×

اصل برائت است مگر جرم با دلیل ثابت شود

اصل برائت است مگر جرم با دلیل ثابت شود

اصل-برائت-است-مگر-جرم-با-دلیل-ثابت-شود کلاسه پرونده : 16/3435
تاریخ رسیدگی : 29/8/1371
شماره دادنامه : 458/16
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف )33 ساله به اتهام زنای محصنه با دختر14 ساله به عنف تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 312575/12/69 درخواست درخواست تعیین کیفر نموده است شعبه 12 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 22159/3/70 بشرح زیر انشاء رای می نماید:
بسمه تعالی
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای (الف )33 ساله کشاورز اهل و ساکن روستای ... دارای مذهب اسلامی و تابعیت ایران فاقدپیشینه محکومیت کیفری دارای عیال واولاددرکیفرخواست شماره 212575/12/69 صادره از دادسرای ... با توجه به اینکه به موجب مواد85و91 قانون حدود زنا با چهار بار اقرار در چهار جلسه و با بینت شرعیه مقرره ثابت می شود و اقرار در غیردادگاه به موجب مرقومه ش /219189/9/1369 ریاست محترم قوه قضائیه حجت نیست به ویژه اقرا مبسوق به انکارو باظن قوی در اثر... و فشار و به موجب اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل در هر کس برائت است مگر آنکه جرم وی با دلیل ثابت شود و با عنایت به اینکه متهم در دادگاه بزه انتسابی را انکارو در مواجهه با مجنی علیها آنچه را که او نسبت می داد تکذیب می نمود حکم به برائت متهم از بزه انتسابی می شود و باید فورا" از زندان آزاد شود و پس از ابلاغ رای شاکیه دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایاشن بشرح نظریه مورخ 9/4/70 بعقیده خود باقی مانده وپرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن اعتراضات تجدیدنظرخواه تکرار مطالب گذشته است که نوعا" ماهوی و خدشه بر نظر و استباط دادگاه می باشد و در ای مرحله در مقام نمی باشد و با مراجعه به پرونده امر و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد وا شکال بر رای صادره وارد نیست لذا درخواست متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 458

تاریخ تصویب : 1371/08/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.