جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 39581610
تاریخ رسیدگی : 22/12/1371
دادنامه : 703
فرجامخواه :
فرجام خوانده : دادسرای عمومی
فرجامخواسته : دادنامه شماره 23559/8/1371 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 24/8/1371
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 24/8/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...مستشارو00عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی بیمارستان ... به دایره مفاسد اجتماعی استان ... اعلام نموده که ساعت 1 نیمه شب مورخ 22/5/71 بیماری به بیمارستان مراجعه و بچه بیمار (زائو) سقط گردیده وضعیت نامبرده و مشکوک به نظر می رسد با تحقیقات انجام شده معلوم گردیده که زائو بچه دوازده ساله ای بنام (م ) اهل و ساکن ... محصل کلاسه پنجم دبستان بوده است که بدون داشتن شوهر از راه حرام حامله شده است نامبرده در اولین تحقیقات انجام شده اشهارداشته (من بعلت دل درد شدید دیش مورخ 21/5/71 به همراه پدرم به بیمارستان ... مراجعه کردم و بستری شدم معلوم شد پنج ماهه حامله بوده ام و بچه سقط گردیده و برادرم (ح ) در منزل با من زنا کرد و حامل شده ام و در منزل خودمان بیست بار زنا کرده ایم و غیر از برادرم هیچکس با من زنا نکرده است و تا الان هیچکس خبر نداشتهو از ترس موضوع را به پدرو مادرم نگفتم (ح ) متولد1356 محصل کلاسه دوم راهنمائی اهل و ساکن 00 در اولین اظهارات خود گفته است (تابستان پارسال پدر و مادرم در منزل نبودند منهم رفته بودم بیرون بعد آمدم منزل دیدم خواهرم لخت است و با برادرم (س ) هر دو زیر یک ملافه هستند من گفتم چکار می کنید خواهرم به من گفت به کسی نگوئید شما بروید ضمنا" برادرم ده سال سن داردو عملی انجام نداده بود و هر دو ایستاده بودند که خواهرم حمام زده بود و آمده بیرون در سال هفتاددقیقا" آبان یا آذرماه بود به خواهرم گفتم که بیا از این کارها بکنیم منظورم عمل نامشروع بود اول گفت نمی آیم بعد قبول کرد هیچکس در منزلمان نبود و یک از خواهران و یکی از برادرانم بودند و در اطاقهای دیگر تلویزیون تماشا می کردند ماهم در اطاق دیگربودیم و خواهرم شلوارش را بیرون آورد منهم زیب شلوارم را باز کردم وبغل هم خوابیدیم من عمل دخول انجام دادم و دوبار این عمل را انجام دادم و بار دوم شب بود و منی از من خارج شد نامبرده در تحقیقات مورخ 24/5/71 نزد آقای بازپرس خود را پانزده ساله معرفی کرد و صریحا" اقراربه انجام دوبار فعل حرام زنا با خواهرش نموده است (م ) نیز نزد آقای بازپرس صریحا" اقرار نموده که دو بار با برادرش (ح ) زنا کرده و حامله شده است آقای دکتر... پزشک قانونی ... بامعاینه (م <و اظهار نموده که نامبرده درحدودپانزده سال سن دارد پزشک بیمارستان ...اجمالا" گواهی نموده نوزاد شش ماهه و علت سقط نامشخص می باشد آقای بازپرس با تفهیم به متهمان و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار بازداشت موقت آنها در تاریخ 4/6/71قرار مجرمیت متهمان را صادر نموده که این قرار به موافقت دادسرارسیده و کیفرخواست شماره 72040/6/71 علیه متهمان تنظیم و به اتهام زنای با محارم باستناد مواد63و62و82 قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات متهمان شده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده و دادگاه آقایان ... وکلای دادگستری را به عنوان وکلای تخسیری متهمان تعیین نموده است 0 دادگاه با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهمان به این شرح که متهم منکر انجام زنا شده و (م ) اعلام نموده شخص دیگری بعنف باو تجاوز نموده و با برادرش مرتکب زنا نشده است و (ح ) بکلی منکر زنا با خواهرش شده و هر دو متهم اظهار داشته اند در اثر کتک و... درکمیته اقرار کرده اند دادگاه کیفری با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 559 23/8/71 توجها" به اقاریر متهمان در سایر مراحل که اظهاراتشان منطبق با یکدیگر است و از وضع حمل متهمه علم حاصل کرده است که جرم واقع شده است باستناد ماده 82 قانون مجازات اسلامی حکم به قتل هر دو متهم صادر نموده است رای صادره ابلاغ شد0 متهمان نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده اند و چون حاکم محکمه صادرکننده رای بعقیده خود باقی بودپرونده جهت رسیدگی و تجدیدنظر به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پورنده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقش دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی : از توجه به محتویات اوراق پرونده شبهات و ایراداتی به شرح زیر بر دادنامه صادره شعبه 5 دادگاه کیفری یک ... وارد است :
1 به صراحت مواد68و74و105 قانون مجازات اسلامی فعل حرام زنا منحصرا" با چهار مرتبه اقرار مرتکب و یا ادای گواهی چهار مرد عادل و یا بر اساس علم حاکم محکمه ثابت می شود0 در قضیه مطروحه (ح ) عندالحاکم فی المحکه منکر عمل زنا شده و (م ) نیز منکر انجام عمل زنا با برادر خود شده و کمتر از چهار مرتبه اجمالا" اعترا ف نموده که عنفا" توسط شخص غریبه ای مورد تجاوز واقع شده است همچنین در پرونده شخص یا اشخاصی به عنوان گواه بر زنای متهمان ادای گواهی نکرده اند و مستند علم قاضی محترم صادر کننده حکم تبین نشده و استناد به صرف وضع حمل متهمه بدون قرائن و امارات مفیدعلم مثبت زنای با محارم نیست 0
2 با وجودیکه (ح ) اظهار داشته برادر دیگرش بنام (س ) به صورت عریان با (م <و زیر یک ملافه بوده اند در اینخصوص نه دادسرا و نه دادگاه هیچگونه تحقیق و بررسی بعمل نیاورده و اظهارنظری نکرده اند0
3 در مورد اقرار موخر (م ) عندالحاکم به اینکه جوان غریبه ای وارد منزل آنها شده و عنفا" باو تجاوز نموده و نتیجتا" حامله شده دادگاه محترم تحقیق و بررسی واظهارنظری نکرده است 0
4 در خصوص اخراز بلوغ (ح ) باینکه نامبرده درآبانماه سال هفتاد شرعا" و قانونا" به سن بلوغ شرعی رسیده بود یاخیر وایضا" در مورد هر دو متهم از جنبه سلامت عقلانی و چگونگی موقعیت تعقلی آنها تحقیق و بررسی نشده اقتضدا داشته کمیسیونی مرکب از پزشک قانونی و پزشکان متخصصی اعصاب و روان و روانپزشکی نامبردگان را معاینه و باانجام مصاحبه و اختیار از جنبه سلامت نفسانی و قدر متقین سن آنها کسب نظر می گردید که چنین اقدامی نشده است 0
5 هرچند با زایمان (م ) تشخیص دخول و بکریت موضعا" منتفی می باشد ولکن اقتضا داشته از جنبه تشخیص ابوت در همان تاریخ زایمان آزمایش مربوط به ابوت انجام می گردید پرونده بالینی زائو مشاهده و به منظور احراز واقع و کشف حقیقت از پزشک و ماما و پرستاران بخش زایمان بیمارستان ... که (م ) در آنجا زایمان کرده و نیز از پدر ومادرش درخصوص چگونگی قضیه ونحوه مراجعه به بیمارستان از نامبردگان تحقیق می گردید که چنین اقدامی نشده است بنا به مراتب با نقض دادنامه معترض عنه شماره 23559/8/71 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک ... پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه کیفری یک ... ویا نزدیکترین دادگاه کیفری یک تهران به محل وقوع جرم محول می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
703
تاریخ تصویب :
1371/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :