×

قانون اصلاح و تکمیل قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان

قانون اصلاح و تکمیل قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان

قانون-اصلاح-و-تکمیل-قانون-انتخابات-و-آئین-نامه-داخلی-مجلس-خبرگان

وکیل


شماره 6077 3/8/1361

نظر باینکه در قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان مربطو به اصل پنجم - یکصد هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی مصوب جلسه 10/7/59 فقهای شورای نگهبان که هنوز باجراء گذارده نشده است مواردی است که اصلاح و تکمیل آن ضرورت دارد، در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مورخ 12/5/61موارد زیر باکثریت آراء تصویب و برای امضاء و توشیح به محضر حضرت امام خمینی رهبر و بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران تقدیم گردید0

قانون اصلاح و تکمیل قانون انتخابات و آئیننامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول پنجم - یکصد و هفتم و یکصدوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 10/7/59 فقهای شورای نگهبان
ماده (1) از ماده اول قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب جلسه 10/7/59 فقهای شورای نگهبان جمله ((بدینترتیب تعداد خبرگان سراسر کشور بر حسب آمار تقریبی فعلی به شصت ویکنفر بالغ میشود)) حذف میگردد0
ماده (2)- بند یک ماده سوم بشرح ذیل اصلاح میگردد:
((ب - داشتن پانزرده سال تمام ))
ماده (3) - این تبصره بعنوان تبصره دوم به ماده دوم افزوده میوشد و تبصره دوم سابقتبصره سوم قرار داده میشود:
تبصره 2- کسانی که رهبر صریحا" و یا ضمنا" اجتهادآنانراتایید کرده است و کسانیکه در مجامع علمی یا نزد علماء بلد خویش شهرت به اجتهاد دارندنیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند0))
ماده (4)- تبصره ذیل به ماده هفتم افزوده میشود:
((تبصره - چنانچه در دور اول تمام یا بعض نامزدهاحایزاکثریت نشدند انتخابات تجدید میشود0 در دور دوم فقطبه تعداد دو برابر تعداد لازم از بین دارندگان آراء دور اول حوزه انتخابیه بترتیب رای شرکت خواهند کردو نامزد جدیدی نمیتوان اضافه نمود0اگرتعداد نامزدهای باقیمانده بتعداد دو برابر مورد نیاز نباشد باز هم انتخابات انجام میوشد مگر اینکه نامزدها فقط بتعداد مورد نیاز یا کمتر باشند، در اینصورت انتخاتبات دوباره آغاز میشود0))
ماده (5)- ماده هشتم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح میگردد و دو تبصره به آن افزردوده میشود:
((ماده هشتم - مجری اتخابات مجلس خبرگان وزارت کشور است
آئین نامه اجرائی انتخابات به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب شورای نگهبان خواهد رسید0
تبصره یک - نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق ((قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی )) مصوب سوم مهرماه 59 کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی انجام میشود0 آئین نامه اجرائی آنرا شورای نگهبان تصویب خواهد کرد0 ناظران حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی وشعب ثبت نام و اخذ رای و بازرسان را هییت مرکزی نظارت بترتیب و تعدادی که محصلت بداند تعیین خواهد کرد0
تبصره دو- در هییت نظارت مرکزی یکی از فقهاء شورای نگهبان عضویت خواهد داشت 0
تبصره سه - قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئین نامه های اجرائی آن جهت اقدام از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ میگردد0
ماده (6)- ماده یازدهم بشرح ذیل اصلاح میشود:
((ماده یازدهم - جلسات مجلس خبرگان با حضور دوسوم کل خبرگانی که میباید انخاب گرند، رسمیت مییابد0))
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه رسمی مورخ دوازدهم مرداد ماه 61 فقهای شورای نگهبان بتصویب رسید و در تاریخ 28/6/61 بتایید رهبر انقلاب و بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله العالی رسیده است 0
دفتر شورای نگهبان

نوع : قانون

شماره انتشار : 10985

تاریخ تصویب : 1361/06/28

تاریخ ابلاغ : 1361/08/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.