×

متهم به گناه خود کمتر از حد نصاب اقرارکرده باشد

متهم به گناه خود کمتر از حد نصاب اقرارکرده باشد

متهم-به-گناه-خود-کمتر-از-حد-نصاب-اقرارکرده-باشد

وکیل


تجدیدنظر : 16/4/3447
تاریخ رسیدگی : 19/6/70
شماره رای : 418/4
تجدیدنظرخواه : تجدیدنظرخوانده : دادسرای عمومی تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 24452/4/1370 صادره از شعبه 8
دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : ... رئیس و... مستشار
خلاصه جریان پرونده : طبق کیفرخواست صادره مورخه 14/9/1369 داسدرای عمومی ... آقای (الف ) 21 ساله دارای عیال متهم شده است به ارتکاب زنای محصن با (ب )0 2 خاهم (ب )18 ساله دارای شوهر... متهم شده است به ارتکاب به زنای غیرمحصنه با الف 0 دادسرا باستناد ماده 100 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از دادگاه کیفری یک ... درباره متهم ردیف اول درخواست تعیین کیفر نموده است (متهم ردیف دوم مطرح نیست ) در تاریخ 11/8/1369 الف به کمیته اسلامی شکایت کرده است که زنی بنام (ب ) قربانی مدعی است که من از شما آبستن می باشم ... ولی خدا گواه است ورسولش روحم از این جریان خبر ندارد ولی پدر و عموزاده هایش اظهارمی دارند که حتما" شما را خواهیم کشت 0 خانم (ب ) هم به کمیته شکایت می نماید که از شخصی بنام الف حامله هستم قبلا" همسر(ج )بودم که نتوانستم در زندگی سازش نمائیم مرا در نزد(د) تعلیق نموده مبلغ هشتاد هزار تومان آقای الف قرار گذاشتند که با خانواده پدرم و شوهرم سازش نمایند0 نتیجه آزمایش حاملگی از خانم (ب ) مثبت بوده ... آقای (الف ) در کمیته توضیح داده شخصی از... به خانه پدر (ب ) آمده بود تا
معامله زن به زن کند بدین صورت که (ب ) را به آن شخص ... بدهند
آن شخص هم مادرش را به پدر (ب ) بدهد آن شخص از (ب ) مشکوک شده جهت آزمایش به بهداشت می رود معلوم می شود حامله است 0 وی از اتهام خود تکذیب کرده است و گفته ما با یکدیگر همسایه دیوار به دیوار بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم ... به وی گفته شده پدر (ب ) اظهار می دارد شما مبلغ هشتاد هزار تومان حاضر بودید به شوهر قبلی (ب ) بدهید و با آن زن ازدواج کنید وی پاسخ داد...0 (بلی خانواد ما می خواستند آن مبلغ را پرداخت راپرداخت کنند...
چون طایفه آنها به خانواده ما حمله کرده بودند و می خواستند مرا بکشند و پدر(ب <و این پشنهاد را به ما کرد که ما آن مبلغ را به شوهر قبلی وی بپردازیم 0 پدر متهمه در دادسرا توضیح داده که (د) گفت تو چرا دخترت (ب ) به ... می دهی بیا دخترت را به برادرزاده ام (الف ) بده تادر عوض مانیز دختری به تو بدهیم چون دخترت از برادرزاده ام (الف ) حامله می باشد0 من باور نکردم از دخترم پرسیدم ... و تهدیدش کردم
اعتراف کرد که با همسایه مان (الف ) از مدتی قبل رابطه داشته و
از وی حامله می ،باشد قرار شد دختر را به عقد(الف ) دربیاوریم
دخترم زن (ج ) بوده چهار سال قبل (ج ) وی را به رسم کردها به
مبلغ 8...0 تومان یک طلاقه کرده قرار شد هر وقت دخترم پول را
داد از نظر شرعی آزاد و مطله شود0 آقای (د) مبلغ فوق را به
آقایان ...1و ...2 داد تا آن را برای (ج ) ببرند او قبول
نکرده زیادی خواسته بودالف وقتی دید ج زیادی می خواهدانکار کرد...
الف در جلو منزل در حضور همسایگان مراتب تجاوز به دخترم را قبول
کرد حتی به همراه عمویش (عموی الف ) و همسر وی و دخترم (ب ) رابه منزل امام جمعه برده برای عقد... بعد دخترم را به منزل ... عضو
شورای روحانیت ... بردند تا مقدمات عقد را فراهم کنند0 (ب <و نیز جریان تجاوز الف را تشریح کرده و گفته (حدود سه سال است در منزل پدرم هستم الف وقت و بیوقت مزاحم من می شد0پدرم به ... رفته بود من با دو برادر 6 7 ساله ام در منزل بودم الف شب وارد منزل شد باتوسل به زور مرا از پیش برادرانم که خوابیده بودند به طویله برد و به من تجاوز کرد...) بار دیگر الف درغیاب
پدرم حوالی ساعت 10 شب وارد خانه شد باز مرا با زور به طویله برد
و بزور مورد تجاوز قرار داد... از وی حامله هستم 0 در دادسرا هم از (الف ) تحقیق شده وی اتهام را تکذیب کرده
است و در مورد اظهارات پدر(ب ) و پشنهاد پرداخت هشتاد هزار
تومان به شوهر (ب ) گفته (بنده مراتب زنا را اول قبول نکرده
آن را رد نموده ام ، عمویم برای دفع شر می خواست مبلغی را به شوهر
(ب ) بدهد تا قضیه را فیصله دهند بنده پولی را پیشنهاد نکرده و
نداده ام ...) از شوهر (ب ) تحقیق شده وی گفته (من درخانه نبودم
بچه هایم جریان حامله بودن ... را به بنده اطلاع دادند... بچه ها
گفتند ...1 و ...2 پول آوردند در مورد طلاق ایشان ... من متهمه
راتعلیق نمودم نه طلاق سه سال قبل که او را تعلیق نمودم اصلا" با
او و خانواده اش اختلاف داشته صحبت ننموده ام ... (پ ) (ص 23) و (س ) از اهالی محل به سوءشهرت (ب ) اعلام
اطلاع کرده اند... از امام جمعه ... تحقیق شده وی گفته (تا اینکه
با میانجیگری مردم روستا و ریش سفیدان باعث شد که متهم قبول
ارتکاب جنایت بنماید و حاضر شد به قول خودش ، به عنوان دفع الشر
هشتاد هزار تومان به شوهر قبلی ب پرداخت بنماید پول را آورد در
حضور چند تن از مردم روستا از جمله بنده و ...2...1 و ...03
از جیب ... بیرون آورده توسط دو نفر حواله خانه همسر قبلی (ب )
نمودیم ولی نامبرده در خانه نبود... بعد که به خانه آمده بود
قبول نکرده ... یادآوری می شود که شخص متهم در جلسه نبودعموودیگر
وابستگانش به وکالت از از طرف آنها صحبت می کردند... دختر از
خانه متهم همراه زن عمویش بخانه ما آمده بود... علت اختلاف و به
توافق نرسیدن آنها (هردوطرف ) این بود که اقوام دختر هم ادعای
مهریه دختر و هم ادعای بازگشت حیثیت خود می کردند ولی طرف دیگر
فقط حاضر بود مهریه زن را بدهد از... عضو شورای روحانیت ... هم
تحقیق شده وی گفته من از (الف ) پرسیدم که از الف پرسیده ای که
اینها ((ب ) وغیره ) راست می گویند یا نه وی گفت الف هزار باربه
خدا و قرآن سوگند خورده که آنها دروغ می گویند0 گفت سه بار به
خانه ما حمله کرده اند... دختر همراه پدرش آقای ... بخانه اینجانب
آپد خیلی گریست که در میان ما صلح بپا کن من به محل رفتم وی
گفت دو تا دختر بمن (ج ) باید بدهند... پرونده پس از صدور کیفرخواست در شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
با حضور وکیل (الف ) رسیدگی شده (ب ) اظهارات قبلی خود را
تکرار و تایید کرده ولی الف اتهام خود را تکذیب نموده چون بچه
(ب ) به دنیا آمده دادگاه نظر پزشکی قانونی استان ...رادر مورد
انتساب طفل به الف از لحاظ ابوت خواسته پاسح واصله به شماره 823
24/2/1370 حاکی است (با ارسال نتیجه آزمایش خونی سه نفر ابوت
آقای الف نسبت به طفل رد می شود...) دادگاه بااخذ نظر مشاور پس
از استماع مدافعات متهم و وکیل وی مبادرت به صدور رای کرده به
موجب آن (ب ) را به تحمل 100 ضربه شلاق بعنوان زنای غیرمحصنه و
الف را باستناد ماده 85 قانون (حدود وقصاص ) و بادرنظر گرفتن ماده
11 قانون راجع به مجازات اسلامی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم
کرده است 0 خانم ... به رای صادره تسلیم شده ولی الف اعتراض کرده است
دادگاه اعتراض را موجه ندیده و پرونده رابدیوانعالی کشورفرستاده
که به این شعبه ارجاع شده است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00
عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی
کشور اجمالا" مبنی بر با توجه به جامع اوراق پرونده موردازموارد
مشمول ماده 8 قانون حدود و قصاص به نظر نمی رسد زیرا متهم در
دادگاه اقراری حتی کمتر از 4 بار هم نکرده است دلیل و بینه ای
هم علیه وی مبنی بر ارتکاب زنا وجود ندارد اظهارات بانو... نیز
علیه وی موثر نیست نتیجه آزمایش نیزدرمجموع و به تنهایی نمی تواند
دلیل بر ارتکاب زنا از طرف تجدیدنظرخواه گردد علیهذا نظر به
مراتب فوق عقیده بر قبول اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
و تجدیدرسیدگی در این قسمت دارم 0 و دادنامه شماره 24452/4/1370
تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: اعتراض محکوم علیه به حکم صادره وارد است زیرا نه بینه ای علیه
وی وجود دارد و نه اقراری کرده است ماده 85 قانون حدود و قصاص و
مقررات آن مربوط به مواردی است که در دادگاه متهم به گناه خود
کمتر از حد نصاب رجم اقرار کرده باشد لذا باستنادماده 10 قانون
تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاه و... حکم تجدیدنظرخواسته نسبت
به ... نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری
یک مربوط ارجاع می شود0
مرجع : کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین نشرهستان ، چاپ اول 1378

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 418

تاریخ تصویب : 1370/06/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.