جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1911/3227
شماره دادنامه : 49/11
تاریخ رسیدگی : 25/1/70
تجدیدنظرخواه : (محکوم علیه )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 8/1082/29157/8/69 صادره ازشعبه 27 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان رئیس و مستشار

خلاصه جریان پرونده :
به موجب دادنامه فوق الاشعار تجدیدنظرخواه باستناد ماده 85 قانون حدودو قصاص وماده 11و25 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل 70ضربه شلاق (برای زنا که موجب تعزیر تشخیص گردیده ) و به تحمل یکسال حبس تعزیری و 6 ماه انفصال موقت از شغل خود دردادگستری محکوم گردیده بود که آقای وکیل متهم بشرح لایحه مورخ 10/9/69 به حکم صادره اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر را خواستار شده که آقای قاضی صادرکننده رای اعتراض معترض غیر وارد تشخیص و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دیوانعالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشوراجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 8/1082/29157/8/69تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی بابررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظرازادعای متهم که اقرارش در مرحله تحقیق در اثر...]وفشار[ بوده و نیز اظهارتوبه و ندامت او در مراحل قبل از دادگاه و همچنین اظهار بیماری همسرش که ظاهرا" مدعی بوده که هر زمان نمی توانسته از او متمتع شود0
(برگ 12) که در این مورد هیچگونه سئوالی نشده نظر به اینکه کیفر خواست بعنوان زنای محصن بوده وطبق رای وحدت رویه شماره 2815/6/63 مداخله وکیل در جلسات دادگاه ضروری بوده و با فقد آن دادگاه رسمیت نداشته لذا دادنامه فوق الذکر کلا" نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک ... ارجاع گردید0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
49
تاریخ تصویب :
1370/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :