جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره فرجامی :19/383916 تاریخ رسیدگی : 29/10/1371 دادنامه : 552 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :

حسب مندرجات پرونده (ال ) فرزند ... ،36 ساله راننده به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب دادسرای ... عمومی قرار گرفته و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 233065/10/66 و با استناد ماده 119 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری دو ... کرده است 0 اجمال قضیه از این قرار است : متهم در سال 1366 به عنوان راننده شرکت وابسته به بیناد ... استخدام شده 0 18 روز بعد یعنی در تاریخ 28/4/66 حوالی ساعت 2 بعدازظهرکامیون شماره موقت 94935 که در تحویل وی بوده 0 وی خواسته آن را به تعمیرگاه ببرد0 در روبروی حراست شرکت نفت به سرقت می رود که نماینده حقوقی شرکت و شخص دیگری به به نام (ب ) نیز به همین مساله سرقت در صفحات 281و213 پرونده اشاره کرده و دادگاه کیفری دو ... شعبه 15 پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 69/2869 متهم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه کامیون متعلق به شرکت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است و بر اثر اعتراض محکوم علیه پرونده در شعبه 11 دادگاه کیفری یک ... مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و عینا مورد تایید قرار گرفته است و بر اثر درخواست ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای اجرای اعمال مقررات ماده 35 به معاون قضایی دیوان عالی کشور ارجاع می گردد و ایشان پس از تهیه گزارش مورخ 28/5/71 اظهارنظرمی نماید که با فقدان سوءنیت یا عنصر معنوی ، محکوم کردن راننده به عنوان خیانت در امانت فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده می شود که در صورت تصویب مقام معظم ریاست دیوان عالی کشور در محدود مقررات مربوطه به ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مورد تجدیدرسیدگی واقع شود و پرونده به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور رسیده و ایشان در صدر گزارش مزبور مرقوم می فرمایند:
بسمه تعالی ، با اعمال ماده 35 در مورد (الف ) موافقت می شود0 و پرونمده جهت رسیدگی و تجدیدنظر مجدد به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بلا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه صادره و اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
نظر به مندرجات پرونده و یکفیات منعکس در آن همان طوری که در نظریه مورخ 31/5/71 ریاست محترم دیوان عالی کشور بیان عقیده شده است به علت فقدان مورد سوءنیت (عنصرمعنوی ) انتساب اتهام به متهم فاقد وجاهت قانونی بوده و با پذیرش درخواست تجدیدنظر متقاضی تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه شماره 5835/11/70 صادره از شعبه 11 دادگاه کیفری یک ... حکم برائت متهم آقای (الف ) فرزند ... از بزه انتسابی خیانت در امانت صادر و اعلام می گردد0 رای صادره قطعی است 0


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
552
تاریخ تصویب :
1371/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :