جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/12/3690
تاریخ رسیدگی : 30/2/71
شماره دادنامه : 107/12
مرجع رسیدگی : آقایان ... رئیس و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
به حکایت مندرجات پرونده در تاریخ 26/10/69 هنگامی که بانو (الف ) و سه تن به اسامی (ح <و و (د) و (ب ) درداخل اتومبیل قرار داشته و در یکی از خیابان های شهرستان ... در حرکت بوده اند مورد سوءظن مامورین کمیته انقلاب اسلامی واقع شده ومتعاقبا" در جریان توضیحاتی که از نامبردگان فوق اخذ گردیده بفعل از آنان اظهار نموده اند که با معرفی و واسطگی (ح ) موصوف و ضمن استفاده از اتومبیل بانوی اید شده را به یکی از باغات حاشیه شهر منتقل و با پرداخت مبلغ 16... ریال وجه نقد به مشارالیها اقدام به نزدیکی با وی نموده اند0 بر مبنای تحقیقات مذکور و اعلام این امر که متهمه مزبور با وصف داشتن شوهر در انجام اعمال نامشروع فعالیت داشته و زوج وی نیز در کار خرید و فروش مواد مخدر بوده و دارای فساد اخلاقی می باشد از ناحیه دادسرای عمومی ... سلسله تحقیقات و اقداماتی در رسیدگی به موضوع انجام و بر همین اساس نیز ازافراد یاد شده فوق کسان دیگری نیز که قبلا" باآنان همراه بوده اند تحقیق و با اختتام رسیدگی مرجع مرقوم قرارمجرمیت متهمین 1 خانم (الف ) 2 آقای (ع ) 3 آقای (ر<و 4 آقای (ی ) 5 آقای (ح ) به ترتیب اولی را از حیث ارتکاب 4 فقره زنای محصنه ودومی و سومی و چهارمی را از جهت ارتکاب زنای محصن با متهمه ردیف اول و پنجمی را از حیث اتهام قوادی صادر و با تنظیم کیفرخواست شماره 2330 15/11/69 رسیدگی و تعیین کیفر متهمین موصوف رابه استنادتبصره های ذیل ماده 100 قانون حدود و قصاص از دادگاه صالحه درخواست نمود است 0 با تحقق امور مذکور و طرح قضیه در شعبه 8 دادگاه کیفری ...1 رسیدگی قانونی با حضور متهمین و وکلای مدافع آنان انجام ونهایتا" مرجع مرقوم پس از اخذ نظریه آقای مشاور دادگاه حکم قضیه رابه شرح دادنامه شماره 27961/8/70 صادر که در قسمتی از رای صادره به دنبال درج هویت متهمین و نوع بزه منتسبه به آنان عینا" چنین آمده است ... نظر به گزارشات کمیته انقلاب اسلامی ... و نیز گزارش محرمانه شماره 132/265/7/69 شهربانی ... در مورد اعمال نامشروع متهمه همچنین تحقیقات انجام شده از طرف مامورین کمیته در مورد فساد اخلاقی متهمه یاد شده در پرونده و اظهارات صریح وبی شائبه (ع <و راننده که متهمین نامبرده را با اتومبیل خود به بیرون از شهر برده واظهارات و اقاریر صریح (ر) و (ی ) و (ح ) سه تن از متهمین در تحقیقات کمیته که ضمن اقرار به ارتکاب زنابامتهمه دخالت متهمین دیگر را نیز در ارتکاب بزه مذکور راتاییدنموده اند و اظهارات و مدافعات غیرموجه بعدی متهمین نامبرده وهمچنین متهمین دیگر در مراحل تحقیق ودادرسی و با توجه به اینکه به لحاظ عدم اقرار متهمین در چهار باردر دادگاه و عندالحاکم و نیز فقدان چهار نفر گواه با شرائط معتبر شرعی و قانونی آن و نبودن بینه شرعی بزه زنا حائز و جامع الشرایط حد نمی باشد فلذا با توجه به مراتب بزه انتسابی متهمین ردیفهای 1 الی چهار صرفا" در حدتعزیر و نسبت به متهمین ردیف 5 (ح ) مبنی بر قوادی ثابت و محرز می باشد و با سقوط حد زنا در مورد متهمین ردیفهای 1الی 4 و عدول از ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست صادر درباره نامبردگان و مستندا" به قسمت اخیر ماده 85 قانون حدود و قصاص و مقررات آن و ماده 101 قانون تعزیرات دادگاه هر یک از متهمین (متهمه )و(ع ) و (ر) و (ی ) را به تحمل هشتاد ضربه شلاق تعزیری و (ح ) را مستندا" به ماده 168 قانون حدود و قصاص و مقررات آن به تحمل 75 ضربه شلاق تعزیری و (ح ) را مستندا" به ماده 168 قانون حدود و قصاص و مقررات آن به تحمل 75 ضربه تازیانه به عنوان حد قوادی و سه ماه تبعید به شهر محکوم می نماید... پس از اصدار دادنامه فوق و جری اقدامات لازمه چون سه تن از محکوم علیهم به نامهای آقایان (ع ) و(ر) و(ی ) با تقدیم لوایحی که متن آنها هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و حاکم محترم دادگاه صادر کننده رای نیز درباره اعتراضات عنوان شده به بقاء به نظریه ابرازی تاکید کرده است در اجرای مقررات قانونی پرونده متشکله به دیوانعالی کشور ارسال و در نهایت رسیدگی به موضوع باین شعبه محول گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید رای تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 00 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی : اعتراضات عنوان شده ازناحیه محکوم علیهم بنامهای آقایان (ع ) و (ر) و (ی ) موثر در مقام نیست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد حکم صادره ایراد و اشکالی نیزبردادنامه معترض عنه وارد نمی باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن ردتجدیدنظر خواهی معترضین دادنامه مذکور نتیجتا" تایید وابرام می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
* * *

120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1371/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :