جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 3787623 تاریخ رسیدگی :31/4/71 شماره دادنامه : 334/20 تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 98/2171/2/71 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... مستشار و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :

آقای (الف ) فرزند ... به اتهام جعل عنوان و امضاء وگزارش خلاف واقع تحت تعقیب کیفری واقع طی کیفرخواست مورخه 6/9/70 برطبق مواد27و72 تعزیرات تقاضای مجازاتش شده ، نهایتا" دادگاه کیفری یک با ذکر دلایل از جمله اقاریر صریح متهم در کلیه مراحل ، جرم انتسابی را محرز تشخیص به استناد بند 6 از ماده 21و27 تعزیرات با رعایت ماده 35 مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس صادر کرده ، محکوم علیه طی لایحه 16/3/71 به حکم صادره اعتراض کرده با اشاره به سوابق خدمت خود تقاضای تجدیدنظر کرده است 0 قاضی صادرکننده حکم در ظهر لایحه العام کرده در عقیده خود باقی است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره که با اعمال تخفیف و ذکر دلایل اصدار یافته و نظر به اینکه از جانب معترض ایراد و اشکال موجهی نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و به نظر نمی رسد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می نماید0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
334
تاریخ تصویب :
1371/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :