جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1565
تاریخ رسیدگی : 2/9/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... مستشارو ... عضو معاون
کلاسه پرونده : 24/26/3887
خلاصه جریان پرونده : 1 - بانو الف ،47 ساله ، خانه دار دارای شوهر و فرزند، بیسواد، شیعه تبعه ایران ، دارای پیشینه محکومیت کیفری متهم است به زنای محصنه 0 2 - آقای (ب )21 ساله ، کارگر، مجرد متهم است به زنای غیرمحصن با متهم ردیف یک بدین شرح که :
مهتم ردیف 1 درصفحه 12 و غیرآن گفته : با شوهرم اختلاف دارم و قرار بود از شوهرم طلاق بگیرم و سه ماه است از منزل خارج شده ام و پیش برادرم زندگی می کنم و امروز صبح با متهم ردیف 2 آشنا شدم و گفت : بیا برویم منزل ، قبول کردم ، وارد منزل شدیم ، در دالان حیاط با من زنا کرد و عمل دخول انجام شد و انزال هم کرد و حدود سه ماه است از شوهرم بی خبرم ، و متهم ردیف 2 نیز در صفحه 14 به بزه انتسابی اعتراف کرده و گفته : در دالان منزل از جلو با او زنا کردم و بطور کامل انجام داده ام و از کاری که کرده ام ، شرمنده ام و در محضر دادگاه هم اقرار کرده لیکن متهمه ردیف 1 بزه انتسابی را در محضر دادگاه انکار کرده و براساس گزارش مامورین ، دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره :864 5/6/71 تقاضای تعیین کیفر کرده ودادگاه کیفری یک ...، طی دادنامه شماره :71469 با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات مرجع انتظامی و دستگیری متهمان با همدیگر در محل وقوع جرم بلافاصله ، اقرار و اعتراف متهمان و اقرار صریح متهم ردیف 2 واقرار تلویحی متهمه ردیف 2در محضر دادگاه و سوابق متعدده و طولانی متهمه ردیف 1، نظیر دائر کردن مرکز فساد و فحشاء و قوادی و ارتکاب فعل حرام ومحکومیت به زندان وتبعید و شلاق در گذشته نزدیک و احراز بزه انتسابی ، متهمه ردیف 1 را به رجم و متهم ردیف 2 رابه تحمل 100 ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض متهمه ردیف 1 و وکیلش قرار گرفته مبنی بر اینکه در اثر اختلاف خانوادگی ، شوهرم مدت چهارماه بوداز خانه خارج شده بود و مخارج زندگی به من نمی داد و در منزل برادرم زندگی می کردم و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده اند، و در دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارسال گردید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده بانو (الف ) دررابطه با زنای محصنه ، رای صادره از دادگاه کیفری یک ... مبنی بر رجم ، قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماه از او، شرایط احصان محرز نیست مضافا" بر اینکه در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست. بنابراین رای نقض شده جهت طرح در شعبه هم عرض ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1565
تاریخ تصویب :
1371/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :