×

راههای ثبوت زنا در دادگاه

راههای ثبوت زنا در دادگاه

راههای-ثبوت-زنا-در-دادگاه

وکیل

شماره کلاسه : 22/12/2681
تاریخ رسیدگی : 29/4/71
شماره دادنامه : 252/12
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات اوراق پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقای (الف )46 ساله بزنای بعنف با خانم (ب ) و اتهام خانم (ج )21 ساله بزنای غیرمحصنه رسیدگی کرده با توجه باقرار صریح خانم (ج ) و گواهی پزشکی و سایر قرائن و امارات مطروحه و نسبت به متهم آقای (الف ) با توجه به شکایت شاکیه اظهارات صادقانه مشارالیها و گواهی پزشک و اظهارات خانم (د) و اظهارات مادر شاکیه اظهارات آقای (ض ) و اظهارات آقای (ع ) و صدور چک بنام شاکیه به وسیله متهم و گزارش مامورین و مکالمات تلفنی متهم اتهام انتسابی به متهمان مذکور را محرز دانسته و باستناد بند (د) ماده 99 قانون حدود و قصاص در مورد متهم ردیف یک (الف ) و به استناد ماده 102 قانون حدود و قصاص نسبت به متهمه خانم (ج ) درخواست تعیین کیفر برای آنان نموده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه 148 محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده دادگاه مذکور پس از رسیدگی واستماع شکایت شاکیه و وکیل مشارالهیا و مدافعات متهمان بشرح دادنامه شماره 17515/12/70 و با عنایت به دلائل احصائی دادنامه تجدیدنر خواسته مرقوم داشته است که از دلائل و قرائن یاد شده علم بر وقوع تجاوز بعنف از ناحیه متهم نسبت به شاکیه حاصل است و با انطباق مورد با بند د از ماده 99 قانون حدود و ماده 82 قانون مجازات اسلامی مهتم را به قتل نفس (اعدام ) محکوم نموده است و نیز دادگاه درمورد اتهام متهمه دیگر خانم (ج ) به زنای غیر محصنه با توجه بعدم اقرار وی بارتکاب زنا با متهم و عدم شکایت وی از متهم و انکار ارتباط با وی و اینکه ارتباط با مرداجنبی در کشور اطریش را نیز نامشروع نبوده و با اطلاع برادرش و تلقین شهدتین به آن مرد و اجرای صیغه و پس به لفظ غیر عربی آنهم 99 ساله با مراسم عقد دائم اقدام یافته دادگاه در این صخوص جرمی را محرز ندانسته متهمه را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است 0 پس از ابلاغ حکم محکوم علیه و وکیل وی آقای ... به رای صادره اعتراض کرده است که مشروح لایحه اعتراضی به هنگام شور قرائت خواهد شددر تاریخ 25/12/70 دادگاه باعتراض محکوم علیه و وکیل وی رسیدگی کرده و آنرا وارد ندانسته و با بقاء در حکم پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رای مقتضی دادنامه شماره ...0 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با عنایت به مواد68و74 قانون مجازات اسالامی راههای ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از:
1 چهار بار اقرار بزنا در دادگاه 2 شهادت چهار مرد عادل و یا شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل توجها" به محتویات پرونده در مانحن فیه نه اقراری به زنا از متهم در دادگاه اظهار و ثبت شده است و نه کسی بزنا شهادت داده است از رائن و اماره ظنیه نیز احراز اتهام نمی شود بناء علیهذا ایراد واعتارض محکوم علیه و وکیل وی به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم منقوض و یا دادگاه همعرض نزدیک ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *
120

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 252

تاریخ تصویب : 1371/04/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.