×

موضوع در حد رابطه نامشروع قابل احراز است

موضوع در حد رابطه نامشروع قابل احراز است

موضوع-در-حد-رابطه-نامشروع-قابل-احراز-است

وکیل

کلاسه پرونده :4/16/3241
تاریخ رسیدگی : 25/1/70 شماره رای : 30/4
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 171047/9/1369 صادره از شعبه 26 دادگاه کیفری
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقای رئیس ، مستشار

خلاصه جریان پرونده :
1 طبق کیفرخواست شماره 4263/6/1369دادسرای عمومی ...آقای (الف ) 35 ساله اهل افغانستان معیل متهم شده است به ارتکاب عمل زنای محصنه با خانم (ب )... خانم ب 26 ساله خانه دار بدون شوهرهم متهم شده به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه با الف دادسرا باستناد گزارش مامورین کمیته وا قاریر صریح و مقرون به صحت متهمان در مراحل مختلف و تولد نوزادناشی از جماع متهمان و سایر قرائن و امارات بزهکاری آنان را محرز دانسته و باستناد مواد100و102 قانون حدود وقصاص درخواست مجازات آ;ها را از دادگاه کیفری یک ...کرده است 0
2 شعبه 26 دادگاه کیفری یک ... طبق مقررات به موضوع رسیدگی کرده و بزهکاری الف را در حد رابطه نامشروع مشمول ماده 101قانون تعزیرات خانم (ب ) را در حد و ماده 85 قانون حدود و قصاص احراز کرده و اولی را به 99 ضربه شلاق ودومی را به 74 ضربه شلاق محکوم کرده است 0
پدر خانم (ب ) به حکم اعتراض کرده ودرخواست اعدام (الف ) را کرده است دادگاه اعتراض را موجه ندیده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده است 0 لایحه ای نیز از خانم ب به دیوانعالی کشور واصل شده که پیوست پرونده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض و دادنامه شماره 171047/9/1369 تجدیدنظر خ واسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
موضوع حق الله است و صرفنظر از اینکه پدر مجنی علیهانمی تواند شاکی محسوب شود اصولا" با توجه به ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شعب دیوانعالی کشور و محکومیت متهم اعتراض تجدید نظرخواه مردود است 0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 30

تاریخ تصویب : 1370/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.