جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :312/3379
تاریخ رسیدگی : 27/5/70
شماره دادنامه : 309/12
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض پدر مجنی علیها
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام 1 آقای (الف ) به زنا با دوشیزه (ب ) منتهی بازاله بکارت مشارالیه 2 دوشیزه (ب ) به تمکین به زنا و ارتکاب عمل منافی عفت 3 خانم (ج )به قوادی و معاونت در انجام اتهامات منتسبه به الف و ب مبنی برزنا 4 آقای (د) 5 (ه) 6 (و) 7 (ق ) به ارتکاب عمل منافی عفت 8 (خ ) به دایر کردن مرکز فساد 9 (گ )10 (غ )1(ل ) به ارتکاب عمل منافی عمومی رسیدگی کرده اتهامات انتسابی متهمین را محرز دانسته باستناد بند الف ماده 100 قانون حدود و قصاص درباره متهم ردف اول و ماده 102 همان قانون درباره متهم ردیف دوم و بند یک ماده 103 قانون تعزیرات درباره متهمان ردیف چهارم و پنجم ششم وهفتم و نهم و دهم و یازدهم و بند یک ماده 103 قانون تعزیرات درباره متهم ردیف هشتم درخواست تعینی کیفر برای متهمین نموده است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده دادگاه مرقوم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 2377/1/69درمورد اتهام آقای الف بزنای محصن با دوشیزه (ب ) منجر به ازاله بکارت و دوشیزه (ب ) به تمکین بزنای با متهم (الف <و توجها" به انکار متهم ردیف یک و نظریه پزشکی که ازاله بکارت را مربوط به دوهفته اخیر دانسته و عدم وجود دلیل بر ارتکاب بزه معنوه ازناحیه متهم الف دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم حصول علم و یقین حکم بر برائت متهم الف صادر و در مورد (ب ) نیز حکم برائت صادر نموده است و نسبت به سایر متهمین دادگاه به لحاظ عدم حضور پرونده را مفتوح دانسته در پایان رای دادگاه مرقوم داشته است اما در مورد ازاله بکارت دوشیزه (ب ) باید عرض کنم از محتویات پرونده و کیفیت اظهاراتاو استناد می شود یک دختر متدینه و محبوبه ای نیست امکان دارد با کس دیگری رابطه برقرار کرده باشد و از مشارالیها ازاله بکارت شده باشد بنابراین متهم ردیف اول این پرونده در این مورد هیچگونه نقبشی نداشته است پس از ابلاغ رای پدر مجنی علیهابه رای صادرهاعتراض کرده است که مشروح لایحه اعتراض به هنگام شور قرائت خواهد شد در تاریخ 22/2/70 دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و آن را وارد ندانسته و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پدر مجنی علهیا بدیوانعالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رای مقتضی دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی : با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و با توجه به مواد85و91 قانون حدود و قصاص راههای ثبوت زنا در دادگاه چهار جلسه اقرار به زنا و با شهادت چهار مرد عادله ، یا سه مرد عادل با دو زن عادله می باشد که در مانحن فیه دادگاه نه متهم اقرار به زنا کرده و نه کسی به زنا شهادت داده اند0 بناءعلیهذا اعتراضات مطروحه وارد و وفق مقررات قانونی نبوده و باردآن دادنامه تجدید نظر خواسته ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
306
تاریخ تصویب :
1370/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :