جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 10/412916
تاریخ رسیدگی : 14/4/1372
دادنامه : 175
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی حسب مندرجات پرونده آقای (الف )45 ساله به اتهام زنای محصنه 2 آقای (ب )19 ساله به اتهام زنای غیرمحصنه تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 6334/3/71 باستناد ماده 88 و بند الف ماده 83 قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر نموده است و پرونده به شعبه 143 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد و دادگاه مرجوع الیه جلسه مورخ 2/8/71 را بعلت اینکه نماینده آقای دادستان حضورپیدا نکرده وقت رسیدگی را به روز دیگر موکول نموده است و مجددا" در تاریخ 25/9/71 دادگاه مزبور بدون حضور آقای دادستان و نماینده قانونی وی و با حضور متهم و متهمه و وکیل مدافع متهم تشکیل گردید توضیح اینکه آقای ... وکیل تسخیری متهم که برای رسیدگی احضار شده است در جلسه رسیدگی شرکت داشته است دادگاه پس از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع از متهمان و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 25881/9/71 بشرح زیر انشاء رای می نماید:
بسمه تعالی
رای دادگاه در خصوص اتهام (الف ) مبنی بر ارتکاب زنای محصنه با (ب ) مبنی بر زنا با الف نظر به اقرار صریح (الف )در برگ 11 پرونده که صریحا" می گوید... به مغازه من مراجعه کرد جهت تلفن کردن روی دست وی زخم بود خیال کردم آتش سیگار روی دست وی گذاشتند دستم را گذاشتم روی زخمها گفتم چه شده گفت تصادف شده آمدم دستم را بکشم دستم را گرفت می خارانید گفتم چی را گفت ...0 گفت برویم بالا خانه مغازه رفتم بالا لخت شد برنامه اجرا کردیم حدود یکسال است برنامه ادامه داشت و برگ 12 پرونده وگواهی پزشکی قانونی در برگ 19 پرونده و اقرار صریح خانم (ب )دربرگ 16 پرونده و همچنین اقرا صریح نامبرده در محضر دادگاه به زنا که صریحا" می گوید این مرد یعنی متهم ردیف اول مرا اغفال کرده وسایرمندرجات پرونده و رد دفاعیات بیوجه متهم ردیف اول و وکیل وی گناهکاری هر دو نفر ثابت و مسلم است در خصوص خانم ب مستندا" به ماده 88به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می نماید و مسلم است بعد از تحمل شلاق اگر به جهات دیگر بازداشت نباشد آزاد می شود ودرخصوص الف مستندا" به بند الف ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات نیتجه پرونده را به اجرای احکام ارسال فرمائید0
دادنامه طی شماره 71/143/240 جهت ابلاغ به متهمان به زندان ارسال ولی قبل از وصول دادنامه ابلاغ شده برگ دادنامه درتاریخ 29/9/71 در دفتر دادگاه تسلیم و وکیل مدافع متهم (الف )ابلاغ شده و ایشان یعنی وکیل مدافع متهم بنام ... بشرح سه برگ لایحه مورخ 5/10/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده در این خصوص به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان بشرح نظریه مورخ 5/7/71 به رای و عقیده خود باقیمانده است و پرونده به دیوانعالی کشورو ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
توضیح اینکه دادنامه محکومیت متهمان که از طریق زندان جهت ابلاغ ارسال شده است وصول نشده است و دادنامه ابلاغ شده ضمیمه پرونده نیست و لذا به احد از متهمان بنام (ب ) دادنامه ابلاغ نشده و ایشان از حق قانونی خود که اعتراض به رای می باشد معلوم نیست که استفاده کرده است یا نه و چون باید باعتراضات متهمان یکجا و تواما" رسیدگی شود لذا بشرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می شودو به موجب دادنامه شماره 11/2/72 بشرح زیراظهارنظرشده است 0
بسمه تعالی
در خصوص اتهام الف مبنی بر ارتکاب عمل زنای محصنه با (ب ) مبنی بر زنا با الف نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون دادنامه صادره طی شماره 240/71/242 جهت ابلاغ به متهمان زندان ارسال ولی ابلاغ و یا عدم ابلاغ دادنامه به متهمان و نیز پاسخ زندان دائر بر ابلاغ دادنامه به متهمان در پرونده امر معلوم ومشخص نیست و ا ز طرفی چون باید باعتراض متهمان یکجا و تواما" رسیدگی شود لذا پرونده نزد مرجع مربوطه اعاده می گرددتاباضمیمه نمودن دادنامه ابلاغ شده به متهمان در صورتی که متهمه بنام (ب ) به رای محکومیت صادره خود اعتراض داشته باشد با اظهارنظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای در خصوص مورد پرونده جهت اتخاذتصمیم قانونی اعاده فرمایند و دادگاه بشرح نظریه مورخ 29/2/72 وپیوست نمودن نسخه ابالغ شده دادگاه به متهمان اعلام داشته است که محکوم علیه به محکومیت خود اعتراض ننموده است ولذاپرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشوراجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی : نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه آقای دادستان و نماینده قانونی وی در جلسه دادرسی شرکت نداشته اند زیرا دادگاه حضور ایشانرا الزامی دانسته و جلسه مورخ 29/8/71 را بعلت اینکه نماینده آقای دادستان حضور آقای دادستان و نماینده قانونی وی مبادرت به رسیدگی و صدور رای کرده است و گذشته از اینکه برابر بخشنامه شماره 9189/211/9/1369 ریاست محترم قوه قضائیه دائر بر اینکه اقرار متهم در غیردادگاه حجت نیست و اقرار بایددر محضر دادگاه باشد و اقرار در نزد حاکم شرع معتبر است و اصولا" محکوم علیه اقرار در نزد مامورین را از روی اکراه و اجبار دانسته و در محضر دادگاه اقرار ننموده است بلکه انکار نموده است چون مفاد مادتین 68و74 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه صادق نیست و متهم در چهار جلسه اقار به زنا نکرده است و شهادت عینی مورد نظر قانونگذار نیز در پرونده انعکاسی ندارد و از طرفی قرائن وامارات استنادی دادگاه در رای صادره برای اثبات اجرای حد رجم کافی به نظر نمی رسد و استناد به علم قاضی در مورد بحث با توجه به کیفیت خاص پرونده متعارف به نظر نمی رسد لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 25881/9/71 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک ... درخصوص محکومیت محکوم علیه معترض (الف ) مخدوش بوده نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
120
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
175
تاریخ تصویب :
1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :