصصی وارد دانشکده های پزشکی کشور گردند0
2- تعداد50 نف راز بانوان فارغ التحصیل پزشکی که دارای شرایط تعیین شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستندد میتوانند قبل از انجام خدمت خارج از مرکز، برای طی دوره تخصصی در رشته زنان و مامائی وارد مراکز آموزش پزشکی کشور گردند0
تبصره - این اجازه فقط برای یکبار اعتبار دارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به توصیب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10953
تاریخ تصویب :
1361/06/02
تاریخ ابلاغ :
1361/07/11
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :