جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 626/3727 شماره دادنامه :1267/26 تاریخ رسیدگی : 5/5/71 مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور هیات شعبه : آقایان ... مستشار ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
آقایان :1 آقای (الف ) ... فرزند ... 2آقای (ب ) ... فرزند ... متهمند بهش رکت در سرقتهای متعدد و یک فقره شروع به سرقت بدین شرح که سارقین از چند مغازه و منزل اشیاء و لوازم آنها را به سرقت می برند و در شهرهای مختلف بفروش می رسانند و خودشان نیز در تمام مراحل اعتراف به سرقت کرده اند مثلا" در یکی از مغازه ها از طریق سوراخ کردن دیوار به داخل رفتند و مقدار زیادی لوازم یدکی وسائل نقلیه را به سرقت بردند0 نظربه شکایت شکات دادسرای عمومی ... به دلایل موجود در پرونده طی کیفرخواست شماره 4325/11/69 تقاضای مجازات آنها را کرده است . سپس دادگاه کیفری یک استان شعبه 26 پس از بررسی پرونده و گذشت شکات از سارقین هر یک از متهمان را به 74 ضربه شلاق تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری به علت شروع به سرقت محکوم کرده است . حکم صادره از طرف یکی از شکات مورد اعتراض واقع و دادگاه به ابقاء بر رای خود پرونده رابه دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاور نموده چنین رای می دهد0

رای
با توجه به محتویات پرونده (الف ) ... و (ب ) ... رای صادره از دادگاه کیفری یک استان مطابق موازین بوده و چون اعتراض موجهی ارائه نشده رای ابرام می گردد0
مستشار ... عضومعاون ...


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1267
تاریخ تصویب :
1371/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :