جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 22/24075
تاریخ رسیدگی : 21/2/72
شماره دادنامه : 89/2
فرجامخواه : تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 711057 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار
خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 121750/11/71 دادسرای
عمومی 1... آقای (الف )34 ساله به اتهام زنای محصن 2 خانم (ب )
17 ساله به اهتام تمکین به زنای غیرمحصنه تحت تعقیب قرارگرفته اند
و توجها" به اقرار و اعتراف متهمین و گزاش مرجع انتظامی بزه
انتسابی را محرز اعلام و طبق مواد63و83و88 قانون مجازات اسلامی
درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و دادگاه کیفری یک استان ...
باجری تشریفات قانونی بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 711057
مفادا" چنین رای داده است در خصوص اتهام 1 آقای (الف ) دایر
به زنای محصن 0 1 خانم (ب ) دایر به زنای غیرمحصنه دادگاه نظر
به محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات انجام شده وسیله ستادمبارزه
با مفاسد اجتماعی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح و روشن
متهمه درکلیه مراحل تحقیق و سابقه خواستگاری و مخالفت برادر
متهمه که زمینه ساز بزه انتسابی بوده است و اظهارات متهم نزد
شاهد عینی بر اینکه متهمه به درد کسی غیر از من نمی خورد و رفت و
آمد بیش از حد و خوابیدن وی در منزل متهمه با اقرار صریح متهم
نسبت به آن و در تحقیقات اولهی و دفاعیات عیرموجه وی در جلسه
دادگاه بزه انتسابی به آنان محرز ومسلم است و مستندا" به مواد
83و88و105 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به
رجم بعنوان حد زنای محصن ومحکومیت متهمه به تحمل یکصدضربه تازیانه
بعنوان حد زنای غیر محصنه صادر و اعلام می گردد0 و پس ابز ابلاغ رای دادگاه وکیل محکوم علیه ردیف اول طی لایحه ای
که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر
خواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوانعالی کشور
ارسال و جهت رسیدگی به ا ین شعبه ارجاع شده است ضمنا" معترض در
تعقیب تجدیدنظرخواهی مورد اشاره لایحه دیگری نیز تنظم و ارسال
داشته که ضمیممه سابقه شده است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00
عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی
کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای تصمیم شایسته قانونی با توجه به ماده
71 قانون مجازات اسلامی در مورد دادنامه شماره 711075فرجامخواسته
مشاوره نموده و با حدوث اختلاف و ضم قاضی ثالث چنین رای می دهند0 * رای * گرچه تجدیدنظرخواه (متهم ردیف اول پرونده ) در مراحل اولیه
تحقیق اقرار به زنا دارد و در همین معنی موجب حصول علم قاضی
محترم صادر کننده حکم گرددیه است لیکن نظر به انکار صریح متهم
در جلسه دادگاه و با توجه به اینکه اتهام زنائی است که موجب
رجم است لذا با انطباق مورد با مدلول ماده 71 قانون مجازات اسلامی
و متون فقهی (تحریرالوسیله کتاب الحدود العقول فیمایثبت به الزنا
مسئله 5 (لواقربما یوجب الرجم ثم انکرسقط الزجم و غیره ) حکم برجم
موجه نبوده دادنامه تجدیدنظر خواسه نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه
دیگر دادگاه کیفری یک محل یا شهرتسان همجوار محول می گردد0 مرجع : کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین نشرهستان ، چاپ اول 1378

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :