جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 24/12/3612
تاریخ رسیدگی : 4/12/70
شماره دادنامه : 801/12
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی ومتهم
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات اوراق پرونده دادسرای عمومی ... باتهام : 1 بانو (الف ) به قوادی و به انحراف کشیدن دخترش (ب ) درمقابل دریافت وجه و ارتکاب زنای محصنه با (ج ) بکرات و ارتکاب زنای محصنه با مردان اجنبی (ر)و(ش )و(ح )و(ع )و(م )و(خ ) رابطه نامشروع غیر از زنا در تقبیل و مضاجعت با (ه)0 2 (ب ) به ارتکاب زنای محصنه با (ه) غیر از زنا در حد مضاجعت ومعانقت وتقبیل 0 3 آقای (ج ) به ارتکاب زنای محصن بکرات با (الف <وو(ب )0 4 آقای (ه) بر رابطه نامظروع وارتکاب فعل حرام در حد تقبیل و معانقت وملامست ومضاجعت با متهمین ردیفهای یک ودو رسیدگی کرده نظر به شکایت شوهر متهمه ردیف یک (د) و اعلام آقای (ض ) شوهر خانم (ب ) و اقاریر مکرر متهمین ریفهای اول ودوم وچهارم مصرحا" و موکدا" به جرائم انتسابی و تحقیقات معموله و انطباق علائم و نشانه های خانه و اثاثیه ومکالمات مقبوله فی مابین خانمهاالف و ب بشرح دو نوار مضبوط در پرونده و جامع محتویات پرونده و اظهارات مطلعین اتهامات انتسابی به متهمین را محرز دانسته وباستنادمواد 100 و بند الف و ب آن و ماده 168 حدودو قصاص و مواد101 و بند 2 ماده 103 از قانون تعزیرات درخواست کیفر برای متهمین نموده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه 132 محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده دادگاه مذکور پس از رسیدگی با توجه به اظهارات متهمین و شهادت شهود مرقوم داشته است برای دادگاه علم و یقین حاصل شده که روابط نامشروع متهمین و قوادی و به انحراف کشاندن متهم ردیف دوم به وسیله متهم ردیف اول محرز و ثابت است ولی در مورد متهم ردیف اول با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 8 به بعد بویژه ماده 88 قانون حدود و قصاص چون انکار بعد از اقرار در این مورد مسموع است و انکار مسقط حد است لذا موجبات ویرا به تحمل نود ونه ضربه شلاق صادر و در مورد قوادی و به انحراف کشاندن دخترش باستناد بنددو ماده 103 قانون تعزیرات متهمه محکوم است به تحمل ده سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق و متهم ردیف دوم با توجه به قرار مکرر که بطور صادقانه و توام با ندامت شدیدو توبه و ناشی از سرزنش وجدان و به اضافه اینکه جون و کم سن و سال و تحت تاثیر مادرش بوده و مورد اغفال قرار گرفته است و با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 85 به بعد قانون حدود و قصاص باید در چهار جلسه باشد بویژه ماده 89 همان قانون حاکم می تواند او را عفو کند( اگر اقرار نزد بازپرس و قاضی تحقیق را اقرار عندالحاکم بدانیم ) لذا مستحق تعزیر و مستندا" به ماده 12 قانون مجازات اسلامی نامبرده محکوم است به تحمل 99 ضربه شلاق و دوسال حبس تعزیری دادگاه در مورد متهم ردیف سوم با توجه به اظهارات متهمین ریدف یک و دو متذکر شده که نامبرده از عدم بضاعت مالی متهمان ردیف های یک و دو سوءاستفاده کرده و با وعده های دروغین مشوق فساد و انحراف متهم ردیف دوم شده و کانون گرم خانوادگی آنان رااز هم پاشیدهو طعمه حریق هوسهای خود ساخته دادگاه باستناد ماده 101 قانون تعزیرات و بند2 ماده 103 همان قانون متهم ردیف سوم را به تحمل 99 شرقه شلاق و نسبت به رابطه نامشروع به تحمل 5 سال حبس و74 ضربه شلاق نسبت به تشویق و اغفال متهم ردیف دوم صادر کرده و در مورد متهم ردیف چهارم دادگاه با توجه به اقاریر وی و اعتراف به تقبیل با توجه به سن وی که در سن کهولت و پییری است و در حال مبادرت به فساد اخلاقی نموده و دادگاه باستناد ماده 101 قانون تعزیرات وی را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرده است پس از ابلاغ حکم محکوم علیه آقای (ج ) و وکیل وی آقای (ه) و شاکی خصوصی آقای (ض ) به رای صادره اعتراض کرده اند که مشروع لوایح اعتراض به هنگام شور قرائت خواهد شد در تاریخ 17/10/70 دادگاه رای صادره را بلااشکال اعلام و پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص مذکور به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبین بر رای مقتضی دادنامه شماره ...فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با عنایت به مندرجات اوراق پرونده اولا" محکوم علیه آقای (ج ) و وکیل وی (ه) ایراد و دعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده انددادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به اوضاع واحوال موجود صادر شده بلحاظ فقداشکال مهم موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به محکوم علیه مرقوم نتیجتا" ابرام می گردد0 اما در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آقای (ض ) نظر باینکه طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور شاکی با مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 حق تجدیدنظردارد در مانحن فیه دادگاه متهمان را به حبس و شلاق و تعزیرا" محکوم کرده است بناء علیهذا این شعبه مواجهه با تکلیفی در این مورد نبوده و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
801
تاریخ تصویب :
1370/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :