×

اقرار معتبر شرعی اقرارعندالحاکم است

اقرار معتبر شرعی اقرارعندالحاکم است

اقرار-معتبر-شرعی-اقرارعندالحاکم-است دادنامه : 1379
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
تاریخ رسیدگی : 27/3/72
هیئت شعبه : آقایان رئیس ... عضو معاون ...
شماره فرجامی : کلاسه پرونده 27/16/4061 فرجامخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 1132 4/12/71 صادره از شعبه 134
دادگاه کیفری یک ...
خلاصه جریان پرونده : بسمه تعالی آقای الف 27 ساله نقاش ساختمان اهل ساکن ... متهم است به زنای به عنف و اکراه با خام ب بدین شرح که متهم در صحفات گفته : شش هفت ماه است با مجنی علیها تماس پیداکرده وگاهی برای ... معاشقه به بیرون می رفتیم ووقتی مادر وی گفت فردا همه به باغ می رویم دختر با صدای بلند گفت من به باغ نمی آیم امتحان دارم ،من شنیدم ایشان فردا درخانه تنهاست فردا ساعت 14 زنگ زدم گفت تنها هستم به آنجا رفتم شروع کردیم به عشق بازی و با او زنا کردم و خودش راضی بود و دخول کامل شد0ولی بعدا" بزه انتسابی را منکر شده و مجنی علیها گفته : مرا در اطاق انداخت ودرب رابست ورختخواب را روی من می ریخت و دستش را گذاشت روی خرخره من که اگرن گذاشتی می کشمت ومن فریاد می زدم ومقاومت می کردم که بادست به من حمله ور شد و شورت مرا پاره کرد و تهدید می کرد که می کشمت و با مشت به چشم من زد و با تلاش زیاد مشغول شد و پرده بکارت مرا پاره کرد و شاهد عینی که متهم رد دستگیر کرده در صفحات 3 و22 شاکی دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 30441/2/71 تقاضای تعیین کیفر کرده ودادگاه کیفری یک ... شعبه 143 طی دادنامه شماره 30441/2/71
تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 143 طی
دادنامه شماره 41132/12/71 با توجه به محتویات پرونده واظهارات
متهم و مجنی علیها و گواهیهای پزشکی واحراز بزه انتسابی متهم را
به اعدام محکوم نمده که مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و
دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به
شعبه 27 دیوانعالی کشور ارسال گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش
آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان
عالی کشور اجمالا" مبنی بر محرز بودن بزه انتسابی به علم دادنامه
شماره :41132/12/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند: بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده اینکه دادگاه محترم
اصل زنا را با قرار محکوم علیه (الف ) ثابت دانسته ( در دادنامه
اعلام داشته نظر به اینکه متهم به وقوع زنا صراحتا" در تمام
مراحل اقرار کرده ) با اینکه متهم یاد شده در جلسات دادگاه
(برگهای 45و46و57) اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیرعنف نداشته
و بکلی منکر بوده است و روشن وواضح است که اقرار عندالحاکم
معتبر است بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد اگر چه متهم
نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا)مکرراعتراف
و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قرائن و
شواهد زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است و
بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده از
این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد ضمن اینکه حسب گواهیهای پزشکی موجود صدمات بدنی در شاکیه مجنی علیها و آثار ضرب و جرح و ازاله بکارت وجود داشته که دادگاهها نسبت به دیه و ارش آنها و مهرالمثل رای صادر نکرده از این لحاظ هم دادری ناقض به نظر می رسد پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظراعاده می گردد0 مرجع : کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین نشرهستان ، چاپ اول 1378

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4061

تاریخ تصویب : 1372/03/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.