جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/391316
تاریخ رسیدگی : 21/2/1372
دادنامه : 66
فرجامخواه :
فرجامخوانده :
فرجام خواسته : دادنامه شماره 18565/704 صادره ازدادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان رئیس و عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی در تاریخ 31/1/70 آقای (الف ) اهل و ساکن ... بپاسگاه انتظامی ژاندارمری ... اعلام نموده شخصی بنام (ب )عنفا" بخانه ا وارد شدهو همسر و فرزندانش را تهدید به قتل نموده و حقوق دخترش (ج ) را که مدت 4 سال در مطب تزریقات اوکارکرده نپرداخته است 0
(ج ) نیز شکایت نموده که بعد از اینکه مدتی برای (ب ) کار کردم و حقوق من را ندادمی خواستم از همکاری با او در مطب امتناع کنم که در آبانماه سال 69 عنفا" در همان محل کارش به من تجاوزکرد و تقاضای تعقیب او را دارم ،درتحقیقات اولیه انجام شده درژاندامری (ج ) اظهار داشته از (ب ) شکایت دارم من مدت 4 سال با صداقت و درستکاری بر دفتر تزریقاتی او کار کردم یکسال آن نیز مجانی بوده و هیچگونه حقوقی به من نداده و از هیچگونه مزایایی از قبیل عیدی و بیمه و پاداش استفاده نکرده ام و دو ماهست که مرا بیرون کرده و حقوق مرا نداده و در مدتی که در مطب او بودم با من عمل زشت انجام داد و گفت ترا صیغه کرده ام و اگر داد و فریاد کنی ترا همینجا می کشم و مدارکی از من گرفت که اگر اتفاقی افتاد در خارج مطب او بوده او هیچگونه دخالتی نداشته و خودش می گفت ومن می نوشتم و من از ترس مجبور به نوشتن بودم و بعد من میخواستم با مادرم دکتر بروم نگذاشت و بعد من را برون کرد و نگذاشت سرکار بروم ودر روزی که همکارم نبود مرا به زور به اتاق برد و گفت برایم چای بیاور بعد در اطاق را بست و با زور واجبارمن راروی تخت خوابانید و عمل زشت انجام داد و مرا حامله کرده و خودش مرا برد دکتر و بچه را گرفتند و پدرم اول از قضیه خبر نداشت و بعد... به پدر و مادرم گفت که (ج ) حامله است و تقریبا" دو بار در مدتی که همکارم نبود به من تجاوز کرد و من و مادرم و (ب ) نزد دکتر... و... رقتیم و توسط دکتر... کورتاژ کردم و من حاضرم به عقدازدواج (ب ) در بیایم 0 پدر (ج ) که از (ب ) تحت عنوان مزاحمت برای زن و بچه اش اعلام شکایت نموده است به پزشک جهت انجام معاینه از حیث تجاوز و حامله شدن و کورتاژ معرفی شده لکن پزشک قانونی ... اظهار داشته بایستی نتیجه کورتاژ برای اینجانب آورده شود0
پاسگاه ژاندارمری در خصوص اختلاف مالی پدر (ج ) با (ب ) از سه نفر باسامی ... تحقیق نموده و نتیجه تحقیقات خود را طی گزارش شماره 8515/2/70 به دادگاه حقوقی دو مستقل ... اعلام نموده است آقای رئیس دادگاه پرونده را اعاده نموده که از حاج آقا... در خصوص مراجعه شاکیه ومتهم جهت اجرای صیغه عقد تحقیق شود لیکن در این خصوص اقدامی نشده و دادگاه ... با تشکیل جلسه دادرسی از(ج ) دلیل ومدرک در مورد شکایتش خواسته و چون شاکیه اظهارداشته دلیل و مدرکی ندارد و از دادگاه درخواست ایتان سوگند از متهم نموده و اضافه کرده چنانچه متهم بر بیگناهی خود قسم بخودر گذشت می کنم 0 دادگاه از متهم خواسته است بر بیگناهی خود سوگند نماید ومتهم به موجب صورتجلسه دادرسی مورخ 28/2/70 بر بیگناهی خود مبنی بر عدم همبستری با شاکیه سوگند یاد نموده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب حکم مورخ 8291/2/70حکم برائت متهم (و ایضا" متهمه ) را صادر نموده و استدلال دادگاه به این نحو است (صرفنظر از گذشت به لحاظ فقد دلیل اثباتی باستناد اصل برائت حکم برائت متهم صادر می گردد) مجددا" در تاریخ 16/2/70 (ج ) بپاسگاه ژاندارمری ...0 شکایت نموده که مدت شش ماهست توسط الف مورد تجاوز واقع وحامله می باشد و از او اعلام شکایت کرده است در تحقیقات ژاندارمری نامبردهاظهار داشته من 4 سال در مطب دکتر... کار کرده ام و زیر نظر (الف ) که تزریقات چی بود کار می کردم که توسط نامبرده مورد تجاوز قرار گرفتم و حامله می باشم و قبلا" هم شکایت کرده بودم و آقای ... من را نزد دکتر... برده و به من گفته بود که شما را کورتاژ کردم و حاضرم به پزشک قانونی بروم نامبرده به پزشک قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی اظهارنظر نموده (ج ) حدود هفت ماهه (30فهته ) حامله می باشد0(ب ) در دومین مرحله ازتحققات ژاندامری اظهار داشته من هیچگونه اطلاعی از حاملگی و غیر حاملگی ایشان ندارم و هیچگونه رابطه ای با او نداشته ام و اظهارات (ج ) را تکذیب نموده است (ج ) نزد آقای جانشین بازپرسی اظهار داشته من از (ب ) شکایت دارم که عنفا" به من تجاوز نموده و حامله شده ام و قبلا" که گذشت کردم نمی دانستم حامله هستم آقای رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل ... با تشکیل جلسه دادرسی به موجب رای شماره 18516/2/70 به استدلال اینکه قبلا" به موضوع رسیدگی شده و قضیه دارای اعتبار مختومه است وایضا" بلحاظ فقد دلیل اثباتی واصل برائت حکم برائت را صادر نموده است 0 رای صادره ابلاغ شده شاکیه مجنی علیه نسبت به رای صادره اعتراض درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده و به موجب لایحه تقدیم خود اظهار داشته در روز واقعه با توسل به حیله ونیرنگ و ذکر این مسئله که قصد ازدواج با این جانبه را دارد و مراصیغه کرده است عمل را انجام داد و اگر قریب هفت ماه اینجانب سکوت کرده بودم به لحاظ وعده و وعیدهای او بر عقدکردن من بود بهرحال چون حاکم دادگاه کیفری دو... بعقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکیه به دادگاه کیفری یک گرگان ارسال شده و دادگاه تجدیدنظر به موجب رای شماره 18565/4/70 رای دادگاه ...0 را تایید کرده است آقای دادستان ... به موجب نظریه مورخ 5/11/70 از مقام معظم دادستان کل کشور نسبت به آراء صادره باستنادمقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو بلحاظ مخدوش بودن آراء صادره درخواست تجدیدنظر مجدد نموده است پرونده جهت تهیه گزارش به جناب آقای ... دادیار محترم دیوانعالی کشور ارجاع شده و ایشان با تهیه گزارش از پرونده اظهارنظر نموده انداولا" قرار منع تعقیب مورخ 12/6/70 به شاکی ابلاغ شود و مورد سیر قانونی خود را طی نماید0
ثانیا" به لحاظ اینکه پرونده محاکماتی پیوست نشده اعاده می شود تا با پیوست نمودن سوابق پرونده های محاکماتی پرونده را عودت دهند، پرونده به دادسرای عمومی ...ارسال شده و شاکیه با حضور در دادسرا بشرح صورتجلسه مورخ 8/8/71 نسبت به قرار منع تعقیب صادره اعتراض نموده و کسلاسه سوابق و پرونده های قبلی خود را ارائه کرده است پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکیه به دادگاه کیفری دو...0 ارسال شده و آقای دادرس دادگاه کیفری دو... با مطالعه پرونده ها و سوابق قبلی طرفین ومنعکس نمودن خلاصه موضوع پرونده های مطروحه به موجب رای شماره 21134/2/71 باستدلال اینکه نظربه اینکه آقایان جانشین بازپرس ...در رسیدگی به پرونده معترض عنه قاعدتا"باعتبار رسیدگیهای قبلی و سبق رسیدگی پرونده را مختومه اعلام نموده چون بهرحال از تصمیم متخذه چنین مستفاد می گردد که منظور آقای جانشین بازپرس از صدور قرارمنع تعقیب معترض عنه فی الواقع همان عدم امکان قانونی در رسیدگی مجدد به موضوع معنونه که سابقا" منتهی به صدور رای قطعی شده است می باشد0
و طرح مجدد آنرا به لحاظ امر مختوم بها جایز نشمرده علیهذا دادگاه قطع نظر از اینکه دادگاه ... در رسیدگی بدوی و ماهوی صلاحیت ذاتی داشته است یا خیر چون قرار منع معترض عنه اعتبار رای مختوم بها را دارد به مستفاد از شق 4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر موازین قانونی با توجه به جهات و شرایط قاونی موصوف رای بر تایید و استواری قرار معترض عنه مورخ 16/3/70 صادر می نماید بدیهی است جهات قانونی دیگر برای رسیدگی مجدد به موضوع مفتوح می باشد شایان ذکر است که این رای دادگاه کیفری دو... در مقام رسیدگی باعتراض شاکیه (ج ) نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 12/6/70 آقای جانشین بازپرس ... می باشد و شرح این پرونده به این قرار است :
در تاریخ 3/6/70 پدر مجنی علیها به دادسرای عمومی ... شکایت نموده که دخترش بنام (ج ) در مطب دکتر... نزد (ب ) که متصدی تزریقات مطب بوده کار می کرده و در نه ماه قبل او با حیله ونیرنگ اظهار به اینکه قصد ازدواج با(ج ) را دارد عنفا" به تجاوزنموده و بعد از حامله شدن دخترم در بیمارستان ... با عمل جراحی زایمان نمودهو آب روی ما ریخته شد و (ب ) به وعده خود مبنی برازداج با دخترم عمل نکرده و به شکایت ما رسیدگی نشده است نامبرده ودخترش (ج ) مجددا" همان شکایت قبل و اظهارات پیشین خود را تکرار کرده اند و متهم بکلی منکر اتهام وارده و شکایت شاکیه شده واظهار داشته چنین کاری از من بعید است که دختری به سن و سال شاکیه دارم و دو بار از من شکایت کرده و در این مورد گذشت کرده است و گفته های ایشان عاری از حقیقت است و حاملگی نامبرده ارتباط به من ندارد آقای جانشین بازپرس نیز به موجب قرارنهایی مورخ 12/6/70 صرفنظر از فقدان ادله بر صحت شکایت براعتباررسیدگی قبلی واعتبار امر مختوم بها قرار منع تعقیب متهم را صادر نمده است و این قرار به موافقت دادسرای عمومی ...رسیده است بهرتقدیردادسرای دیوانعالی کشور با وصول پرونده های اشعاری و ملاحظه سوابق امر مراتب را به استحضار ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور رسانده وجناب آقای دادستان محترم کل کشور در تاریخ 5/8/71 درخواست تجدیدنظر مجدد خانم ج برابر مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو را نسبت به آراء شماره 18516/2/70 دادگاه کیفری دو... و شماره 18565/4/70 دادگاه کیفری یک ... را پذیرفته اند و پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر مجدد به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پورنده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
بسمه تعالی در خصوص تجدیدنظرخواهی مجدد خانم ج ( نسبت به رای شماره 18516/2/70 دادگاه کیفری دو... طی دادنامه تجدیدنظری شماره 18565/4/70 دادگاه کیفری یک ... تایید استوار گردیده )وبه استناد مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو که به موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشور رسیده و بر اساس آن حکم برائت (ب ) اهل و ساکن ... به اتهام زنای بعنف با شاکیه صادر گردیده اولا" به لحاظ اینکه رسیدگی به اتهام زنای به عنف و محصنه در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می باشدودادگاه کیفری دو00 خارج از حدود صلاحیت خود وارد رسیدگی شده و دادگاه کیفری یک ... نیز بدون بموضوع صلاحیت رای سادره را تایید و استوار نموده به جهت مخدوش بودن آراء صادره هر دو فقره آراء شماره 18516/2/70 دادگاه کیفری دو...و 18565/4/70 دادگاه کیفری یک ...نقض می شود0
ثانیا" در خصوص اتهام (ب ) معیل شغل تزریقاتچی اهل وساکن 00 مبنی بر انحام عمل حرام زنای بعنف با (ج ) که منتهی به حامله شدن مشارالیها شده است با عنایت به مجموع محتویات سه فقره پرونده های متشکله صرفنظر از اینکه در خصوص همین اتهام قبلا" رای شماره 8391/2/70 مبنی بر برائت شاکیه و متهم صادر شده که به قوت خود باقی است و صرفنظر از اینکه نسبت به همین اتهام متهم آقای جانشین بازپرس ... در تاریخ 12/6/70 قرار منع تعقیب صادر نموده که به موافقت دادسرای عمومی ... رسیده و بااعتراض شاکیه قرار صادره به موجب رای شماره 8391/2/70 دادگاه کیفری دو...تاییدشده و این رای به قوت خود باقی است ومقام معظم دادستان کل کشور نسبت به موارد اشعاری درخواست تجدیدنظر نموده اند و بلحاظ اینکه طرق اثبات زنا در قانون مجازات اسلامی مخصوصا" احصاء شده و در پرونده امر متهم بکلی منکر بزه انتسابی شده و گواهانی بر صحت ادعای شاکیه شهادت نداده اند و قرائن و امارات مفید علم برتوجه اتهام زنای بعنف و احصان علیه متهم وجود ندارد و از تنها گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حامله شدن و صرف اعلام شکایت شاکی تحقق بزه اعلامی به وسیله متهم احراز نمی شود بنا به مراتب اشعاری فوق حکم برائت آقای (ب ) باتهام زنای بعنف و احصان اصدر و اعلام می شود0 این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :